Skip to main content

Full text of "Aida"

See other formats


I ■ ■! ѵ^ оЭ и л- '' А ' С^иЛс^Ь^ Оідііігесі Ьу ІМе Іпіегпеі Агсіііѵе 

іп 2013 МПр://агсИіѵе.огд/сІеІаіІ8/аісІа1898ѵегсІ ^^ ИЗЦАНІЕ ЮРГЕНСОНА 
^? 
Я] ^іг>^ 

р 
т 1^?І. 
#^1 

іРѴ^- .йііШ \^ІТ I ;>, я V 

Б «1 ' "^^Н \Ѵі ,'Ѵ ? 

о о^ дѣйствующія лица: 

Царь Египта Басеъ. 

АМНЕРИСЪ, его дочь Меццо- сопрано. 

Аида, раба, Еѳіопская царевна Примо- сопрано. 

РАДАМЕСЪ, начальнИКЪ дворцовой стражи Первый теноръ. 

РАМФИСЪ, верховный жрецъ . , . Первый бассъ. 

АМОНАСРЪ, царь еѳІОПСКІЙ, отецъ Анды Первый баритонъ. 

ГОНЕЦЪ Теноръ. 

Жрицы, жрецы, министры, военачальники, придворные, солдаты, рабы, 
плѣнные еѳіопы и егнпетскій народъ. 

Дѣйствіе происходитъ въ МемФис:^ и Ѳивахъ, во времена могущества Фараонов-ь. ОГУІАВЛЕНІЕ 

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ. 

1. Вступленіе — 2 

2. Романсъ Радамеса. 6 

3. Дуэтъ и тріо 12 

4. Ансамбль. 26 

5. Сцена Аиды. 48 

6. Большая сцена и Финалъ 55 

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ. 

7. Вступленіе, сцена Амнерисы л танцы 74 

8. Сцена и дуэтъ, Аида и Амнерисъ 86 

9. Большой Финалъ. 103 

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ. 

10. Вступленіе, хоръ и романсъ Анды 182 

11. Дуэтъ Аиды и Амонасра 195 

12. Дуэтъ Аиды и Радамеса и Финалъ 210 

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

.13. Сцена и дуэтъ Амнерисы и Радамеса 235 

14. Сцена Амнерисъ Д54 

15. Сцена и дуэтъ Аиды н Радамеса 273 ВСТУГІЛЕШЕ. Аіідапіе пк)880. 4=16. Дж. Верди. 


ШіМ^^іМ г^. ^^ і^Щ ^ 
У 1' >[[Гр^ "гта^^іі^^^ хс ^ -г^--^ ^ЬйЖ^^^іііай 
^^^ л А 

^. 


^к=^ Е^ .^^ егеіс. Р І^ ^-4-,і,Лы^=^і л л — ' I. 

')іГм ты-іхкісіь ііііДаГе.ін п. ЮргйМсіоИА въ МоекВѢ. ;і57г 


)іоІсг5$' аШ^^ I? ѣ ^ 


I!? М 
I ^?гЗ^ АЛЛ Л Л, ! 


и /5ЧР 


•ій»#вж#№#1^в 5^ м^ ^» Ѵ-4=---^:- 


^ШЛ ііІІІ^^ 


п^ Ѳп.. ^ 


щтщрщ I ? 

и:і)Гс>і(іо. 


-о 

то /Т\ и.-.-,-' ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ N7 1. СЦЕНА. 

3:і.і:< в-ь царскомъ дворкѣ въ МкчФмеѣ. Направо и налѣ.во колоинадііі со егатуя.чи 
II іівѣт.ѵщнміі растенінми. Въ глубинѣ большая арка, въ которою видиЬются храмы и 
дворцы >Ь-м<і>ііса, и гакже пирамиды < РАМФИСЪ АИе^го азваі тойегаіо. ^^92 

(ііи сценѣ Радамесъ и РамФисъ) ^ и-иц= і4=^и- и г р-р н^ ^Щ Ріе^аіо. ^ Да, слухъ прошелъ^что Е . фіоігь над - іменный настолько 

___- А ІР щ і ГГт^ ?^^ гг ^ ^ ^■4 , ^ , \ ^ ^Й Ш^ * =3 — ~ и, 1- дерзокъ, что до . ли. нѣ Ни_ л а І Г ^ Г и Ѳивамъужъгро-знтъ . Гонецънашъ 

л ^ г Ч Р=- Г ^т ѣ т ? о - ^ ^^=^ $ РАДАМЕСЪ. ^^ йі:^^ а' * Й чтоже П_зн-да ііо.ве - лѣ.ла: ^^^Ч^Р -^ ^ ско-ро вѣсти прине.сетъ. і 5^??? Я т^^ I — ^^ — ' *"»*• — "~а"^ — 3 — ^ — д^ ^ РЕ^ І 3573 й Р.ІМ . ^ !]?і}іііі і і і іх 1і | |.] Ч ^'^і і ^ 1 1 | ^ і> Намъ У- ка . за.ла,кто Е.гип.та быть долженъглавнымъ пол . ко 
РАД. 


^т- Счастливъиз - бранііикъ! 'п\ и ^ ^ глядя на Радамеса^ 


^щ Рал. вод.цемъ. і Молодъонъ, но доблести ііолонъ. ^ V т ^ т й: *^ ^^Ь9^ ^^ •г г ГУ ^і — ^ т щ^ ** р ^ «53= § ^ 4— І-Р Ріі ■Р-М^ Боговъ рѣ- шень . е я пе - ре - далъ ца 


і м уг--^ ^ ^ ^^ ?^ ^ (уходитъ) г Ра.м. рю Р 
^^і ^1 ззс і і ? -ѳ- «у^=* 


Г=^ ^^^^^^^ І (іііп. 5еіпрге г-гт-г т ^ ^ пиогтНо , 8573" N9 2 РОМАНСЪ РАДАМЕСЪ. Кесііаііѵо. :Ь: ^Ч^-І^-т-Д-Ѵ Щ^Ш^^^^^^ЩЩ^Ш^^^: і\хь. еслиСгьябылъ избрані... и мой вѣіційсоігь сбылся бы. ■-к- (*ь .э« гу;чі;іл>і07.ѵь\ ^ІЙ^ШШ АПе^го ѵіѵо « 126 

.? а 3 X рябрыО [ЮЛКЯС-ГИПТЯН'ЬЯВ'ЬбоЙПО- лГ 3 3 3 - рш тщ^щ^-^ф^- '^Т-^--^г-уп!--р :, 


1?^ =^^ 
р. Г&Е:І^"=^Г- V :^±-^5Ег±Е^Е:^ ^~---^- 


^Шр] ^ 

#^^ й; 11. ге іцегі. МемФлсыі ьвосторгѣ! 

а - .V .? іі 11іфедгыоб()н,-Ѵ. ттт ж Гі 3 


-^-1*. 
• ••5 .1 
5.Ж-ГІІ— ^ 

**••-•• * ИШіі^р^ аг>7:і!5 ^^е?^^^^ «.' I ' г Г" 

и_ да,престаБъв1;икѣла-}фокомъ , щщшш^^тшт^. ^і молвить: 7Ь{шьдляА - и. ды врагош<!])а. Р Ж ^: 

^ІІі^%^ \1 — :к г^=Й, Г= 
:1^: 

Г іій^ 
^^ »— — 1^1 ■ [[ ^іі і-: 3 •?...? 

и-3 н?^з?ш^ 


+4- А ЛХ 
У^ йАі ш гі^. 
Ми _ ланА- и - да! Ра я соз Аіійаиіе « 116 

^І т р .-йг..^ І=^ 

Еи^ 
^Р^ёзеіі^ =г гЗ^: р. ГІ ш !^^ з=.=ЕХ^ ^=^да^ дан ь - е 
л лучт. свѣг- лый ^ іі' •.\А\й. 
ЩшШ:А\ 1 г -^^^ ^ 
ЕЁ -г -йй^ё^^ -+- +-І — агээз? Лоісе. ІІ^ ІЙЯ: ^ солн _ ца, 
л — ё—ё—-ё---4'— 4-- ё— 4-- Ф--ё- -■•■-■•■ чуд . ный цвѣ. 
I I 357а5 Яеіи/іГе (Іоііііііто. ^гі^щ^^ІШ^^ІІІІІ^ У- видишь ско - рородно-с не - ГІо,иъ своей от. м.о. щ^^^^ гі=^ і- ^ 'ЙГ >1.ь. ^ ѣ^ ^^^-^=^5і^-ІЕ^ м.о. о. 'Ч^ =л^ МЛ'. » ^а^І^ ^^ ііуііуцчпііо г/« росо . чнз-нЬ гыбу- дешъ вновь! ^^З-Е^ Дамъ те _ бѣ царст во,трок'ьи пор 


рі со« ечітіічто. /* р ^ 0\ Г4 


ФИ ^ ру, и твойиѣ_нецъ Еозиращу ТС- бѣ, ах-Ь- '^Ш^^^^Ш^^ д^^ШИМі 

ла . я А . и 


'ві^/геі! Я:Е^Б=^-ТЕ^-7г 8Бі«; аисога рхаііо аііішапііо. ^?^ ^^Ьа=:^;з а^^ш ^ 
і)" не _ бовъсвоейотчиз.нѣтыблдешьвновь! Дамътв-бѣ царст-во,тронъи пор. 

к *?^ ^^^^^^^^^^^^^щ 
^Ш: ^ ^^А 
^"гЧ*^ 
іу< із^ яг-Г: — ^: ГГч і?ййо 


І»ДР ^ши Вір ^ р-^ тМ ФИ _ ру, и твой вѣ-нецъте- бѣ козізра- щу, вѣ_ нецъ возвращу те _ 
Ф РР. шогепио. 1= — и — ^ -=^^здЕіш ^ р. бѢ, вѣ _ нецъ воз-вра_щу те - бѣ! '-^ ^^ ІЯ I йіё ^г^Р 
1=^ 5 4І 8518 = 13 Ді^НЕРЙСЪ. РІАМО. і № 3. ДУЭТЪ 
Амнернсъ и Радамесъ 

ТРІО 
Аида, Амнерисъ и Радамесъ 

I' 
АИе^го аятаі шоДегаіо •1 = 92. еэЕ I1л^і-1^і^- ^^ ^ Не - обычно - ю радость - ю го - 
р /е^п^о. У'\}' І^ ^_ ^^^ т=7 ^ ^5 ^^^^^^^ 

^^^^ ^і^ГП^^^ сд''^-латьѴзави - до-нать (іы стала я тойжсп-щннѣ, вн-нов - ни - цѣ ' та-кнхъвос- -^-г^- 


ЁІ^ 


^^^^ аг.т-з Кесііаііѵо 

РАДАМЕСЪ 


|9 торговт. ^й ІЕ^ Мнѣсонъ приснился странныи^отъпричинавос - тор 

АИс^го. ^ = 100 га. щ 
5 г=? 


-0--Ш» ^2Г ^ен^ Кесііаііѵо ІШ ІЕ ^ ^ ^ ш Р ІГ Р'Р Г' ^^н-й^т^-^^^ ^^ -&- г 

Ны - нѣ бо-гиня у- ка-жетті намт. то-го вож - дя, кто къславѣ египтянъ ^ ^ і -о ВТ р ^Л- і Ві КХ- д ' о - ■^•^ і^^^^^^ =р^=^ Р^в^^^Шф Е і 225 храбрыѵьпо - ве-детъ. О, ес-лнбъ я былъкъ подобной чес - ти =і*і=з: ;г=:и ^ У з^ -Ртгг *=*!; -^ ^ гл-і тт і — аг АМН. ^гчіхіоіо. ^ ^ * иря;шаиъ! > 
Апйаіііе 1110880 ^г84 Ты не другой ли ки - дѣлъ Ч- ^ =^3 Ьзі 
р ({пісііі. ^^Е^ ГІ^ -о- ^^^^^ ^ 
3574 14 гаіі. 4:і^ѵ^^^^і±^' I ^ ^ ХМ4 ^т [4-ф=^ 


ЭЕ А>,. ^^^^'^ сонъ? сон^ѣ ми-лѣй и нѣж-нѣ-е и серд-цу до-ро - гой? Ужъ не въ Мем- 

ріп Іепіо. • г66. 
(ьоНо ѵоге) РАД. (въетороил') 
РРР $ "с Ь.КІ § і 7 в ! !^ ^^ -♦ІЬ^ ко-еі Тайну по-доз - рѣ- * АПе^го а^ііаіо е ргезіо . сі = 132 ^ = 132. 
^-^ Г г. и :В ^^ ^ 7 д і;^ ^ ? І=11 Р я/» Еііг ш ±а ^э 223: « \-0- 5= :іІ— • — Ы т й ^ ?пг-гг ^ ваетъ. лю - бовь мою ОТ- ГГ^Р'ТГГГ «*^ >■ ^^ ^^ =5=4 Ш ІІІ4ІІ-Г чп 3 тр р 
§ яс==*: ^ У~~ІІЯ ет 8574 АМН. -Л к. ( БЪ сторону) ^^ -Ч- Р. Г # 1 * ^ 3=*: кры.іаІ Я знаю, друго - е (^' Г^— " . к • ш • \т " » • ''і «Е ( *• е ~ а > г; л — м « ■? ^ » ^ у • ЕЕі?: 5 ^ * * -д- ^ * * ^ . яг # ; -• •- ♦^ — — *Ч »-* •- ^ж: _ ^ _ -9 ^ І * I =5=^=5 «? 1.»^- \«. за чувство. ЛЮПОЕЬ е - го волну - етъ І т<- в л 1 • 1 • > іт 9 л • * . 1 ^ ^ ^ ^ * :д » ж:з=іі івг^^зі •>' '-' т ^^ * ф _^ Ф \ е » 9 »'»ш в -• Ф- # ' « ■_ 9 ^ 9 РАД І ^д « <■. ^ ^ ': ;.^ ? ^Ьв-^ ■7-«- 3 зпззс^п? сердце. Лль дорого - е ніія въду-шѣ >юен проч - ш о -^.к • т 9~ ^ '* , * \ * . ІГ Ч* » 7 Д ^ » д» - -*--•--*- зззс * * ~а~ _« в *__Ж. ^— ^ 5=Гѵгагі!: » 9 -г АМН. ^ р. і ^ Г. [ - — . -4.-^ :г=^ Го - ре му - дет-ь.ес лн так - ну ро - ко - ву - ю я най- лаГ 
*^-«_ 0-1 в- 


-Ф — »- " . ж ^ . г~7 т . ;^ * 9 « .« и; А>| тт зі=^ ^ 4— -ч= •у-^ -у- ^ ^ ду. Г(» - ре будетъ, ее - ли тай - ну ро - ко - ву - го я най- і ^ * # I -і ш т й ^ *І=Ж ^ ^ ^^ н - ЛИ проч - ла въду шѣ МО 
* 1- ^ ^- ^ч^ і Ам. 1Й=»: I ] -т — &# ДЬ го -ре будетъ, ос -ли тан - нуро - ко - ку ^ ^ 

ю я най * ^^ * * ]Ч=? ^ я=^ ей. н - ли проч-ла въду шѣ МО І^^іЛ ^ і ^ і=4 г г г ш *-т- ш ' ! » ■ • » Г » «I д =г -^^-^- У Г — г ^і^^ і^ ^ ^ ^^ ІЫ * ■»и е Г ^ ! » » -^ ^ N . ' ^ I. . ^ 3 ■У .,< ■^=* і 


по - ща-ды, іірошень-я не будетъ! 


І-Г * Р ен, прочла въ ду- шѣ МО -ей 
357 'I 
АІІе^го соше ргіша 
^ V * — ^— ^ 1м. і^ ^ѵт- ^ І МГ г^ 
Ужъ не о - на - ли мнѣ Р ИЯ: § І ^^ ІЕЕ^ Г ііг ^г- ^ ?^^ ^ "чТг бу - детъ СО- ^^ ;гз^ Р 18 Аийапіе товво. (#=76) 

(, (обращаясь къ Аидѣ) срп^гчіі^ I „ к ^П^ ^^^Ш^^Ш ім. пер ни цей? Апйапіе то88о. ( ^^76) Мой милый друг-ълоди ко мнѣ, ^ ш I ^ я * ^^ * ё ^ ^і^ ё -^-щ ІП г ш щ^ г СЯ' ^'Ч ^^^ 12= Рррцгіі і ^: ^ аз 
И - мя рабы ней - дет ъкътебѣ, ты мнѣ подру- гой бу- дешьздѣсь, ^^ ;- }' I і ^' і 1 і / V 7 Р Р і5 - ^— ? :^ ты будешь мнѣсестро - ю. Щ -^е :І Пла - чешь? причи-ну о- -ѳ- 7 ^^ 7 К "У к ^ 1^ ' ^ чччч ^ 

^^ РР с^ и С^ -4ь ж ^ ^ I ^ — 1. РІ11 1110880. (^:112.) г^^^^^^ 7"' Д ^ 


У- вы! все дышетъ г, і . о Хч. щ ^ Ш; ^- гу го- ря, прими- нупе - че. 

^=1^-4 — ли НОУ* дай ліяѣ^мокдругт.. 1 

Ріп то880. (^=112.) і7~-^-л-^^-т- -р-^т-^Г^ х^т- # ^ еэ-"-Ш І дат т ^^^^"^=І^ еэ 1/, \\ ,1 ,1 1 1 ^/' ЗГ.7^ . Лр Ь р-^»-и^ А и. -1»^^ ]гг^рз=Р іхг: зло - бою: вон -на грозитъбѣ - до ю. я за свою стра- хи. 
(Аидя оіі,>с-каетъ глаза, что бы скрыть 
волнірніе. Амнерис-ъ с-мотритъ на нее) ^-Х^, і. , і і; ^^ Т^г==? А>|. -ѳ- бѣ за-бо - тынѣтъли ііо-важ - нѣй? ^ АІІе^го соте ргіша Г 7 Щ • » ^^^ ^ 1^ «^?^ рр 


§ еѲг ^ ГО- АМН ("* стороиѵ глядя на Аиду) І ^ І Р ^^^^-^ 7 й З - 


Горе ра-бѣ нрестз'пной! ѴВ-ьсторону, глндя на А»ін.) ^^ Ли- ^^ зе=л:> щ 


^ -• #- 


§^ ^^ Ы ё ё ё ^^ 8574 
^^ ' Ц- ^рн- ^^ ? т 

горе ра-бѣ преступной. "і »' ^ О - на слѣдитъ за І^ :5=г и^ріш ^^^^§^ЁЕ^ іг — и -г-І^ у- > ;:й ГТР [^Ш ГГ В Ц Т. ±^ іі - г Ир а: ^хй я 1* — ♦- ^ч г ' ^ І Ц "^ Ш іі ^ ^ш \ч. ^ ^ 5 
про-ник - нувътво-в сердце, і^ Е^ нами Го -ре, когда уз- Рі^^^' д^-»-«-^ » ; 4 - « »1 ; ^ ^н^^ Э" о= ^^•=і — ^ д ^ ^ІЬ©-? гтз птз у ' ^ * ^ - Іі ѵ>.. щ нанду прн-чи - нуслезъ тво- ^^^^^^т '1 д ЗЕІІІ ^ Г 
нала, У К 

лю - бовь Бъсердцах'ь от - кры - ла 
^т 857^ ^^^Ш ^^ЯШ СапіаЪіІе. 2і І ■Пк Г^ ■^ > І Ли. Аж. 


* іИІ о, ■^ і II у :::Т^^^ Е^ I ихъ; ііой-.му, за чѣмъ краснѣ - ешь такі.. 

> . I и ^. ^^^ І и*^** 

^ ^ #^ :5=«: РіГрі'^ р на го - та ва мстить, 
СапІаЬіІе. о - на го-то-ва 
А^ Аіі. А.М. -ѳ- 22= 33 нѣтъ! Серд 4А це стра - да г^ - ^ ^^ГПП^І^'^''^ ^ $ и. Ра- 6ѣ преступной горе! ^ !7 й ^^ е- І іі й мстить, о -на го-то-ва мстить! '»аГ^ п г-ц^ РШ ^ ^і^ау:.^.^ ^' іі>і^ ^ЯЦЗІ ^ -♦■" — <|. » г-^ V* Ѵ-С/г іі > 'I і ^^^ Ё і ' і - Р^^ і=^ Г 1=^ * ** *; Аи.Й^^^ -ІЗь ХЕ етъ не- -за * гГіг- ^. I К І 7 ]^ А.м. ^ І страшно о - том-щуі г5і2?§: Й ^^ -Г 
слѣдитъ о - на 
8574 Ли 22 Ф Мм Р М кран род -б^= НОИ І вънее - час - ті Ам. еЕіг=$ Т ну ^ш чи с г к- $ ІІ^- ^-^^^^^ -6^— за на ми іА Р^ 


^ -^ г ^ ? ЦТ'- 


^ г * ■4- О- ^=^ ХГ" Р й!ё: зх: гг: і^ Ан. Ам. -<5>- не за то ^ ^^^ ^ ро - ю слезъ' тво-ихт., 
^^ІГ" р^і^- рі-ВІ^ ^ О, го - ре, коль уз - нала, Аи. Ам. 
въ еле захъ то - па $ 


^^ 
страшно о - том - щу. і^^^ ^ ^ ? Я X* 


|І любовь въсерддахъ отк- рыла, -^- -тту* 9Эа 


^:^ Е^ Ш""^^ :§= 3: 


^ ^ 122= е 3574 88 Аи. Ам. 


1^^=Г ет'ь лз: пла и Р^^ ^=?=Д страшно о - том-щу 7 ^ ^ ^ прими т к Ч*і^ р^ *-=- ^ о - на го- то - ва мстить ^ ^Ш 
^ ^ ІГ* ;?=ірг= г*НІ 


1 х- ^ л. ■^5»- хі: ^ч- і І^ ^ ^ № Ан. Ам. Р. М п че>- чу- -за лю - бовь, і і*>і»- і ^ 5^ ну уз - на *=к слезъ тво ихъ Ь*^- 
^ ^^ ^Г=7^ :ьііи і >-і-с >^ — г—^ -а^ ли-цо блес - ну - ло гнѣ вомть, о ^ ?=^1г=і ^т ^ =1. а і 22: о ѵ> тсг ^^ А II. Аи. # ^»- ^ ?^ *" ЛЮ - бовь. -СВО - ю 
ТУ 


121ІІЛЛ Х^ШЛЛ '^ -ѳ- ^^^ 857'} 24 І Щіі І Ахъ!- Я пла &е 
Г, 1. }і > 7 ^' ^ Ам. Р. 4А страшно о - том _ щу, Ра-бѣ прес- Т І ^ 


^- ^р -^- р зз: і :а о - на го - то - ва мстить, Ш а ^ ^У\Ш4 ^т 1 3 ІЭСЖ • ^ • т^ -ё^-ё- ^У'^к ^ ^ ^ ^ 122: -»- Г^ Г &# ут=^ ^ Ли. Ам. л^ Мі чу, -пла - чу за лю - ^овь- ^^ ^ ? -хп туп - НОИ прес - туп НОИ го ре! і ЙиГи І^Г^\ІП^Н- рр- р Г ^-гг ч- ^.-ѵ^ р ЛИ - цо блес - ну ло гнѣ _ вомъ, о- П ' і' ш ^ "^Щ^ 
XX ^і^і^ ^ і ^ -ѳ- "0~ ігзта 1 Г ^ ■ Аи. А.»,. Р. ^ ('• Г іг"'^ г ^^ *>- лю - бовь- ско ю! I ^^І йй ^ ! Г Ц2: ^ ■ж-^ ) I Іі 331 щу, я *=* страш-но том страшно, я ^,і,^і:._л. .^г-і^ііг-іг^г ^гіі^^Ь^ » г р на го - то ва мстить I ^^^^ ♦^*^- і І «^ го - то-ва 

•I а=з=е=е ІД ^ 
гт- за даш" 


ТУ 


а ѵ>- :5г,74 
ЗГ»^'5 26 КУ4. СЦЕНА. 

(,Входитъ Царь, предшествуемый гвардіей и въ сопровожден!» РамФиса, іминистровъ, »>рецові> 
военача^^ьниковъ и проч. Одннъ изъ придворныхъ и вѣстиикъ.) АИе^го 808ІешіІо. У: 116 . і. 
у= I Н.ііИі^ (7- -ѳ- ■і*^ \ 
й 
^ДД Ш і ^^ 3 іп- ■ё-'-^-ё-'-ё-Ф'-ё- Ьг- ЙЁ * 7^^ 33= і м Д2І~ТТ: і^=^ ЙѴ |і=*^і=*4: ^ ^ ~». « # Й" І^ у ^ *і я п I 1 і- ЦАРЬ я и- « ! »■ я *■ я I и » і^^Н^-^^ /—- — -^ Для важныхъдѣлъ,е-гиптя-не, со-звалъвокругъсебя вашъ царь. рр 5 (асе. шш 


тг ' \^: ♦9 г^: ^*-*" 37^ Ц. ^ п ГТГМ^Г Г'1'РРІГ г 'іг р-| рГ: отъграниц-ьЕѳи-о - пі-н го-нецъ сю-да я - вил - ся; съважными онъ вѣс і ^ і^ 


і ^ ц ^ ±==ь ^'^Р гГТ однаму изъ придБорныхъ] Ф Г і ГГРГрГ^ ^^Р ^ ^ч^ ч тя - ми. Вы все уз - ыайте. і Сюда гонца вііу- стите! 

I 

Ріиіепіо.ивйі 
Э э*ц— *г ^^? ;^-і? ВѢСТНИКЪ І^ррр і Р Р р і рРТТ^ і? Грозитъ е - гиптянамънашестві - Рр соп ехлге5!. І т =3 


■г? -»■ V ^ ^ -^ 6 
2± ^ 1І -ѳ- -ѳ- ■ѳ- -ѳ- ^^ іпсиіг. и ^'^^^ «^и^I^ ']^^^ ііМіМ!^'^' ! ^ =^^^:^:р^ В. * ё ^ ё е варваровъ е- ѳі - оиовъ. * т 
» * *. і; Поля всѣнаши СЛОВНО пус - ты - ня, жатцыпьі 
^ ':ІЪ #^^ ^ гпсіи\. и 

1» Д ^ ЗГ>7Г> 88 ^іосо а ]Фосо М, 


у—/ р^^ ^ ліа,ют'ь. Горды сво-е-ю легкой по-бѣ-дой, злодѣ-и Л э - ти л- жъ двинулись на ^ :й Э Р Г росо и росо 
-ЖШ1 гз\ Сна. А•11ей^о.(^=^38.) 11^'А.^' р р > Ка-ка - я дерзость! ^^ ■^^ ч кг^ ^^ Р'"РТ ^ 4Н-9- 


^ Ѳл- иьі. і^' Кро-вожад-ный,жес-то-кійихъ властитель, іімѢстѢ ^^ ^ Ц. РАМФИСЪ Ка-ка - я дерзость! 9Р= і^ ^ Р ^ ^ І Ка-ка- я дерзость! ^Л1^нг\ ш Ка-ка - я дерзость! 


I Ка-ка- я дерзость! ^~^}і^ ^в=^ Министры и ^^^-^^-«Д|Р^О<^^ь! воен«ііяч:чльники. а І'' 1' і Ка-ка- я дерзость! 
АІІе^го. (^=138.) 
і і 
* ^ ^^ ^ 
ГХ^ «575 г» Ан 'ад 
=1== Ш (въ сторон^') ?Е^ ^^Ш О- тец'ь мой і ^^ т V СаліъЦарь! і :|:^=г.+г 


ЗЕ ^ ^^ ^ I? І^— г^ Еозстали Ѳивы;всѣ граждане съ о- съ нн-ми, Аио - насръ. 35? ^ -МП- І^ ц. Рам, Ш СамъЦарь! ^ ^^і=^ іТен. СамъЦарь! ^ ^-Ьг- Е :5=5 Жр№і:ы ш Самъ ]1,нрь г і Г- т 4 — г М^я — ?=Ф *^ Сам'ьЦарь! 

Министры и коеноіінчальники. **.«. ^ ^ Ш^еЕ ^ СаѵіъЦарь! ііа^^иЬ- Г( ^ ^ ' ^і* ^^ Й І С ^^ ■^5- ^ ш -щ^- 32: ІІТ^ІІІ ::Іж: Іѵ І^ ш 32: ± ^ ^ 1 !■; іи; I» 3=5=3 Рр ііг -р|>^Л^г^ ^ В. =Р=Ч^ ^ Г ружьемъ идутъзрагамънавстрѣ - чу, грозятъвои-ной и смертью здо- 
ЗГ.75 30 ^ ^ дѣ-ямъ. ^^ уг-а Іеиіро ^ РАІѴІ ^МР р М'р-^ Г|ррі ѵ>р р ^^р=^ ц. П т з: у IV ^ ^ Нашъло-зунгъ будетт.: смерть врагамъ н битва! Бит-ва! 7} і ГГТѴіиІ Ч 


^ш уаіеінро. ^ ^ 1 ^ ог^т^ ^ / І ш Рид. Битва! ^ ^ Битва! Ген. ш ш Битва! 

Жрецы. Битва! ш 4>: В -Ц ^ ^ 3 И Битва! Битва! Битва! ^ !м?Ь '^'^ о Битва! Битва! Министры и военон:ічальники. ^^^ Битва! й ^Ш Битва! Битва! Битва! Щ Щ Ш^.Щ 
V V 3548 31 Рад. 


Бнт::ва и смерть, ^ѣ 


смерть безъ пощады! Лес. Пр ибли жаясь ^ т да ^ Д. Г к г І^ ^^р^ I * Священная П- ы& ^ ^^ РЬ.М. і^ — р- Бит-ва и смерть, смерть безъ пощады! № щ—р Щ^==^ ^ ^ І Р^ ;^ Бит-ва №^ и смерть, I смерть безъ пощады! ^ ^ ^ Бит-ва и смерть, смерть безъ пощады! т ^ ,. щ р ш^ 0- А ^ Р ±1 ^^ Бит-ва и смерть, I смерть безъ пощады! Ѣ 
3№? Э ЭЕ^ Бит-ва и смерть, смерть безъ пощады! і 
=г=і т 
^^т 

щ^ ^т*^ іг ^^^-Ѵ^^ I ЯЯ 
р Вес -е^ ш 
Ч^'г^»^ ■.къ Радэгічу) ^^^^І^І^^-^^І ^ а д |Р , I» ц=т ^ ц. ■ < г г ! '^ — г=г==.і знда благоволила ны-нѣ сказать,кто по-ведетъвойска на бит- ву: Рада- .А.1. Ам. ц 32 Радамесъ! ^^ 1>РР (Дрожу вгн) Рада I 3 іЗ^г^ адамссъ ^Ф^ ■ рм. ^ (Опъизбраігь) -€»• І Р=^^Р^ МОС'Ь Ахъ, хвала вамъ <1п гн! Сбы Радамесъ! ^ г= Т^/Я^ ЭОІ) Радамесъ! галл- Ѵ-- 1 ѵРІ ^- Рада>іесъ! 
і ^ Аіі. Ам. Рі.Д. дро-жусся) -^-иЬ>і-і ( онъ избран ь) і 5«^ Ф^ ■г-4 ЦАРЬ ^ ^^^^^^ '? . I» 1*^-*- ^ 1 — г і I -I Щі І лнсь 
I МО и меч ты! Нашъ пол ководецъ храбрый: въхрамѣ Вул- ^5^ «,' ыесъ: Рада - месъ' 
>^ ;«Гі'гі> АИе^го шаеьі ОЯО. ё: 33 88. т ік ^ ^ и таге, аааі. ^2 і=В: Ц. ?=Т 2=2=2 ;ггг у=^ кава тыдоспѣхипри-мн^ведивойскакъпобѣ - дѣ! і і ^ ?^.^!^_мі. ЕШЩ ^ Къбе-ре- 

/Г\^ — - 

м ■ ■ ^ Ей I ЙР 


та^ ^ У' "У ^зд ^ № ^т Ш >^- яюі: г: ^^ ІЙІ^-^ ^: :•в^••-*-^•''-» т^ Щ-^ # 1 — I» §Р Р :3- гамъ священ- нымъНила бо-гн вамъ у- ка - жуль путь. Тамъраз 
даст - сякрикъот- радный:смертьбезъпощады к ги - бель врагамъ. Боги 
л л 
Рам. ч'У г [■'^ п щ^Т й ^й -- щ ^ ^^ шлютъвамъ благословенье на да . лекіипутьо-пасныи. Возсылантек-ьннмъмо- 
І^ 


3.%75 34 ц. р^^ ^ І^ а л ^^т Тг ~ ? { 


ш р !М. Ѵ^ л-—'*- литвы,чтобъ по - бѣду да-ли вамъ. ^л ** А къбогамъ і МО - ^ ]й=зё: *^=г й^і ;><!і :МііНистры и военоначальмихи. ^т ^ Бе-регтьиашъ священ-ный 

> > > 

—о 1» — гі^^ — 6 ^^ Бе-регънашъ священ-ный 
М: «-« # ^^ ІІ^^^аД ''^' ^ 
^ ^ ^^ Д^^ф 3 Ш У* У ^ I :ш |е??»г^ п-^^-і^^ІзггЭ^ ей Й=?е: гг-Ьт: з5=б- ^ав ^^^^^^ ід »^ ^ ?ч^ СЕ 1 гаіиъ священным7>Нилабо-гиваіМ'ьу-кажутъпуть итамъраз- ^^ш 1 ^ш_■^ ^ ^ 3 ^ Ш^ ЛИТВЫ возсылаи ^ ^ — Ф- РР^=| те к-ънимъ, молит вы, мо- ^7« ' !І і « «-< Нн-ла о-хра-ннм'ь аіы вѣр - ной грудью там'ьраздаст - сякрнкъот - ^^ * — Рі- л А ІІ -Ж. -0 — 1^ е Л-в^ ?'!=^ .^і і^.^= Нн-ла о -хра -ннмъ мы ві;р - ной грудыо там'ьраздаст - ся крикъот 
Ли. Рад Ц Рам. $ іі рр М, Зачѣмъя пла - чу ^^ !]'^^^ Гласъ свя ^ т Ш ^Щ ф т ^ даст - сякрикъот - рад-ныи:безъло-ща- дысмертьврагамт.! ^т -» — ^ ѣ ^ ^5 лит вы,что<1'ыто - бѣ-ду да ли иамъ. і 4А ^т з=г к==е §^^^^^ж Ф^ ^^ ^ ? радныйісмерть ^езъ по - ща - ды и ги - бель ізрагамъ! § ■> * * Р ^^. п ^Г р ^ ІЙІХ^ "л^ -»• ^^^=?^ ^в і ^ЗЕ ^^ раднын.-смерть безі. по-ща і 


^ ды' и ги - бель врагамъ! :^:^ > у =#І==*=і^ ВЖЮДѴіПГТ. і г^ * 5?^ ■#« ' • — Г ^ К5=.^ /?/? ІІ^ к^і ^і ^^ асвіК^ з:? 55=^ ?=^ ь- ? ^^ ^ , ," р^г Г ^Г-УТ^ГГГ й ■-« ^^ в:де: :«: Аи. Ра; Ьі? =^ =^ пла - чу и МО - лю - ся? Та лю-бовьме _ ня сгу- би - ла.. Сердце Рг--і^ ^тш п ^ * * г г \Г Н^ ^ ^ -^ г щен - нынна _ пол - ня-етъжаж-дои ела - вы мо - ю ДУ - піу, онъкъпо- 
^^^й^І зг,ю 36 Аи. ^ ^ МгР^^Г"-^ от - да - ла сво М ^ ■щ — г чужестран-цу и вра- ^^^^^Щ Рэл. ^ ^ бѣ ^І^І дѣпрн-зы - ва - етъ.Смертьбѳзъпо-ща-ды и ги-бельвсѣмъвра- ,^ рИ 


т т '-^ м п і #- — # 


ррд к •=5^ 
^ 4^ ^= ^ттт и^ ш ^? 5?=^ о* л* 


АННЕРиСЪ (Подаетъ Радамеі-ѵ ;1мямя ^^Шр ^^ ^'^^^ ГЗі^р л р Те-бя ела - ва призы - на - етъ; вотъ при - ми свя - то - е Ш^ Р.д. 1'амъ ^і^^^^І^^ е Ш Ш ^ Е ^-і# р;> і^ 1 а ^ь^ Ш і і щ ^5 21 ?^ О" ь'^ і : ;- И ^ М ^ — ГС^^^ — ^п Г^ ^ Ам. й=і знамя пустьведетъ и о - за - ря - етъ васъ къ по - бѣ . дѣ надъ вра- 
»57:'. 37 Ли. Ам. Рад. В ц. Рам. і -^ ^^ За чѣмъ я г^ 1©-=- і гом-ь і ^ да, пусть ве Ф $ Й: Все къио- І Ш ^ Васъ къпо і ^=ф^ ^Ш Къбе - ре гамъ свя-щен - нымъ ,Т»'н. 

^л^^ і Бо гн шлютъ бла - гос ло Жрвкы. 5^ Бо ги Т«-н. 

V Л і^ Бо ги шлютъ бла - гос ло ^ Бе 
Миниетры и военанзкчальники. регъ наіыъ свя-щен - нын Ш \ ^ ^ р 1»=^ Бе рег-ь наш-ъ свя- щен - ныи 
:{57;. 38 Ли. Ам. Рад. В. Ц. Рам, -^Л ^ й ііля - чу МО - і іА: :»г==з! ^±=й-=п детъ и за ря етъ ё і^ ^^.^ васъ къ по бѣ - дѣ II р ^ф г т г ■< — А при - зы ва ет-ь. къ побѣ - дѣ » ^^ в ^^^^^ бѣ Дѣ, да, за •>4Н» І5Ш ё -^— ♦ 
Ни ла бо - ги вамъ У- ка Ш ^ ЕЕ вень - е на да ле К] и путь ':М^ І . і] >1 бла - гос - ловснь при - зы - ^ І І #^ вень - е на да ле К1И путь і ^ ^ ^^ 


Ни ла ох - ра нимъ мы вѣр - ной ^ ^ ^ ^^ ^^ Ни ла ох - ра нимъ мы вѣр - ной 
3575 39 
ветъ къпобѣ - динадт. врагомт». Смерть Ц. Рам. 
путь. Тамъ раз - даст ся крикъ ча^. 3 т-і р і і ив: 


пас - нын Боз - сы лай те КЪ НИМ'Ь лю ^^к=^=^ ^ Е ва - ютъвасък-ъпобѣ - дѣ. Оместь ^е ЙЕ пас ный Воз - сы .^IЗ^і-і. ? ІЕЗЕ^ЕЕ=І Ш ^т рудь - ю. ТахМъ раз ГРѴ. лан грудь - ю. Там'Ь раз - даст даст те КЪ нимъ МО он крикь от 
ся крикъ от 
3595 40 Аи Ам, І 4І ■«- пла- $ ч ■» 
I р л а л- -чу и молю - ш : : :^ ^т і ря ій етъ путь къ по - 6ѣ У 

дѣ надт. вра- Іі Рад. сірг- р бель, і м* смерть и ги бель, ги- бельвсѣмъ вра- і г и р -г ги ^ бель, смерть ги бель ги - бельвсѣмт. вра- к. Ш ^^ Р ц. Рам. рад ^ нын: смерть безъ по-ща ды и ги - бельвсѣмъвра- ^^ [_і' ^^ 


^^^^^^^^ лень ш и, чтобъ по - бѣ ду, по-бѣ - дуда - ли й т •у - и г ГИ^^ ги 


бель, смерть и ги бель, ги - бельвсѣмъ вра- 7 ^" ^ІГ р' рт ^^ ^^^^^^ лень ':М^ чтобъ по. бѣ ду, по-бѣ - дуда - ли ^^Е ^ ^^ ^^^^^^^^^ * рад ^ ныи: смерть безъ по-ща - ды и ги - бельвсѣмъ яра- 

3 і» * \, І ^ і т ^^ рад ный: смерть безъ по-ща ды и ги - бельвсѣмъ вра- 
ЗГ,73 1, 41 ^ РІИ Ш0880 . ^ Ли. Ам. Лд. В>. Ц. ся: т ш гамт». ^ Г.ібель! 

1^1 ^ ^н Р гамъ! Ш^ Гибель! ^^ сГ гамъ! Гибель! ПЧ^ т Р і. 


^ галсъ! Гибель! \н Гибель! у.-?/ ] і Т' Г д Ш ^ вамт.. Гибель! Гибель! т Ь— М^ I Гибель! гамъ Гибель! -^ іА І 1 > г э ы^ ЗЙ53 :гті памъ. Гн-бель! Гибель! ^ ^^^ ЖЙГХ е =к:ІІІп: ^ гамъ! Д^І^^М^ -^- Гіібель!гибель! ^ЩШ ^ 1 гам'Ь і.» Пібель! гибЫь! 
ЗІ175 I І^ ІХ іпсиіг ^ешрге. ^ ш ^ і- ^ г м ^ Серд.це я от-да.ла сво. \ \ \ 1 1' I Ам. Рад. I Ы: Гибель! Ги-бель! Ги _ бель врагамъ і ^^ =^= ?^=н« ,^ — А I &Ё Гибель! ^ Ги_бель! Ги - бель врагамъ ^ ^^^ • • ^ ЭЙ Гибель Ги-бель! Ги - біель врагамъ X ^ "г-Е-» ц Ра>1. ±" ^ Гибель! Ги-бель! Ги _ бель врагамъ Ы % ш ^ — Щ іі::^і II Гибель! Ги-бель! Ги _ бель врагамъ г^? і ^Р М^г ѳ ^ нР » — » у^ ^ Ги-бель! Гибель! р. — * Ги-бель! Ги - бель врагамъ ^ й^ ■•—ш, ѵ г 1 щ Ги-бель! I м Гибель! Ги-бель! Ги _ бель врагамъ ^^Н=И^ ' ^Р М^г ^^ Гибель! Гибель! Ги-<)ель! Ги - бель врагамъ ^Ш ш ж. я І =р ^ иі ^ к ? -•[*- Гибель! Гибель 


Ги-бель! Ги - бель врагамъ 
з;і7Д 43 М Аи. іГ ^ • * ^ ^г Г- чу- же - стран _цу и вра . гу у/ і _ і' ^ от - да - И ^5 Ч^ ^ "і всѣмъі Ги-бель, ги-бель вра.гамъ всѣмъ! » - г р ^^^^^^^^Р Ь г > Ги-бель Рад. в. всѣмъ!. Ги-бель, ги-бсль вра.гамъ всѣмъ! *&: Ги-бйль \^ 1 \ } ^'1> 1 ^ и^ — і^^ ^ всѣмт. Ги-бель, ги-бель вра.гамъ всѣмъ! ^Ш ^ і: ^ Ги-бель | г — I Ъ=^ ^ т=;^ всѣмъ! . ^т Ги.бель, ги-бель вра.ѵамъ всѣмъ! Ѵ-^-гѴ Ги-бель Рал. т всѣмъ! . М Ги-бель, ги-бель вра.гамъ всѣмъ! і У Ш Ги-бель ^ р т Т Г г всѣмъ!. Ги.бель, ги-бель вра.гамъ всѣмъ! ^І ^^^^^^^Щ т^ Ги-бель ш т г всѣмъ!. Ги-бель, ги.бель вра.гамъ всѣмъ *Ь Ги-бедь |'%-Зр ^ Ѵр-І р^^ і; Р Г ИГ- ^ Г і' всѣмъ! Ги.бель, ги.бель вра_гамъ всѣмъ! ^ ^ Г~^ '' V г і^г -^ ^ Ги.бель к: Й всѣмъ! — Ги.бель, ги.бель вра.гамъ всѣмъ! Ги.бель 
3575 « \и. т .^^^- 4і Ш \і^ ш ла ■»г а ■■• ё е жг.:ц: -I- — ^ д ' чу - же - стран - цу 

— к. ■^ и вра - ш ^^^ ^^^ г— Гг К 

ги.осль и СхМеріь ізра - і амъ! . Гн-бель, ги-Оель и смерть і;ра && ^Р^ -=^ % -^-і' 1' ^г Г ^ ^ 1'а4. В. Ц. [•а.>1. . ё' 1 ± -т- ги-бель и смерть вра . гамт.!. Ги-бель, гн-бель и смерть ира _ Л-іЛ- ^^ ^^^ Ш Е ^- гн-оель и смерть вра - гамъ! Ги-бель, іи.бель н смерть вра щі\ р ^^^_^1^^_^і^ у ^^^ 1 р ^'^^.г^ ^ ги.бель и смертьвра - гамь! Ги-бель, іи-бель и смерть вра ^І\\ ^ глт\ І і^^^Ь^^ ^ Е^ ги-бель и смерть вра гам'ь! тгШ^=^=% Ги-бель, ги-бель и смерть вра ^=^?И-г 'г ^^^ ги-бель и смерть ира Ги.бель, ін-бель и смерть вра е^Е -* Т-0- а ^М Іі ^д г і ^ ^ 1 — {—^ р^ ^ 8=^ ^^ Г){-< оель 11 смерть ира а=^^Р — ^»- ^^^і^^і Ги - бель, ги - бель и смерть вра I ЗЕ и ^^г- -^ -(^- ' Н'^р^г р=^;ВИ^^^=^^^=^^ ги-бель и смерть вра - гамь!. Ги-бель, ги-бе^іь и смерть вра ги-бель и смерть вра - гамъ!. і \ Ч і іі Ги - бель, ги - бель и смерть цра ^ т^і % 


м 


^ :і К ,0 I ■Й^' */ 15" Р#^ 8575 45 Ли. # 

І Р гу. ІІЭ гамъ! Х- д ? Гибель, гибель. т^- гиоель ^Г; * » ^Э ^ — - Рад. В. ^ ±^ га.мъ Гибель. гибель гиоель і# ^^^ 1 ?Л * т^ 


/- К ^ гамъ Гибель, гибель гиоель 


гамъ! Ги - бель. ги - бель гн - бель гн - бель Щ!ГГг,Т Р ^л 1 Г Р-,ц г Г ^ Рам. :^^к: гамъ! Ги - бель, ги - бель ги - бель ги . бель §А ^ -^ ^Щ ^Ч— ^ 2Г ЕІ ? :!Ьз ^ ?^ гамъ! Ги . бель, ги _ бель ги - бель ги - бель »-МР-,Г ^г гі Г р.іі Г р.,-п — ^— Р 
3575 46 Аи. Ам. Рад. В. Ц Рам. I М: м. Ахъ!. # ч-=- ^къ Рад. а ріасеге. . 1\І\ 7І'|р- р ■ Ьр Оьпо. - Ир г I а Ги бель! Съ 110 _ бѣ-дои воз-вра _ тись! - І^І- Н- Съпо- # М: Ги бель! ^^ ^ ^ ^ Ги бель! ^^ Оыю- - іі і'| ^ ^ Ги -ѳ- бель! ^ Ст. ПО- ^ -ет Ги I м ^ бель; ^^ Съпо. Ги V••{^^^<^ Ь^^ бель! ^^ Съио- ■ ^/І 1 :Э Ги М л '^ о оелЫ р1> ■ Съпо. ^ Ч( ^Й Ги 
■о- ЕЕ бель! Съпо- - іЛі і= ^ \ у Ги оельі Гір д^ 
Т^ й Съпо. 1 ^ 


і^ ^ со/ сапіо /у* Е а іешро. ^ 3575 47 I О: (Всѣ уходятъ, кромѣ Аііды) • • щ ^ Аи. *' бѣ- ДОН воз - вра - тись ! ^і" Г- ^ п V бѣ- дой воз-вра - тись! і М: Рад. В. Ц Рач. ^ ** ^^^ бѣ. ДОЙ воз-вра - тись! 
ѣ - х.ц я . * I о § й і=^ бѣ- дой воз-вра- тись! П^ ГРГ^' -ѳ- >^=4А бѣ- дой воз.вра - тись: 1 о бѣ- дой воз-вра - тись! 5^ -4Э- ^^ м ** бѣ.дой воз 

ч вра _ тись I І за: *=* / 
бѣ_ дой воз-вра _ тись шт -о- ^-К -^ бѣ-дой воз-вра- тись! I и. 
2:^ і> г=г^ П ІІ-: ^: ^ * 
со/ сагг(о ^ а іешро. ^ ., :ь. І І ^АІі 


$ Е? с, , » . ^ ь I , іі : і^ да 
і^ ^?* I Р: && 8--. ш ^ ^ 1 '^- • ш- іЛ тщШ Ѣ ш § «~5-* ц*^. і:гя^ ЭР^ 3575 4>5 к? 5 СЦЕНА. АИДА АИе^го а^ііаіо (*=І38 ^} -/^-.^й^^ ш§ ^^ Съпо-бѣ-дой воз-вра-тись! Въмоихъ ус-тахъ без . бож - но э-то Р З: /А 
\< Ч ^ # рр т- р I 3 ■* * ^^г^ г> ^і^^^з:^ ^^ ^^Г-^-М^-р: А. « — ♦ ел О- во. ^ Над-ь от-цомъ мо-имъ по - бѣ-да! А онъ о 


1Ш ^ш ^ / ^ 


і^ ^: ^ г* і<* V * 
V ]»=^#=^ І^^П^^^^ ^^Е^^1Я^= ^^^35:^0^^ ^ А. ( Т ружь-е взялъ за ме - ня, чтоб'ьвоз-врал"итьмнѣ от _ чиз-ну, мо_е царство, громко- е 
8 ш ^^Е^ 
щ ^ }?^ ш -^^ — % 
^^ 
^^ ^ ^ ^^^^ ^^^^ і ^^ л. « — •-•- — т- И- мя,чтоздѣсьдол-жна скры-вать я! По-бѣ , днт'Ь моих'ь онъ 
-рг-^-Г' иІа г^пз? ■>^. -^ 35^ с ■^І^і^ 4'.» А. 
жу е - го на КО- лес- 331 :І М1]# ♦ ^[>»- -»- іе>- У". Г^ І -^Г -^ф^ Иг^ ^Ш А. ^ЁПЙ НИ . - цѣ^ кровь. ю о - баг _ рен ным-ь и Е-гипетъли- 
^^ ^^■г ^^^^^Г^ г^^л і^ I уі^^^:^ д^гч і^ ^_ -^ ку,етъ! За колес - ницей самъЦарь, о _ тецъ мой скаванныи цѣ - ішми. і^^т ^о. ..м а I — ^т П ^ ^ г )^к ^ ^: ^ X . — ^ 


& /Г\ ^- -^-чр ^ а=^^і^^=» а(-лщ (|.<1.«.*. хегг" ^?ЕВЕ )880 [6- РІІІ 1110880 (с): 100) 
3576 50 ^Ф-^-Ф- ы. п ^ -О- ш ^ цов - ско-му серд _ цу вы дочь воз _ вра - ти-те! О, бо _ 
й-^ ^ -О- 
І -»— »- ^^ ^ :^: е — ^ <!и 


І-і— і«^ МО - лю 
васъ, раз . сѣй . те и вт.прахъ о .бра ; к» к і^ і^ ^ч і^ ^ р- І Ы^іііі ^:_|]]1 І^ # ♦ Д ШМ^ ё і >І1 а ЖІІХ~^^^^ Р ^ а ^ ГЗЛ32 Ах-ь, ти - тевсѣх-ъвра _ говъ! что ска. зала, о Ш: Л !>, і4іё-»^ ^**-*И^ 
і:5, РА ет ^ Е 3.' «і ^ X- ^и л 2гі 1 й м ^ т 


Э ^ ^ Аіійапіе росо рій Іепіо йеііа I? ѵоііа ЯГ*Г ^^ ^ ^ М Щ^^^Ч^ ±=± 9.' Т 

бо.іи! любовь за - бы-ла.. т^ ^р^ц^ЁЩ ', 


Да, лю-бовьсво-іо за. іі ^ ^^^=^і— ^. і^ ' I * сап(пЛгІѵ О '^~Г=^ ^^ -- 12- -&■- 


ІРРІ і 
а ^Ч1.^ ьі іг^ р І Д. ^^ оы - - ла имеч_та-ю о мщеньи! Любовь мнѣ сердце, какъсолн -це о - саѣ 
і\^ ^ѵ Щ^ ^ ^^^~^ ^^^Ш=І^^ ОЛ' }■ /' І лЛД^ 10, лю.блю и за лю-бовь стра _ да . ю такъ у _ жас-но! 


^^ ^ ^і=Я: — ч Г^ э ш ^г "Я. ^р | >К !І ? 1 ."^ і'іі^^: ^^ ^ — і -•' і^ ^иѵ А11?^іи8Іоросо а^ііаіо (<і:іоо) 

//•!і/е е Ыоісе. 
3576 52 .'^и. Щ^^:^^ щ М / ьі і. ^ ю^=г^тг^ ^^^щ^ смѣ - ю откры - то, сво-<1од-но именъмнѣдо-рогихъ назвать при 
^и^ :і^ ^ ^ т г г^ шшта 1- р 1 р"р^- р Аи. ^ ^—/—<г и милый! Дрожу за о _ бо - ихъ.. мнѣтолькослезы і і- А сопрііі у'огхи Ли. 
оі^агш 
Ѵ и^ Д V - ^ і ыгиі:^ 1*^ Д Іт ГГГт Ам. ± 2=12=5 5 ^ "* 1 а< кергн ут'ь,престуино слезы лить, грѣш - но вздыхать. Блужда - ютъ ?^"г ш =^ | ==] 2І=:^ ^ЩІ шіа ^=^ /^ ^^ 


аянкг ни ■•■II 

5Ш 


ш э » .-. 357С 53 і 4]Г рР|ДРр і ^ѵ ,г і ііи ^ іі ^ Ди. -ГН-'^Л- ф » ^Й ІІІ= мыс-лн мои, я те-ряюсь, легче мнѣ у - ме- реть,чѣмътакъ сіра- к^ ^Ш ѣ 
^ \, і _ і : В І ? т Я ^11=^ 'Міг^Н^^ ^^Ш^ ^ ^ ^ Щішв ш ^?^в г г Г Р' - Г т Г г й --^ • ,4 сои ехргеа. 

СашаЬіІе ^^-^-~~^ ^ п: ^ Аи. 1±=^ «/ дать. Бо-ги МО- и! н васъ мо-лр), дан-те силы ^т Ш 
? ^, Г? 
2=3=22 ^ ^■,;]зд^^^ /г/г /| 
^ •15^ Й І 221 ІЕ Т31 Ш 351 ^^ А... мнѣ 10 - ре снес -ти, дай - те забыть му - ки лю(^> ^І #а^ ^ ^ ^ 
^^^- :$г>7в 54 Ли. $ і^ Росо ііггп^. 3 I РР 1» гг- Р ззс і ^ Бо - ги МО - и, 

о ^, 

I Росо хігіп, Я вагъ МО - 
т ^йм^ "'гТпггУгТг'гРг ^ /:> Ли. ' г д Ы [п^Ы лю дайтемнѣси - лыго-ре снести, дайте мнѣ си - лы го - реснес- Шп^Я ^ р^ г, # I " у 


/Г\ ? ^ ІГ^ і ш "Щ 
Ы^Е ^^ 4-15^ »й ^Е^ ^^=е -) — ^ "чі^иі^ ^^^ У" ит- — -г * ЬрМ= _2» уугг(/епг^!7и' і— г і ^ "гг~.іаѴ4- 1 гт^ і;;;^ а Ізз: Аи. ти я васъ МО - лю я васъ мо - лю 5*: т Щ >#— ^-Мг| Р^ ІШ— і ^5^^ ^ 
9= _ййо -/?г }погеп€Іо ^^^^ 


±=^ еы э ^; ^ ^ Ф ^ !^<* -ві сіоісе сііт. ^ ^і^^^ =?= Т / Д^ з д 7 V -V тпгепсіп ш А- і^ I ^ д ?•• ' і* я^ ' і і 1 т 8576 Г г щЗ 55 №6. БОЛЬШАЯ СЦЕНА^ПОСВЯЩІШЯ И ФИНАЛЪ 

Сш'нп 1?. Вііутренкоеть хияма Ву.ікана нъ МелФнеѣ.— Таинственный евѣтъ ііадаетъ еверх.ѵ. Д.іиннып . 
ряль колоннъ.примыкающпхъ одна къ другой, теряются во мрак Ь. Статуи ра<)ныхъ божествъ. По срединѣ, 
на ііозвышеніи покрытомъ кввра.пи.алтарьсъ священной утварыв. На золотыхъ треножніікахъ дымится 
ладон-ь. 

веуіикая жрица 
і^ор-. Аікіапіе сои того ХОРЪ 
ЖРИЦЪ 

РДМФИСЪ ш ее Вігутрп храяа 
8(ір. 
; ^Ѵ4ДД ^^ Вес сильный вели - кіи #№ ^ у подножія алтаря) "Л I I к щ: Т- :Ж 


^ :5І=г К 7 К 7 КТТ 4^=^ У "V 1 щ ^'7^'7^ ^^ 7Н7 "^ і 1=5: К г К «^ ^-^ •- — • '^ 1 Ьг=Ь агзйигйи 


і ^т-^г^^ 
^т Богъ, Вселен - ной: жи- ізотізоря - щіи духъ: ш ш ^^ ^^ нгсн к »< к «?• ^ ^±г г=сііі ^^^^^ ^ ^ ^ 


^ Г^ пп ? ІЭ ЫЬ А і ВІ л й ^ж ^4^ У ^ тѢ ^ 7 4'У Я_53 ^Э ^ —I 1 / I ^ V [,, ^ -*■ 


-ѳ- ^ ты СНИЗОИ-ДИ къ намъ ^^^ел тогепЛо 


^ ч^ і Ты снизон-ди кънам-Ы =ЗР=Щ I цч 

^ ^^Щ ^э $ і №1 ш ж я: ^ У^ рр ^^^^т ==2= і=і * П V РР )иогеп<іо ?^7^ 


5в РАМФИСЪ аіепі . ^ ^ ^ і ^-^ I г -І^: Іі<-(1^ ^^ =^ 33: с 1. гг^д=7 і—г: Ты создалъ изъ ха - о - са ' рп п:^ ^^^ зем - лю и небе - са, ты сккзой - дя 

к к I X к 4 "ГТТ -б- «— «• і^ ^ т. ё ^г Ш Ты создалъ изъ ха - о - са і зем - лю и небе - са, ты снизой - ди т-^^г І ^ ^ ^ 5: зи ^^ \ ^— ^ г^- * Ты создалъизъха - о - са зем - лю и небе- са, ты сннзой- ди ^ ^ М і^ѵі- І ЖРИЦА 
^Й Й ГГ. 
т \ ' й ^^ і Все сильяый^іелнкій богъ, ксесиль - ныи ЙЕ П^г-Г-^— къ намъ , Тен. из 
с? 
из къ намъ ^ т^^ 13 ! І^ кънамъ ^ иа Ч ^^^ 1")^ І"''*^ і .і і ^ І ^^ - І"'*^ Ь*^ \^ \'^ Ѵ'^ \'"' М Кт- іѵ^ Кѵ I Ь 

— лі ' л ' лі' ЛЛЛ л ' ві ^ ^- л ' л— аі ' д- лі л - — л ' I У * — т 3 I :3і -:5І — І-^ У 1 І^ ^ е5 ^ 


^=[1 


$ іЗГаЗІ^ Ж -» -ё- ^Э 


-^і^ і^ аг>77 


^^Ш^-^мР Л^ ^Ш А 
НЛО - доть'оря - Щ1Н духъ ш ^^ І'І'Н' і' к 7 К^ К =^ ^ ^ ^ » I ^ ^ 


7==» -7- ^ ^=^ ' 7 ^ - 


5 Т^ ш і !и-7іі. Э ! Г Ш -©- -ТЫ СНИ-ЗОН- ди къ«амъ! Р 


^ Ты СНИ-ЗОЙ-ДИ кънамъ! <^''> I' I' 'і'' ^ Р ;5 ^ з^ г^г ^^ і±=^ 5 і=±=і 5 * -* ■* ■# т^ рр тпгсгиіо « ^: ^ ^ і^ Ш. » ' V * р^ Я-Ч— * ^^І" ^: /?/> і(е>іК ^ 1» — *^ ш 7— Г " Р 1 » ^ ^^^ ^ / ^ і ггтг ?=р — ^ Ты создал-ьвсежи-ву- ще-е, 
Тем. рр ты сам-ьіісе-го тьо-реігь, ты сннзоіі - ди 

к . к К, '^^^^і^іі^^^^ ^^гьы^^щ =^ Ты создалъ всежіі - ву - ще - е, ты самъ всего творецъ, тыснизом- ди 11, . ЗТСГ ІГ . ЗОІ Ты создалъ все жи - ву - ще- е, ты самъвсе-го твіьрецт., тысннзон-ди 


:{Г.77 5Ь ЖРИЦА і ш ^й^-ѵ^ ^р^^ ^ ^=т- ш Свѣтт. не-из - мѣн - ный,вѣч ныи, ^ Д>.ѵ,.№Е^=^=^ й кънамъ зі^^ кънамъ ^к Р і ^ ^І^ кънамъ к ^ ^ ' Л^і ш ^^ гя ^)7 Ь^ [утр ^еі 

ж г і » :^^ Ь^ ^ тт К К к І аЕ^ ^т к ф =7^^ :5і^ 7-1-Т*-п^ -:іЬ-:іЬ -:ІГ-1і^ 
й ^ш^ >. іпогеіігіо ^РРг ^ ш Іі^^і Ж ^^ ^*±м^ і=і: ё е^' ты СНИЗОН-ДИ кънамъ: ^Ег^ і ч,игсиі/о ЙЕ І^Й 1, 1 'І І -о- і ЖЩгф^ і.і Сііичои-ди 

к ^= ^* І 'У І ' У^ -Д-К -к- і кънамъ! 

-і к— іг ^^ І^Уіг і"^ ^ ' ^ і^ ^ і . _і I ® ^^^^^ ^ І^ іпОГеиЫо ^ 


^^ 


яг~а -^ ^в^ ^=5 -ё- -ё- 8577 •^ 59 * 


РР ^ р р- ё :г- г. ^Ш 8 =В=& - \ Г Г^ Л1 в— Бо - же, жизнь всей все- лен - ной, не - точникъ тылю^- ви, те-бя-30 'рг\ ;' ; ^ ^ ^ і 1 ,1 і' I м?Й^ Ф 


Б«) - же, жизнь всей все - лен - ной. ^ ^ ГР\ \^ а « к ис - точникъ ты люб - ви, те - бя- зо 

к К ѴТ^ і'Ыч^ \- Р ё * * ■ ? , к :22 Бо - же, жи:;нь всей все- лен. ной, не - точникъ ты люб _ви, те-бя зо ^ ^Й ^^^ ,1 ±,\і'рр. 
Все і снль Н1>ш Боі'ъ! снль ^ Г^ Все ^а 'Г^ -е»- ный Бог'ь! У'р і Р;і>і. щ Т«*н. вемъ I ^ вем'ь ■х.\ ■^ё. ^т вемт. те-бн 30 - вемъ! -0-^-Р ^ те-бя 30 - вемъ! 
./Р . І зз: ^ Щщ^ РР ^ Ь^^:^=^ 


^^ ^і:^^ ^^^ то-бя 30 - вемъ! )* ^м V 

ЗГ>77 ^ ^ ^^ ^ ^^ 60 священный танецъ жрицъ 
Аііе^геііо ^=96. і^\ ) 7 ^СТ Лоісіміто 'П. ^іЬ^^Ь іііііе і=іі*І ^ 
утут^ ; іі ІЫ^ ^=^=^7 7_ ^^в ^^ Т~Г~7 д^^=р=^ ^э ^=р=^ 7^7 

^ь'г р >^[]]^Ш ^^ !^ Ш-л Д *=*ь • ^< ^ -^-» г!г З^ Л Ш^Ш г ^І^ ^Ь^5 й ^тпГ-?- : 5 г=^ 


1 ■? 


.О. ДіДШ ^ І^ э^ ё л ё • ' * — *--ш~Р- Ьг Іг' ^ і Е^ ^-^^^га ^ 

^^г 


^ ; ^: ^-^ =»^^ и Ц ^ г-^ "} ") 35'за €1 (Радам«еъ входитъ безъ оружія и идетъ къ алтарю) 
(Надь го.іойоп Рядалееа раіііігртыьгииіъ с«рв(ір>н«>е покрывало) 

Мі^— --Ж 
ЖЕіі"іЗзіО :| [і| гГШ ^ №^ ■і^ -к. 


^^ Р ^ ^^ 4- Ш щ - 7 К "У- 5Е^^ ЗШГСТ # -^ -^ -^ іДіЛЛД ^^ -и Н-Г-. :^ ! ^ -у (т ^ш 

>^ ;ІІІ Э677 62 
і а ^ ^ ^ЕЙ 


о^ чд- -«^ 


^ Все силь ный богъ! ^^ Все слль ^Г15 ■ 9_ — 
ный богъ! ч>- Ра ш У>/^ ^і ^ = =33 


Теия зо-вемт.! ѲЕ ш =&^ ^ э Тебя зо-вемъ! зэс Тебя зо-иемъ! Е^#5^ іі 'Ш^ А ^та^ ^^^ і !^Ч-1^^-:п^ ^^ у ^ 


3(=С 


^И ѵНЕЩ_^__^_. ^* -Ѳ- і^ ^^ Л» ѵѵ Р= т РАМ. ^Ради>і»-<у) Й ^: ^^Р л т. I 7-к' к ^ 


^ -Г 

Боговъ люб}і -мый смертный! Т^бѣ >іы но - ру-ча-емъ у- часть Е- 
63 [>^.. Рам. Р ^^ т=тт 1' і' - ѣ у д» 3 ь :^=ММ 


1И11 - та. -к Пмечь сия-іцонныА^;але- ный богомъ, пусть върукѣ тво- -^ ^ ±Л ^^ # 7-^ ' гі ^ 2^: 


те 


^ 


і& Й ^ е Ѵ- Ѵѵ 1> У , ^ - -1 >ч^Еза ^^ -Л' • Е^ ^ Рам 5 ■^-т- 1-— ^ Т»-!!. ей ио-ража- етъ вра-говъ ужасолп^ сѵіер ш л ^ ш (Всѣ) II мечь свя- іІ ^ ш II мечь ш СВЯ- ^ ; г ь4 !> ? ^^=^ ::^^^Ь=^ тт Г. / ^^^ЕЕ^^ ->«■ Г ^ Те 11. і й^;^^^^Ё^ ^ Е=^^^:^--..ц^Л:Д і;=^ ^г^ І.-І =гЩ і] іцен - ный, і.я-ле ні .іи по - і^омь, пусгьи'Ь].укѣтв()-ей ііо-ра-жа - етъ кра- ^^ЩТ^=^^=^^Щ-ЩЩЩІф^Ф^^,щ\ щен - ныи,ка- ле ,1 1 ^^=^ ^^ ныіі по - I ()\і'ь, пустьв-ърукѣтво- ей ио-ра-жа - етъ вра 

М--, ^^ Ьші ^^т 


-4 


«577 ?^^щі:ЗЕ^ ^ ^^--'^'''т 

у - жасомь сме^ тн. -ѳ- ^ Ш ^Щ ѢЁІ Г^ говъ ^ у - жасомъ <:мер ти. ^ ш \ \^ ^§ г говъ у - жасомь смср ти. ігоиса 
Си/і/ч/п/г (обращаясь къбогамъ) •.,.ш і2_ -^-і - Й^ ^ ^ ^=^ ^ . X Сгаѵе. ^ = 66. Но же.сііасинасьотъ враговъ Ёш: тешй ^^^^ »#і #*" ^ гц=г?: зі і^ № 33: ^ ^^^=^ ^ з^~зл •^ :?: ^ІІ ^^ >..«.ей ^Ш й г2з: ~е- ^Е=е ^ же,іюкрои'ьи мсти - толь, къна - шей свя-тпи от - чиз Бо пѣ і 
Ч;г!>-8ІТ ^ ІЭЬІЙЕІ *:3**І«І| шш=^ іеп. ѵгргРу^! 1>>-^ ^ ІІІЖ-& 


РАДАІѴІЕСЪ г я I 77 Ш 8 Рам. І=ХГГг ТЫ дес - нн- цусвою простри! Бо же о- дин'ьве- 
Е ^ Г ^^ ,л ^у? іІпМя. -- ^^^-^ ■Ш, п ІІПГП СГ'^^С. -%—^ РРРНагс. 

—к- 1= 
р-і»- -"г±-- ?^ ЕЗ: -^=^ г-^., г 1 -*->- ! I 1_ ай?! Р;.л яд. Рам 
ал. І Рих на ШТ.. > Ф 1г= : д:-Г.— ^^ -^тт щ - •<і" Т.м. 

I 

■т 1&— Ь:і<- 1 ^ ^ :::р ^ ^ і)0 55ІЕ# ^Ё3==ё Во Рі Яіё --Г жо, спа СИ нась 

. — ф же, спа - ся насъ оі"ь нраі оиі,, ты 
-»-^ -ф -ф -9- -ё- ^^шттшш з^ ':»-: •ЛГу".'! 66 ш Рад, Рам. г ^ Б.0 к же,с па- си насъ отъ враіивъ, ты нашт. покроыъ и ^ * 


^^^у- рр- ^ р и 
же, спа_си насъ отъ враговъ тынашъ пок ^^ ровъ 
Ни 1" Ь»е> }=1 Ш ^ нашъ пок ровъ 
ІіІгск: 'ал. к т^ г^ 52- е.) 


Хеі,. мст и - те^ ь. -.іч±= ^^ лтсти - тель. отъ враговъ 

■ к і. ж о~ 5 Но - - - - - - - же ііокрогь н 4 ^ ^ къыБ: - - - - _ . - шеи г 4 
ЗГ.77 Рад Рал насъ ^Ш за - щн - тн, Щ- Ь=:гі=1і а мсти 

Тен. Щ тель нашъ. къна шеи свя-тои от І Г г рг чиз ^^ нѣ ты про - тяни 


Щ=І^ р=^ ш I і=^ мсти къиа шеи СВЯ-ТОИ от. ;/ ^щ ^=# ^щ Рад. ^ покровъ мсти - тельнашъ щщ ^ Рал г N Тен. ЧИЗ р ^ ни я^ нѣ къ на «У къна шои СВЯ-ТОИ . от - ^і^ шеи от - ^ ^ ^ ^^ 1 # чиз ^ нѣ къна Р=— ' шеи свя-тои от - 
о5Э7 «8 Г.ІА Ѵі.уі. 
РіГі 1110880 г<тіе 1 

ЖРИЦЫ 

Сп1!{1. 
«577 ("оіір. 69 РіД. Рал. 
і:от-ьо-ря-щін Ногъ жи 1 Тин. 

ш Ц'^ ^ ' ^ 1 ВОТ-ВО-рЯ-!ЦШ і # ^г^ у у 

ііот-во-ря ІЦІЙ Богъ 3 ш жи 

_і2_ гк; 4- Боі"ь 


жи 
■ѳ- вот-во-ря щій V г ^ ^^ ^і^ рра ш ^ д _і^г_ » л и^^^^ 


у у у 
і Гоіір. к^7Ь# 1»Ѵ к. ^^^ ^«=^<^ >г 5Ё^^; і !;; і* « Й ^^^Е^ ^І^ ігт. т: І Р. л. 12= ^ ^^?=& 1^±=± духъ ты изт.ха - о са вось.мір'ьсоздаіі шіи, к'і.тебѣвзыва - омъ ^==? ^1^^Г= ^Г ^ г^ щ й ^ ^^ -(—^ і. Т«н ДУХТ. ТЫ изъха - оса весь міръсоз - давш ш Ш духъ Я§ ^ ^а ДУХ'Ь ^ь 

8577 

«577 


^ емъ! тыизъха - о- саміръсоз - дав-шій, "-^Р= кьте-бѣ взы - 
РРР ем'ь! тыизъха- о - саліірь ссь- - дав-іііій, кьте-бѣ взі 

е.ѵіг! тыш'ьха - о - са.ѵіт)'ь соа - л.чв- іііін, К'і>те-6ѣ взі тыш'ьха - о - са.ѵір'1. соа - даВ- іііін. ^^ ^Р^ Е^ 


к'і> те-6ѣ взы І^іі^- :зг^ Р емъ! тыиз'ьха - о. саміръ соз - даі:-піій. г^ і^ 


^ 
кьте-бѣ взііі Гопр. РРР 
Р:ім. -^ЧьІг-е»^ 


сот - Іі(» - ря - щій -о- ва 

Тсіі. еліъ! ^ ва ТУ 

елгь! І Ж :ЁЙег*>; о- І ^^^ ва ем'ь ГТ.1 
8577 п Сопр. 
Р:.Д. Рмм. 


еі.с. і 

а ДУХЪ, ило дот - во - ря - Щ1И ^^ Зг^-4Е іе ^рііШі ш ()я 20 - ие.ѵі ь. 


РРРР 

г., те 

1<?и. ^И ЗО - ВОМ'Ь, -#-*---* <ІН 30 - ВРМЬ, 
к « ' << ' — •- ^ ч к I ^ и РМ^^І Гопр. Р:.л. 6: дѵхъ, г 

ко - - ли ^ КІИ 
ШЩ те - <^я 30 - вемъ жз^ ІІ^^рЗЩ т.н. те - <)Я 30 иемт» Ш щ^тш те оя зо - иемъ 1;^ те ~г- бя 30 - вемъ 
шт лгг^: і т .гг — « л ілжі * * » 

К к №" -^ ь ^:^ ^^^ЬІ^^^^^ * * \ К -5г: -ЕЕ^Т^І^ -ЕЕІ^ «г.эт Сопр. ш /Т\ 


73 ^ ■^ -^ о- Богть ^ _2г_ 


іелн -кій п Г - Г *г/^ ш^ т ^) У - I Р&д. Р;і.>і. 3^^ ^-^ ^ ^ те - бя зо-вемъ1 Бели-кій Богъ! Велн-кій /^ ^^І^ М^ хп 7*' ^ й: Тен, те-бя 30-12('МЪ! 1Т г ^^^*"^ ~ 

Вели-кій Богъ! Веяи-кін г:\ ^ & ^ ^ те-бн зо-вемъ! Вели- кій -^-^^г І^ ^ЗІ Ш :2г& те-бя зо-всіѵіъ! 27^ ~ 
Вели кій № ^ 
7 ^ і#^ ^ ^ Ѵ ГП71 Й Сопр. ^ -о- 5*^ Богъ! і Аі ^ ШІ Р..Л. Рі»м. Богъ! Я ГГѴ & Богъ! Ті-н. Л ч> ^^^ ш й Богъ! 'Ш ^ ^ Богъ! 
8Й77 {■'іи^ і'г,Ч' А<<о ^ігппо. ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ 

ИНТРОДУКЦШ 

N?7. Сцена- хоръ женщинъ и танецъ Мавританскихъ рабовъ. (цена 1" "Злл'л вт. поконхъ А.»ііеріісъ. 

\>ііі»'ри(;ъ окрѵ;і.«ііа ри О ми ими одіівак щіілп «'с. Съ тр^міожника поДыуініотс-я 6.г.ігоііонія :фаматтес& 
'Гііхъ к.ѵрсііій. ЛІолодые маиританскіе раГіы съ пѣер-лми ниъ ііерьеііъ. АПе^го ^ііі8(о ( ё - 108 ) ік ^ТУ^ I і* 


і^ ІІЩ^і ±1 ^ I ЗІ: 1»" -* — ^ У 


?»=+»-і-4і>— 4- І^^^^ЬТ 


^в -г^Ы Г"^^- я г р- ш ів -1 П /1:25 киЗ: =^ ІЭЕ=і?Й ^ ^ ^ і^Ш ^ ^54т#4-» ^ ^32 ^ТТ і^ ^і^^ »-Н Жфв ГЕ: [Ь^^^^^ ^ш^^^Я гвш: Р Ш Г*Й Сопранъ І" щ. і^^ 


і ^ Сопранъ З'' 

і_^_1 і=:зазг І ^ ^^ Ктотам7. ^^Щ иШ^ У%)' -#+- Кто тамтз, ктотамъсыіобѣдой 
ргіі ?-'^'Т-3 Г"7 3578 ^ ІМі: Ф ^* «г- сьпобѣдон къславѣ торжествен- но идеіъ? ^^^^^*^и 
^ ^ 5Е^ 3=5 Ч^ ^ -і--- :з=:г::^ І ^^ «л — »^е ог-номъ го-рятъ е-го глаза кто ока-! ^ т ^ ^С^^ — 3:: — 1__4 


і=^ ^ ::і±:»і ♦ ^ I 1 -*^ немъ го-рят'Ь е-го гла-за, і.:^і:МіГ^ Т 
не зна-емъмы,ктоонъ 
У^/'у» не зна-<^М'ъмы,ктоон'ь? І^ р ' ^ р=^ ^^^ "^^^^ рр ІІри-диічедо у к не зна-ем'ьмы,кто онъ? У^= ^^^^ 3578 7в, ^,^ ^^ ±±^ 3 іЛ. ^^^тш расимъмы, спле-тем'ь изъ лаіз-роііъ вѣнокъ то - ІЬЩ::^ ^^ ^ ) ^' ІУ » Е ^=^ Приди, че-ло ук - раснмтьмы, изълавръвѣнкомъ те - ,:^І4к ^^^ п ^ 
(1^^ 
^^^М ^^Ш р I 1 ' Гі~^ 
АМНЕРИСЪ сои е^рчтгопе т ^т -4ш^ ^.т * ^РРіП^Р 1 і ^ аМ Ррр ^ГІПІОІО (Мок ми лый! приди, МО- е бла- ОГ^ ^і^ Г- ^^ ё ' <■ ТОЙ ипѣснь люб -ви овя - той. і Ь- I / у ^ /> ^ ш пѣснь люб - ви свя - той. 

і іѣ т^- 
^ ^4 ^ " ' ^ ' ^ ш ^ ^ г рр ^ щ 3578 ^ гі "77 А.м. і ^ ^ і=Іѵ* ё'4^» Щ і ]и,^к] ^ - -г 

женство, приди моя лю 6оиь,іѵгнѣ сердце успокой! ^ьі і ^ о Ііраговъ 


^^ і ^^ Враговъ гдѣжъна-шихъ )Ф=^ 

Е^ ^ І І^ Р -жі — Ф 
гдѣжъ нашихъполчи-щаѴ погибли всѣ они. -тШГ}■1^ ^Л\ ^^^^^ - -0-^ 0^-—ё- лол-чи - ща •? По - гиб - ли ВСІІ о - ни. Какт, 
^ к= щ А ^ -ф — т. 0'0І т Ы -3±іг- 5^ какъ громъ раз - сѣ-ял'ь()б ла-к<». раз-сѣялт., ^ ^^ ^ і х_ ... • I 


т -І-—1- громъ раз_сѣ - ялъ об-ла- кчі, ^ ^Г ^^^^Ш^ ^^^^р ге - рой ]»азсѣ-ялъихь. РЧЧЧ ^^^ ЩЩ^ 


У57Н 78 раз - сѣ-ялъ ихъ ге-рой. ^ г ^р' /н ;&г^ ^гГЗ=-і Здѣсь ждетъ на-гра-да І ?г? 
разсѣ- ялъихъ іе - рой =? 


;Р ^^ ^=зр ^^ 
І гт"—^ ?-^'-=^ -к--^- ц=і^ ^^р^ ^^^і^^ ЯЕ ? хра. орыхт.; къ тебѣ летитт.привѣтт^т.і ебѣ летнтъ при ^^Ё^^^^^ =і^ -ѵ Х- іі 1^=^ Идѣсьждетъна града хра - брыхт.; 

^г-щ =гд г-1 1 —1-^ кътебі; летитт. при - 
^ З-Д^-^ ДДД^ ^^У:^ I ]^ г---^- р " і ■/гаЫ. ш г^ 
^ І,;4і^ #^ вѣт-ь, ііо-«1ѣда у-лыбну - лась и ждетъ те. бя лю - к =^ ^ 1 ?^^^Р І Г Р^=і вѣтъ № і м ш 
по-бѣ-да у-лы6-ну - лась ^ г 

!>{► :#: I»; іі^ ш^^ 
^^ і ^І^ ЗЬЬ: з&тв 79 і| І V — 4. ■, і У^к^^ ай ^^^ (Мой ми ЛЫЙ, ІІ|Ж-ДИ Н 0-ЖН- 


ЁІЗ=Д Э 5ЕЕЕ^= І ^^^-^іь^г бовь нждетъ те - бя лю - <1овь! к ^в ждетъ те (5я лю - боБь! 
І г/іш. ѳе ^^ 


±^^=аа^ ^■=1^ Дм. ?^ >• Я ^;^ -^ і ?■• ви лю<1овь,ты лаской пода - ри и грусіь мо - ю раз - сѣй!) * к== 
?^=?5; г^==* -і^ ІІІ І 1>Я 
8* ,^ РІГі Ш0880.С^=152.) 
і ЕІЗ г Щ- • 1I^ 
І.ФФ Щ4 
і ШМ^ ^ ^^# .^^шеШ'^^ 

■Ѳ^-^=ёзк#Ь:ЕИ: 


Ь^ 
80 
^ І ^ :& ^ ФУ^ ^Ш^ ^гі г— е *■*? ѵ^Л ТЛ І-_г ># . г 


» .: • » #=« Р^Р^ і і^чцггт ^ Гі ^* Гі і^^ 

Ш «і=і=* і??» рр ^ М^Ш= ! ^1№ йт ^ ^ й у^^^^^%^ ШІ 
м ^ І^^^ § ш^^^^^Ф^^ ^ ^ ' ^ и ^ і^ ^^^ ^^ ^^-ег Іі^Я 
ш ^Е5г5§ '!/• ^^ м І-Л-ЛІ ^^ ДІД ^ ^ ^^ і й-Д-ХЛ- 33= ^^ Л л л зз: и Л! Л зі: 8578 81 і 

I? ^т ^ л^—д* ш ^^ ^^ 3 ^ » ^ ^ іі ^щ=і ^ у і\ * *''' 7 д/та 4-Л ? л 7 ь Л г т /е^егш. ^= 331 33= 331 ій шт ±Й 


^ш і 

ЯР *>:■!> Р *' =»Ч^ т л т т |»1*~1У 0- щ в т а в т т их^ и^ іти^ к ^ ^ І ГІ ІІ І-і'4-1^ Е^ЗЗ 
Ш 
і ^ ^ ^Ь5іі-Ц2 тогепсіо ^)'^\^ ? Г Г Г ^ ^ р я р (> <р 1» р р Р' ^ ^І . і>^ ^ 1 Оі^ г і.е ^^^^ 6 -. :е І^ІІѴ* .і . ^ ш ^^^ ^^ ^^ I ^Ш & ^^ ^ і ш ^Ш '(А гі Ц ^^Жі ^^ш \^ І* 
йй :шйМ"* ^^ у- й^^ ^і^ 


і>. ^#р^^ ^ . І і . !>« ^ # ^=^=5^ 
І^ .//• І^^ЗІЗЗЕ 8&ТѲ 
і^Ші йіг^Ші^^А^Йт ^Щ^^Ш^ 9.) У '^^^^ 


^ймф-р— дгрр » 0-'!»-» ]* — ^^ У ь * ^^ ^|=р^ ІИіМІІІІІіііІіЦ ' I ' I 
м і/асіі/о 
А і ''* ^^ѴііфПНЪ -^:іг:-гг:і^=зт: 


^ ■іг'- к • • 1 > 


ГГридн чело ук-| 

-р--и- ^ ?- ^ ^ ■ с « * А 


^^_,_ ^^_^:_р^:_..^^*_,.*_.]вг_^?4-^.Е- 
з^І:ь$йІ^ ІЖІГ». 


'5^ 
і и пѣснь любви свя - той ипѣснь любви свя - тон, ^=# 3 і^ 'А 


^ ^ свя - той мы споем'ь Г и пѣснь ЛЮ(» - ви 3578 84 '^ші^^т \^ \ р .щгі:фд_ р^'і^■ ій і лый? приднмо- е бла.женство,прнди,мо-я лю - бовь^ .мнѣсерд-це ус-по- I" тк= Й: люб -еѵ- ^ вн свя і N -р- Г^ ^4- пѣснь люб ей свя І^! 
і 


^ Р ^ : ^^; ^ 


^^ — ^^ Р^ЕЕЕЕр ^ ь 

Соше Ргііпа. Се) г 72.) 
— I — ^ ё'ё' ё'і ё'ёіё>^ё'^}і — ■ 1 У у у Дм. • '«' Гі 0'ві 0' Щ-[Щ 

Молчань-е! А-идактінаіУгьсюдаподходнтт»,- дочь побѣж- Т== тон. і^^ Г^ той. Соте Рі'іша.(^: 72.) 
»578 85 $ ^^^ ^Ш (По знаку Лмнеріісъ, рабыни удалямтся. Аида 
входитъ неся корону) ^и — ^и #' ден- иыхъ;мнѣгрустье-я свя-щенна. 
^і^ 
І ■ г^і'^ Гі ^ І- Г: -> ^•> Г 
Р і>-7^->^^ і'.!^і-Л-іиі^- А>.. Принейне воль-но мо-и сомнѣньи про-бу - ди-лись. і і ьѵ 1 !^^ '^^^ :^ зс ГГ~П і & ■> т АИе^го гі.чоіиіо Ѳг^і^^^^^^І Лч. =#=^ Ядолжнаоткрыть тай-нуро - ко - ву - ю! і^&^— ^и^^^ 4 . , ] ,^ -^ 3 I 


РР РР т ті ^ ^ ^ < . » 8578 8в АМНЕРИСЪ 
N"8. СЦЕНА И ДУЭТЪ 
Аида и Амнерисъ. 

Мойегаіо («1=188.) 

(къ Аид* еъ нри творнымъ Участіемъ) ш^т 
Тво-нм-ьбратьямъ о - ружь- е из - мѣ - ни - ло ны-нѣ А- 
8519 РІП 11108ЯО (•гЮО.) 87 Ач. 
т т ?2=і А,>1. ^: ^ ш # — «^ -^— — 0- ^ #- -1- 

но естьвѣдьгра-ни - ца стра-даныііѵіъвсѣм-ьлюдскимъ. ѴШт і^^ ^ Вре-мя за - 


З^ ^^ -з^ ь^ й=& ^ ^ ^ ^ , ^ і:^^ Ш _^»^ т I -г- ііх: ^^ А.ѵі, 
( іі-# ТО 5. Ц З .;^Ёіщ:| р^Е^Е|р ^а^ читъ нз - ра-не-но - е серд - це... луч-ше,ч1;мъ врс мя у—^ ..^^2гГ^;:::*(і#.-_:7±:*= =^о 1 \Р — ^^ ^ ^'' ё:.^*:==|Ь=г^ :жг.:— 


±1Х± іЬі^ ^^Ед: ^-ЕЙ іі: і^^ ^ г^>- ы ^^^і 


ЕёЕЕ^ 0579 88 $ АИДА ^ (сильно взволнованная, ві> сторону) Ѵ\ і^ * ѵ,! і . -Г ^^Щ, ^ ^ I 3 (Любовь.о бо - ги! любовь и :М: Ш Н=^ Ам. Г і^'ір?р 1 С р п;'|.і-Ѵі і і'і-і Е р прогонитъ го-ре лю-бовьтио і 3 ^ АИе^го аііішаіо ё \\\ І 
Ш ^ ^ *гі±і ІЁ =6=^ >ГІг- ^ ^^ 

I г 

ррЛоІо- 
3 3 3 3 ш ^і #-# ш е^ ^"" Сі^ л ^ 5^ ^^ ѵ^яі?д і Р А п. ^ЕЕ? ра-дость, и у.по-ень е и вновь печаль! Но прочь му А.ч. '^ ^ 1.,^^ ^ ш г р^ 3 3 3 3 3 3 ^ пл ли і 0^Шт ІГГ-ШЛІ С^ Сі^ т і ^»-^ ^ 'У^'Т т і г г :С=Ж А и. ^ — р » 2=1 чень - я! Въііросто - рѣ жнз - ни од- на у - лыб ка счастье мнѣ (пристально гладя на Анду) > к}.іо ^ і і ^ ^ ^ ^'-' й ^ ^ р Алі. (^а-ка-я блѣд-ность!.. Э-товолнень-е. Теперь я зшГ 
851Э 89 А.да росо и росо сгаѵ. ^ У Д , ЁЕг=ЕЕЕЕЕ± г ^^ 5Е^ ^ # А>и I дастъ 
3- од на V - -льіб ка с часть - е да - ^ ^ Хі"Хі^а: т:е - р — Щ—Щ а ' і^ ю, любнтъ о - на; но ис-пытань-е 
ЕІ^ а і ^^ -і* — I* — ^ — (• — ів- І^Р ': ^=^Т^ ^ 


* й /. І.Е.* ^ ЕЕ^ ^"5 ^ Ли Ал < г ^ЕЕЕ^ етъ мнѣ, од - на у-лыб-ка счасть - е да-етъ мнѣ, счасть - е да- 
^ ^ 5^^ Р * К г, -г- "М" мііѣто-же страш-но, бо- дѣлатьнесмѣю 
^^Ге і(Н„^. росо /I росс і^|г|г^І— -^і^^=І^І^^Ѵ 


УГ^'Шр|^ Ан ^ к^ к'^ , _(_. Аѵ. =3 втъ,счасть-е мнѣ да-етъ.) (Внпматолыіо »іабло4:л!) Щ^ф^^^^^ШШШ^ ^^ ^ щз - юсь за с<^ - б« .) 

Рсісорііі Іеіііо а 88. Очем'ьдруголгы ру /Г> 
:^і|^щЕуіЩЕ;і^-^1&^іІі;^^ ^щ;і^ ^ 


=^ 


^^іЧ^ кА- •Лл'і9 90 А.М, ^шт 
^. ^т^ ^ і^ тить тыста-ла, ми-ла-я А - и - да? 
>1і115 ей, какъ предъсестро - ю,сказать все можешь смѣ-ло:межътѣми, что во- лю-бящ( ^т ^^ кпі і ^т ^ гіоісг;. т ІА ^ т Ё=5 ^ :^ I У ■ ц x■і^и ^=^'^^) ^ 1, 1 }. і, ) і -^ у ^ь^ у .^ ^^ ІІ.І,- ю-ютъ,тамънѣт'ьливра-га та- ко-іо, чей об- разъ те-бя тре- апісгх 

щ ш *3 ш ч р р щ ^ ^ І ^ФЬ^-^ :^=2= ^^^^ і» АИДА ( еъукоролсь) і А^:ціа1 ?= Чтоска-за-ла?! Гі тіг і — і^ іг у- ^ А ^Щ * я ш • п вожитъ милымъ призра-комъ люб - ви? Мы са -МИ 


й "Ші 


■-^4 'Г^ Чі-^ ^-т^ а^=# I » ^ д -» --і^ )» да »- р^^^^ :?5?п 91 Ал. вар-варс-ки по-ра-же- ны вой - но ^ :^=45; • т^ ^ ю: въбо-ю без- страш-ныи 
I » і > зж і^ т^ :в^=5:г ^ 'Л і. 1? і щ .. ^5 ^=^ АИДА ^ ^^^^^^ й ^ ?С=?е: ^ Чтоть ы сказа -лаѴ Го ^^^^^^^ ремнѣ! Т А.м храбрыйвождьсраженън у-меръ славно... . 

Ршшо88о.(4=ііг) ^р? 
Гг:ѵтгггД ^ -Г^"- ^ ^ ^Ѵ- іі^ к± ш V у: 
^ » ^і» Р 5=^ ш 
агі Аи.^5 І :йй ^ Го ремнѣ! І ГТ~ іііа- ІІГ" пі >іі' 1 ѵМН А.м во - и Да, Ра-да-месъ убнтъ ми. Д і^ ДД;^т ^^^^^ ^Щ ^ Очеіугьты Р » ^7^^ігі ^ і т Ё=Т=^Г= ^ Д> і.,Ѵ і і^ й /-=-= Уй^ і^ ^ Аіі. 
і ^^^д>-^^>^»^-^^^^^ 3579 92 Ліі. Лм ф м г рХ ЕІ Ы- ^ ■Г— ■ Г" 


ш о -ни жес - то - ко ме-ня на -ка- зала! (всііьіхнувъ гнѣвомъ) 
V V Ли Л VI, і т \ Я!? '-^ ^Е^&- ■^ ^ ^ і(^ * ' ^^ ^^ :^ ю, ты вѣр-н о л ю - п м ш ь , ты лю - бишь!? іфи-зі;а- 


^^т і I 
ш 
^ ^^?.^;^^^ А.ч, ^Ш ваи-ся Л- я» =Р=^ (е-щелишь слово и все бу-дузнат ^т (е-щелишь ^ФФт ^ ^ — ( Г\ у г І^ ІІШ -&: 
^^^№^ т^ 


Ам ) 


іш ^а^Ы;Е^ Е^=^и^:.и^ 
я ко - шу - ти - ла прос-тн об-манъмои... Ра-дамесъ не у- 'р Р РТ рррсо/ сип/о ^ ■ -V. 5БЙЕ 1 I ^ _| — - --и*^ ^^ іі ш^ -^ ^-щ& 1 3549 (іъ иоеторгомъ^ 

ДИДД тд-"""~>^ 93 


і ^ Живъі онъ живъ! о бо - ги! ^^ ^Е=з І::ё: Ам. умсръ! Еще ^^ гг: -^ ш г=^ # — і» Щ! ^ш ш ^^ш 

А -^ё^^в- ^^•^иИа У'огга щ т »- 1»- 1 4а- ГО^ ^-ДЗ щ^ РЧ=ІЕ Г^ ш I- _. * «I іг />}чсеге 
(еъ ужясііымтэ гнѣвомъ) 


т і'| 1|о^ А> 11x1 лю бишь. ^^ Щщ^ Ш рр епі с> СГІІ сппіо щ- Д '^і^Ді 
?)й» р? щ^ ^а — 0- і^г^ ^^;^ А«. ?:^іЗ=Ё=^з^^р 5 Люблю и я, ты ПОЛЯ - ла? со - ігер ни - цатвоя! 
^ ^"— ^ і ^ ^ ч^ \ХУ 
і^ 77 ^ АИДА ;'і:іі'ып:іііеь) р^ ЬіЩВЗ;^^^ і |рі=^^^ ^ А VI. но я дочь Фа - ра - онов-ъ Какъ! со-ітерницаѴтакт.будь жо Ш ^ 
?^^: 5 ^^ ^^ 


3519 94 е-ю! (опо>іниБіі:ись и падая къ н«гамъ Аміи;рисі>і) ^^ Ѳ^ І Ли. И я. я дочь. Ьщ ц^^^^ т .? .т т^Ш- ^^ш ^ЕЕ р^р? ^ ^ ^ \р ш .е ^ У* Ыі ^ і>— ?-! ^ р : 7 = ?^ I і ^ чтогово - іэю! прос - ТИ ПО- Аи. I Ахт.! прос - ТИ й 7 |)і| « |. * | ?зі^ -г — 4гЩ ^. д* * Р ^ « с р '^ Т' *^ 3 * ^ Ё^ ^^^ ^ і-пУ"^ ^5^ э -Ак- КІ ^ 


/л 

і 


і^ л [, а Ё^^ ггс Сч)і/<)^){/е супгехі. 
Аіі. сжаль - ся, скрывать нѣтт. к^ Я > ^ 4 ^^^^^^ 5Г=: УТГ силъ съйезум - но - ю страстью его люб - лю! Тытакъсчаст 
3570 Аи 
^Ш іЗ^ІЕГгі: ш^т Ли -Г # ь* бовь - ю МО - ей 
АМН. 7КК - ву ! ш а/д -М^ V I г =^ ^ 1 ■ ? кА: I " I у- >> і, СІГТ '-' Ты у-нич - то - жишьстрастьро-ко- ^^^ ^^ ^^^^ і« Л-' ^ ^г -і/ «1 

^^ Ш р ^^^Жр ^ ^^ ^ Ь д рЬбДл д^^Оі ш Ам і^ ву-ю и - ли по - гиб - нешь смерть-ю по-зорнои! Участьра-бы од-на я рѣ- - В^ »г ^ 
у^ Ѵѳ- ЩЗД ^^од=р л 


УГ"?Р --:Э= ==ВЗ 


іЗ: ^"^ 
гу - ща я - же любовь - ю мо - ей жи- ву! прости прос- ^ 


Ам. ісг -^ ^^-^<^ ТО-ЖИШЬ ты уничтожишьстрастьсво- ш^ Г. ' -^у П- 3 (г-^ ^^ Е 7 "Т^ — -ѣ-4 г ^" 7 7- Ли. Ам. ^ ти - и сжаль 
сн,скрыпатыіѣтъсилъ... прости 

і^ — к і^ т-^^'- > ^ ^ про с Ѵ-^ ю, ты У- ничто ?і>.дів і ш^іщ^ жишь *— л і" ра-бы судьба выѵгонхте. ру- шш ЕЕ* 
^^^^ ы ІЗ^ ѵі^ г—^д: 8 N. І 


кЗ-»— -п^^7 ^- ^ Аіі. А». 
н сжаль ^ШЛ^І^^ ел, скрывать нѣтъ -V кахъ, а серд - це гнѣ - сомъ л мщень-смъ ки-питх, дамщень-е 
'.ІЪІО і й АПе^іЧ) шаггіаіе. (^^!оо ш ^ ^^= 97 Аи. Ал. СНЛЪ ені Гоіір т г^-^ г Тем. І І# Ш К(; -регъ т^ т ^ Бе регъ ш т АІІе^го шаггіаІеЛ^^юоО Бе рогъ #4^ Д^В 


іі ^ »-^ ^^ // ^ Лм. Й^ п ш е іі; яЬ^ -і-і^4^ ^^^^шш=^ 'і=І , Со II р. 

"Ш Бъторжествѣ здѣсь предстоя щеліъ і Л і."^іі^^^ ты ничтож - на- я ра.бы-лл 
Нашъ Тен. снящен - ный ІІнла защитилгь лиаиѣр- ной грудью іа.ѵп.раз- ^^ =Р^ -.^-»н-^ Р^ 


• — «^ ^ЕЙ^ ^ Нашъ скящен - ныи Пила защнт»ш'ь мывѣр - ной грудью там-ьраз- ^^^^^ш^шр^^ Нашъ священ- нын Нила защитнмь мывѣр - ной грудью там ъ раз- 
Ші==^^Ші ^ 


^ ^ .г/ !^»а 


Р^Е^Р Т=^' Тл-«» 98 '■ФН^ - ь^ Ш ^^-' ^ щ Ак. ЙІІЖТ 


Т 
пре-домной склонишься ты во прахъ, М яжъна тронъьзоидусьцг- ^^ -7ТГ г:з і ! ^і. і^л^^ и * * ііі . ^ I Г — -іт-^ Г ^ даст 
сякрикъот - рад- ный:смсртьбез'ьпоща-ды и гибельвсѣмъіііа- ^^^ Ё :Э^ 


^^•л ^^^^ ^^''^^' р-^ 9 а^ 7 
ся крикъот - рад- нын.смертьбезълоща-ды и гибель всѣмт.ира- даст ^№ Я-^ # * !ТТ ^ Ш Е а=В ^ даст ся крнкъот - рад - ный:смсртьбез'ыіоща-ды и гибельвсѣмъвра- 
АИДА.росо ріи ѵіѵо. (^:100. ^^^а ^ ^^ Й-— # т — У ^^ ^ ^ Г г^: О, прос-ти,чтожълінѣ ос - та-лосьѴжизньмо- я те - ііерь раз ^^ =?= Ам. ремъ! ^ і»'' і > ^ і. гамъ ^ гамъ ^^Р^ гамъ РОСО рІП ѴІѴО. (^ ^10().) 99 ^ \н, }Ч^ р^р р^'ф-^-МРН^ \ У р^^И^-^" _^Е^Й 5 І^^Й 6и - та. Я смягчу твой гііѣвъ у - жас - нын по - ко - рюсьсудьбѣ мо 
^ьК^ ;, иг ^ ^ 'г \^ ^ I ^Р Р р ^*^ %и. ей. Ту любовь, что насъ тре - вожитъ, я въмо-ги - лѣ заг-лу - ^^^^^^^Щ Д^ 4ійа44| ^агіі^* бг ^Ш Ѵр- т ■»■ й ГЗ: # Р- ^І^ ^ кГ Іи. АМН. ^Ш шу. ч) ^ #=?Е 1* — ^ р * ^ * р » ^^= Нѣтть, през - рѣн - на - я, уз 
В^ 8579 100 Ан. Ач і^ а» т д- щ !5х: ^•1'>ѵ і^ 0,прости! ^) \і А ді і г^г! ^- ' ^^:^Ді-и^^)Д]Д^^^'НV' ^''7 ркр на-ешь, какъ со мно-ю истуігать въборьбукакъсо мно - юьступать 'Шг^і:^ §{ 


^ А т і Г !> : р гі г- ^ 
О^ ■^ ■ѵ эш Ь^^М==А ^ ^ ^^^ 5== :гтл е=и Т ІШ :у': I»' у І^^ -г ту лю _ боііь 


Ѣ Е Дм. в'Ь борьбу со мной, да, ты уз 
Ш І1І итті 
^ 1 Г=-__4-_| -і- * — *■ — *~~*22 ^9—9 — » Ж ^ 


ІГГГ і Ь»'^-4; Ц I І &7^ I ] іі іі 1'^- і'- »ы. Ам. Я въмо гн лѣ заг- лу- ^г^ в^ ^^ на ~гг ешь со мно - ю какъ # : Ш =^ всту- ііать втьборь 
\^ЛА^г^ Е^ ^ 


№ ^^э^ ^ ^^ #^ р ^ г .4579 Ли. Й ^^^ .о. 101 :2=# ЩТ^ ^^ :^&==г Щ, прости,, прос - ти! ^М бу! слѣ ^ к^ пг^ф* ^І дуй за мнп -4^ ю; •- /~1 _ г _.. у. ^.„..^ „_^ -о- Смерть и ги иель, смертьигибельЕсѣмызііагамъ! ^ДМ-^і ^^ПГр^^і^у^^^ Щ Смѳртьигн - бель.смертьнгибельвсѣмъирагамъ! 

І5 ^иж^ и ЕГІ "! ' г г ^ бель, смерть игибельксѣмъврагамъ! Смерть и ги ,і,*і*е.^ьргіэ 
\шш М ^т ііі. ам. ^і ( \ ходить) Бо - ги Л10- *зг: І Г=і Пг ^^ ^ і Е ^кЬф: Нѣтъ,тыуз-наешь,как'ьвъборьбувступатьсомной ^ = ш^4 ^ — ^^ # смерть и гибельвсѣмъвра-гамт.! 
3" І-.^іЫ^-г.^ ^Щ^ смерть н гибель нсѣмъіірагамъ! V ^ ^^^^^^ Й^ смерть и гибелыісѣмъврагамъ! ^Р^ і^ш ■ 1 , . нь. ЩШ: щ ^^^^Е^ щттщ ё^ Г' -і ■ «579 Ли. 
Аи. ^ щ о 1і ~Т~і^ -*- :й Щ- й 5; смерть! я не МО - гу . е - го раз-лю - бить... Бо-ги мо - і й ^^ \ ^ т I р ^„ =*=? етн* I :^— к „=І 
д^^"|> ' (^ Ь 
^ ^^*е;- 3 [^ с =^=ж -і-,4 ^Ш Р ^ Т Т"і ^іт ^ =р^=^ Аи. -!эда Р^ я васъ мо-лю, я васъ № ^^^^1 
=^—4 =^=ѢЁ МО - лю, •6>- 

'з~ ррр ш т ^^л-ѵ- ^ 2Я ь П И ^ Г- — -^Т ^і^ іШ^^^=^ ^си Аи. васъ МО - лю! Ш Т=^ Щ^ 
і ^'ѵ і - I? ^т. =Г г- Ф^ іппгі.'П'/'і ^ ^І рШ^ ^^^ иь?» 103 №і9. ФИНАЛЪ Сцена 2. Одииъ нзъ выѣздовъ города Ѳнвъ. 

На первпмъ пиаиѣ группа лаиьмъ, направо храмъ Ам.мона, на.іі.во тронъ подъ красным ь навѣеомъ. 
въглубинѣ тріумФальныя ворота. На сценѣ толпа народа. АПе^го піае8І080. {ё=іоо і сцен > \ > Г, 4 :іМІ 


ШтИ ^ -»- ^^^ ^^и рй 
е т ^^і І^^-^РІ «-«' І жѵѵжж^ш- "/ ^ і^^^^В Е^ 


ш 3=4» ' к ^ ^-а— I- -«^ І^ ■Г Ж -ж # # -9 і ^- ^• в^ ^р/?Д 
ІН^-Р^ 
-д-«М — «■ #-« № 


'«^ «1 « •^~«' ^ «1-9^ Ж гг^-^^ ^^^^ =р== ^^§ ^ 7-Ц''7 # -^ ^^й^Э ^гЬШ ^ §1^, ѵ^]ж::з ^^3 7^ ^•^Ы. |г І^Г^ ?^ г сге^с. е х^гіп^спс/п и хик'и > Г г ^=^ ^ ^= ^ ^ 4^ 'І-=^' 

^ (/ /ІОСО. ШР ЩЗ Э 1^ V і г ~т^^ гп^ № і и ^^^ 
^^ т ^^^ У 


т=^- Входить Царь; за нимъ министры, а^р«-иы, военачальники и проч. Потом* АмнерЖгь ет. Лидоп. 
Царь садитсн на тронѣ, Амнерисъ слЬна около него, ^^Шт 
^^^1^^ '^^ШШШ- -Щ^т^ і * -н ^г4 тШт^^^^^Ш 


ЙШ 104 

а Іетро соте ргіша. 

1 (Ѵіприиь 1" 


X 
Сла-Ба Ь]-гиіі-ту, И - зи-дѣ, На-ин-йстрамы за- щи-тѣ! Ца-|>іо держа-вы 

Гоіі|і;лнъ 2" 


Теііоръ § м^І -^-^- И^^^Т^^-^^^И ^-4^-^^^ ^(^ ^Е^ 5?^^ ^ршщ е=#=т ІЕ^^ ^^ ^ 


аіетро соте ргіта. ^ ЩЩ Ф іЕа; I ^ гп ж ^И ^ у/ щ^т ж Щ ^=^? ^ехииіі- е !(егіі ■ '^Щщ с -р і Т-^ч^Мг ГН ' ^ ^ '? « - ^Е^ Г 
д»;р-жа ііа-шей, Ца - рю - вы на шеи гимны хва-^ім по - «мъ. ^^^^^ Т^І - ^ ,і.- ;! ^=іг=і ^^ ^=т^і;''Ь, ! ^ ?= ^ ? ^' ••' • • д гт: ^ реіапіе е ііеп(. ёТ^-4-Р-ХІ:^&^-^- ІГ р р р ^^ Еа^,.^г ^^ 

^П' Ё 


9580 юг 

^Ш = 2=зё ^^^^^^ 

^Й т**^ I г ЛИ-Л^ »і -й-«-в-с-«-«-«- ■*-«-«- ^ ■у^ -9-9 зш *^ ■У^ ЖЖ'в'Ж*»" 'У ^ 


^ ^ ^=щ^ ЕЁ 
Сла - в!і! Сла - ва ца- т 
^ ѣ^^^ іов 
ріо! Сла ва сл-л ^^^^^^ іь± ги^ ^^ Сла _ ва сла - ва Сла - ваі Мы пи ^^ ^ Г Р ^^ ^^ ^ 
ЕВ: ^^фШ ^ ^ ^^•^щ ^^к 


*♦-* ?=т=^т ?= т=^ Г ш и росо. сгсісепсіо е хігіп^с-пЫо ч росо ШГ- Ш^' •^ёЕ }~г — г-^-^ — т~г^ І5 Г г р •- е^±Е^ Ѵіт— Я-^ '^=р ^ ^ а^7 г ва, Сла - яа, Ца-рю, Сла Ца ^ Ѵі/ і^^^^ '^ 9=^^ ^ ;5 у)" ? ь І ^^ =Ші т 

ва е.чъ гимііъ хка - лы Сла Ца т- м ? г " ^ Ь=&±=лі И^ Сла ва Ца- ріо 
=1 Тт^'- .^^^.^Ш^ - / а 


[^^ р^ Я— ^ 83: 

1 , |^^^-=р^ =^^Е^ № ^ ?= г ^ 35В0 107 

іотипЫо сото ргііііп 

сауіііі^іі/!-' 
<ал%азд іШ Я<и, іі-^і- а /отипЫо »/ 1 ІеПірО ^Ш ^т ^ш - ;^ т- *Р^< 


г '^т г? ті^тФ^ і: Мр^ Зі; -> — іж: ^- А— і- і^ ^г^ ^ 


^^^^^ ё ё,- Л евъ, цвѣ- ро - вы-ми в'Ьн - ка ми ук - ра - симъ мы ге - ро с;. |Щ=4=?=^=^ ^^н ^^^і^^ ^^ зг=г 
=#і:7:: ^ 


.^..-і^ -^: 8680 Л-^..^г: Х^ 6 — і^^Зі ^ 
зг^ 10» 
І е.. ІГ^^ т иКіч^ ^ г^^-^ \г і^і >-Д-іѵ4 какъ движег-сн внрдтъеилн цазвѣздъзо - ^о-тыхъ хо-ро-водъ. ^^РІ ЕЕЕЕІ -^ш ^ =а±=5Р ш -0- 7Г- 

какъ двіі - жет - ся вкругъ ео.ін - цазвѣздъясныхъ хѳ - ро - водъ. ^, ^ тр . , і ^^і Гѣ .? Л СТ1 . ^ ^ ^ Ч:.~йШ і:^'ии **^ гП г<1 ^ й 


^"П I ^ ^ Г ет? г Т«?н,2 ^ 


г 'С-' г і т т г § Къгиав-ныпъ ви - нов-ни-камъ по - Ьасъ 2 и великііТ жрецъ Рам*нс'ъ вмѣет* 
Къглав-нымъ ви - нов-никамъпо - бѣ-ды об-р;а- ти - те серд - ца и взо-ры і & ^Щ. ^^ ^ / ізЬ^ і 


/ ^ І кіі гі ^^ 8580 10» 

Н мо-лит-^у Къглав - нымъ ви - нов-никамъ по - бѣ-ды об-ра - ти - тесерд в:і - ши ! і^И-Хіх-^-^ г р і ^г р^^^^ і ми-лііт-ву имъвоз-даи - тевъторжествен - і ^ Л. :^ I :::5г- Ш^ & ^^^ т^ 


щ Ц^=я: « ^^ Й ?рр^ ^^ -ѳ^ і й У^Ыеі 


ш іі 555 ^І^ ТУ 
воз - дай вътор - жествен - ныи ееи і^^і ^і |. іт' ^ і^г г ^г- р I г - г^ ш въсеиторжеет - вен - ныи /і '^^ ,1>» у ^ ^ , » 
ца и взо-ры ва ши и МО - лит - вы воз -дай -те 6ога.чъв'ьь«и 
ныисеидень, ела-ву бога.мъ и мо-лит-вы вы воздаи-те въра-дост-ныи сеіі 
8580 110 
ф ^ Каиъдрижеіч-.нвкругъсолн - цазвѣадъзолотыхъ хо-ро-ввдъ! 

-^і — И^Г ;;^? ^1гГР Т" ^'" ^ ^ ч і- ^з^ ^^ т ■б» г 
Ца - рю дер - жа-вы нашейхва-лы мы гпм-ны по-емъ. г> г- ';і^ч^м,^^Ч'-я =^ т ^ $ ^і № ?-л .га і ^ ^г^пг-г^^ ^^з ѵ^ день (О 

и: 
о 
а- ^ Мо - лит - вы и*і> Боа-даи - тевъторжеетвенныиееиденьі 
п г 'Ш ^_я.м си 

о день . ^Ш и молит - вы имъ воздай - тевъторжеств«;ішыисеидеиь! т^ ір^иь^^Е^ г р'р г ^ щ \ 


т\гтѴ , 1^^^ ^ 
'^^^^^^ № І „ (Войска Егинетскі я, предшествуемый трубами, проходятъ лредъ Ца- & Е * ш ^ ТГ' ^^7 5 ^^ « — # "У 


^^.^1 ^ ^ ^^ ф^^гт^т ^ 55 -ГтС^ і^ — 1^ і^=^ Й ремъ) №^ РРР ^ ^^ ^?^ і* ^ ?^^м^т 5" ^55^^| ; ^ ^.^^ ^ 5^^ З^ 8580 111 
^^^ V р 
і ^_^^^^ е ^т * 
^ в ^ ? а — ж ^^^^ :*^ -л»- 

3 и-зН--^ '^\\ ^Ур: 5^р к-Ѳ5$5±:^: =^Е&^^=^ V «у ^ І^ ікі^ Э^ ^ -^-{у— д Ьі- :Е^ ^^ЗЕ I » I » 


^^^ 1 г і^і-І- ^=М ^^ рЭУ :! і-Х-&_і #№ ^ЭЕ^ ^^ е 1>* 
ЕЕ » Т" '^ 
а^^гггМ ^ ^^ г Э^ет^ ^^Ш|Й^^^^^^^ МШ-^ ігИЕВ^ № ^ ^: зг.ьо 112 ^ ^» ^^^^^^^ уѵЛ^^ЩЯ З . у. Ііі-Л] Д ^:ІГ^ Ы ІТГ — Е^ #-#-# ^ УЧ 'У Ѵ -^ ік 53 Й^М ^,^^'ф \1>1^} V ] ^Цз^а| і? Р^ Ш т ш ШШЩЦ М Ш -ЩШ ^щ су^ иг р ^* « <1 ' «>«| - <1 ^ 1 в іі^. ііг^ ^іѵ р? \^л^ ^ ^^^,^ 7 р ьдг^^^^ч^ ^^-х_^ д^ і ,,^ ;т]Шлілі | Лі^^^іллі , яш]^лі/^ ^ ;^^ І Т=^ ^ */ \) -^ ^М V 1-. ^ ^ ВАЬЬАВІЬЕ . 
РІи ШОвЯО ^ 144. ^ » р ^ й 


^Д -а|-д-4-'-Н~^ ~^~*~Д~»Г аг1пв=в=:е /? з^ассаіо 
(Группа танцовщицъ нееутъ драгоцѣнности побѣжденн *'м _ — 
^-^ 1^=^ р^ Ьр=і?гг т » 


і ш ^ ш Ѳ ■0-р-і^- 
*-0-^ ^^ іЧ^^^ & 

^ щ- ^ щ 
і==^ а ^7 г 113 
^ 'штти 

МГМ'^^ 


"ві ф Ф ^Ё^^^ а "5^ 

3 I ^=1^=*: ' у I — ^— ♦ • і"Н"~^' 1 — г* нЧ- ш 


3 ггѵ =^: ^І'і^г ^ 


^^в ^ ^ » ^ ^-е^-^Л-Ч ^^^ г *-»-»■ '^ і:= ^Ьу в^ Й Г^"^^ р^^ ^^аае і х: іИІ ріІ^ Я а =^ ^ ^ // 

~і^=^ і М^-+ =4-^^^^ У ^ УІ^=? =^#^^^ / 1-ІМ-2і 
іѴ^ !>«'* 


Ж ^і^: ^ 'і^ ?■ _,^: 1. Ѵ_. РР ш № »- 


4^4 ^-^^■*^' -4 ,.^ .^ Ь->^'%^ -Х- ^ 

-0- . * і2 --^ ^ ? -4 ^ '^- ^ -4 V т ?ШёйЗ.Л і^^ШіМ 
I ихіі ^ ап ■ — р*^ Г^Ч Г'**^' 

^ 5Т5Г ЗТ 8 ; '--^8 ^^Ь^ гЫ ^ г^..- 


-^^ 
^ ^^^ ::#^= ^ ; ^::#^^^^^^ ^ /г ё^в • 1Ѵ- . •т^ш — *^ — а ЕЕ ^ШЗ^^ ^--?1*- ^ 

-^^45^ ^ ^ ^ 


^^^^№Ё ^ЩШ^Я^в 
5=Ь^=дг-^-^- '^-і.^ц;^. ІЬ:к 


а=^=г"^- 
"-* !(і! ТС^ аг.8о і Ш' пл §3^3^ 


Ш 115 3= ^ І^Р /' ^ 7ТТ /' рр '?? г"^^^^^^іі й +^ Ж~і — * # ' «9 ~сг й Ш І іІ ^ .г ЬгП. гГ ГГГг .., 
» ЗЕ ^ ' / І Щ ? Ж. ЭЕ )д' ^ІХІЗ й / і' ііііссаіо е рр ^ і=4, ^ 
і ^ ^^^ ^д^^ ^ 
5^ тГ 

ж~т п щ. 


"^^ ^ і- ^—у-^ 


-#-«1- 
5 
^ Ф^^^^:№а я 31 т » » р Р 0і »-»-»-■=■: Ш ^шЛ :е^^ *=*=# І=С^Е=Е ^^ 
^4^^'-^ =^ Ь-^-іЬ^ ^ ^ р^ ^ 


8Г>8и ив 
^^ ттт^0§тёѣМ:^ 4=4 І^ -^— ^^ Г ^-У п у 7 в 7 У' И к- (Кще войска, военный колесницы, знамена, священные сосуды, статуи боговъ.) /*^- (. 1 Тешро ^ 


-ѵ-^ ^ ^^ Сланный ге-рои вер - нул - оікънамъ, день торжества нас - талъ, ук О 

а: 

г» 
о. 
о ^ :;іг^и^Ц-и..-^ ' ^ ' іі^і і^ мД-и -^ Т=' ^^^• 


= ^&_г„р_г ^гц&;;=р^ Г- г П т о » //^^ і=& -Л в; — -Р^^^ ' -^ ^Г^ серд-ца и Т., Кі.боіамъвы об -ра - ти- те ^ ^--р-г-р-г^р-^- 5^г^ р д- X 


^ю ^^^^^ Н_^' . ^ -^/^ е.: с 0- й _в *_ 1 Теінро. 
8Г.НО 117 
ра- симъпуть ге - ро - я, ук - ра - еимъ путь ро Ш ^^^^^^т І! I- І! I л^^ ^Гт^^АалІ:- р г — ^-іХ^^і — -і '• I К тЭ . О • Ш ІЦ»-^^ 1^^ рЦ:^ ^^ в ^ ^ ^=^ "^ т. ^ -^' Г Р' р г Р взи-ры. еер4 - ца и взо-ры ^ =^ • 0' т — » — е- ^^=г — гр и^ ^ к^і-^^І4 Ьі=і ^з 5^:=^ -& ^^ 4 ^, I і 


ь^.=^ -.^=3- ^ і I 


Щ"^ ±=^ ^ ^ ^^ -^- #. 8580 Ріп апішаіо. ёлгг Сла - ва 6о-гамъ, ^ — ^^^ Я- уч'г ^ р ігіП-^-іт--^ *-^«- Ѵ^ А > р РТ ^^ТТр^ г- ^ іГ^ г іаіо. ^=13 
^^у^7^ Р ^" ГГ ЯТТТ''?'' Т? '' 
вЙ^:=^^^Ш ^шіД^гя 


:{г.і>о 119 ! « Г., іав - нын ге-рол вер - ну^-і;я К1.на>1ъд<'нь ' тори;ест-ва дігііь нас 
иіі ^^=р ^^ ^^=^ ^^^^^ -і^^— — -> ; ^; і : ^ д Е^ =*: ^^г^ ^Е "Г 


Ш ^ ММ 


\ у •■ г I / ГГ2: ^3^31=,-: ш^^іі^Щ Ф^=^ -і=^ ♦=*=*; г-т 


Й ^ ^р- гі сі І ^Ь^:^ ?в-^ Г 7" ■г~г - #Г о 'Г^%&. тЭ- ■♦ /У' 5Геп/іпі/г- 
кя^ Ё$§Ш^ШЩ ГЗ""г5^іЕ' .и:>^(» ^^7і.■.. 120 Ѵ.»1' гі(е>іч<о е со)пе рггтк 
День тор - жеет-ва, деньторжеетва нас - талъ ; 
гі^г-пиіо <• соте /ігіта і . іЬі і 5 'Ш.П^і ^ - Ъіё 4 4 \Ъ ё й^ ^-^Г-^ ^ // ^^^^ 
Пт П-. I Р-4-^- ^^ГГ" • » ^^ ▼^ ^іѵ -#і. і>' і»- й е. ,! т. Й ^ І ^^ І^-Ц^ ^&:^А^:^сШ 1 ра - симъііуть ге - ро яоні>ист - ре-билъ вра-говъ. -^к±.^^^=л^^ IV ^ і^ р г1- щ ^^ р^ Сла - ва бо 
№ ^-^-.і^ ^— р^рЕ^ 


г ^ 


ши РИ 


а 


зг.ьо 121 
Т., ^ ^ р ь- те хва-лу 6о-гаяъ воэ-даіГ эшііі:^ ^ ^ \ ^ЯІ^» ^ г\т ^ і^^ ЛМ-^ѣЖ^ ^Ш^ ■«: ■♦■ 
Іт^г^^^^-ѳ^^ тт :<{)90 122 (Входит-ь Радамесъ, подъ балдахиномъ, который иесутъ 1? придворныхъ.] 

^. тРі^ апітаіо. ^=1зг. ^^ш ^ о Сла ела ^Ж -Л-^ 


^^ ^^^^=^=0^ ^ : и т^и Сі I ГЭ 'Г г ^ а Я- Дань хва - лы бо - гамъ роа - дай дань хва - лы воа - 
Рііі апішаіо. ёлчг 
с, и т. т г^ ^- г ? т^=^ -и — г 

ва Е-гиіі-туела о 

< ва ела у-іл г '" Г Р І Р Р Т., ^^ "^"гі т~^^\? ^ т ^ Я| дай - те ві,тор-жеет-в«;н-ныи сей день ^ ва бо- Я- В ЕІЧ=Р ^ ±5 Э 


-Ѳ^ хи 


Іе.., 
г? гет^ I і ^ 
№ 


іе — и^ді ^^еэ ' 1^"7'^іУТТ 7І^У 1^7^' 7І*''7^7 1* 
'/ г\ У У У і У ' г г Ь^ "- <^>л 123 
ва, ела ва Е-гип-?у ела ва, ела С, '• " ^ Г р—^Ц-^ ^ш^ Ев 

О 

X т. ^. і-'ѵ Г ^' ]г ' [■ I и ё г г г ^ ^=:^ й^1^ Ьд к »- іА > [' і?^^ т. э ела ва бо-гаічъ хва 


^Э^^ ^ Т В ^ ііГ ~Ь ^ Г 1^г л т. . ^ е» !> •■ Г 
^^ ^ ^^Р Э ^е^ &-р-^^| 
іШШ 


:^ ::Ег і -д-э-#-(* 
?г?^1 


е=к р і^ 8Г,80 124 
ев 

Р 

В» 
аа, ела - ва, с.іа X. и,і і \ ,У'~^І 4 і ^ ■^ту"^ ^- ѵК Г 'г —Г=*Г' I г ^ =^ =^=і т. р Ру Г ' Г У і Ѵ у Г-і^ ^ Т-.. Е^^ \ім ^л ^^^^^^ ва 6о - Г' Р 1 


2 

е.. 

?4| ШрШШ гамъ хва - лу воз - дай \>* ^^^^ ^=4=ф те 6о ^ ^^ :^- ^ I ^ — гЫ » р »- ^ 
*Щ^^Е^^^^^гЕЕЬ:'|^^Е ^^=^^^ ;>г>8о 125 гамъ, ела ш Царь сходитъ сътрона 
и обиіімаетъ Гадамес:). 
ела 

ва бо - га.нъ! ^ 5^^=^ ^^ ^Р==^ ^іЫ ш 5©^^ ё 


т -и-» - Ш^иі^Ш ^ Г I — ^г.- ^ і 
*= І 


й#і 

агэьо ггб ЦАРЬ т^іт ' ^ ^ -Д ^ р=^ из-ба-вительот- чиз-ны, те-бѣ привѣтъ мои ^^ш ш^ 
п п п ^ і^*'><^ *.ч [- УУ ^^^№«^^^ ^ і г- ^е ^ ^^ ^ ,]» » ? ^•-р^і»'і»»'і»і»'і» й і» ід ;■ іл а» і# 1» V У-ікс ^ і* • Д і* ' * ЗЕ? ЗЕлЛРсе &^^^^^ ц.^ і ^^ ш і ^^ і^— !» • д . !» • р- т~п Р т і ^^ При-ближ-ся и ру - ка ца-рев-ны пусть соз - ло-житъьѣ - ^ іп: Й !^5 ззг Ж!= тт :^ -©- т -€*> ззс иа- ЕІЕ^ ЛЗГ -О- гхг: ЗС5І -еѵ- Х5 Ѵ4 і'і Г^ПГ І ^ ( Р;іда.ѵі»>еъ преклоняетъ колѣна, Аміи-рііеъ воз^а Ш нецътвоеи по - бѣ-ды Соше ргіша. ^=9г. ш ^ В: гЕЕ^ РГ^ ^з^ЫзЕ^ *=й=^ ш 


^ 4 ??РЯ ■ш -^, ;ті^^ц,^і^і^^ц^];^ & 35= гаетъ на него вЬнецъ.) Ш Г^^^^^^ ^ * і і^ 221' :ж:^Л'і ЬР— ря ^ ^ ^^чЦ^-^рМ 
И5 > ^ #г«- гь& ^ 


ШЩ^^^ ^ Щ^Ш^Ц ^СС і ц^* ^ ЦАРЬ (къ Радаѵіееу) « Л ^ТТР^'Г р рр | Г Р ѵРРРР І ^ Теперьпо-треб}и,чтопоже-лаешь, всенс-пол ню 
»580 127 ц ш ш б= ЕЕ ^ •-^4 1.ІІ-. іѵ. и^ г р р ^'іі-]^т^тт=і Еі въденьрадос-ти та -кои. Клянусьвътомъмо-еи ко-ро-ной царской, клянусь бо- ± а^ -е»- ^ ^ ^ — ѳ- 33= "ѴГ т^ -ХУ Ь- -ѳ- -ѳ- ^ 331 РАД. Т5 П" й Е =^ Росо ріи. ^=100. № ^^^^^^^^^^^^^^^ № ^П Г- ^ 1" '^ '' 
Дозвольмнѣ преж-де предъ то- бои представить по- бѣ-ждекныхъ ^Н ^ ^^^^' га -ми Росо рій.* =100 ^ ^ Щ ззс ^з ^ ^ ^і^ 4 4 ^ ^і^ _р^ зз: ЧІ -е>- (Входятъ пиѣнные Ефісіпы окруженные стрджеи;пос.іѣ веѣхъ Амонасръ,катораго ведутг 
придворные.) «им 

РАМ. ^^^ ЭД ІгЬ і Р [>І# [?д *« ^ { і>* :^ т ^ Е Сла в а бо - гамъ! хва - лу воз - дан Те и ^ ^ и Г} \ і \,і ^ гэ іи и ^ л ^ ^іт^Ѵ^зл^ [=^ тгѵу »сг а ррр і=Л іі=фі п 3^^:?: ^и^^ ^ Т Г ^^^^^ |Т 7 р^ 7 ?! у ^ 1,^ ^ -^- ^ д ^ ^ ^ті^ ^ ^ ^ -^ у , ;$г.й<) «8 Рам Ш^ р. 
^^ те іі Г г '7 с^іг^г ^г'7'.гі^г т за по - бѣ-ду, за по - бѣ - ду надъ вра - Г 'т и I иі-л^ С ',: і 'т ^ г г с^ е^ ^ Й Г 1ГСГ К5- Ій -€>- ШОГ/^ИІІО ьи і и л ^=0,1^ Мд ^ Ш^№ ^ г р іГу і~У>ррТ"7Т^Т^ ^ -»- -— /?р| Ш=іі>^с; г^г -^і > р-^р^'^ ^^ » '' '?'''> р р Рал. іомъ: хва-ла, хва-ла. Л ^^ ^ ^^ г 

бо - гамъ! ч 
ЦТ И'С/^Г ^^^ :#гйгг ^ ЬШ Й » -тН е№ Ы^1 ! >і'Д- № ^і 
ІШ о- ^^ ^~^^ — 'Щ. Шг9-" іоісопг /ііі/ р 


> .^Т^' і§Ш ІІ Ѳй* ё ^ 9 лз: 
РР~^ Р" 85ЬО АИе^го а88аі ѵіѵо. 
АИДА 12» і^-и-и Ш: Зеееі с '- с_ р Что ІІИ-Ж)? ты-лн, 

АМНЕРИСЪ 0-тецъмоіГ!? ё^гр і ^^^с=3 о -тецъ ей!? РАДАМЕСЪ ^^ РАМФИСЪ гт^ іГ ^ ЦАРЬ 3 ; ^ Соіір ^? ^І ^ «в 
О 

< 
^^ АИе^го а8ьаі ѵіѵо. ^ .144 # *ШІ і 


т»^^ ІМ / р 


^^^ 


-^ -#=ь, р^ '#^ ^---й ^Е^ гіЗГ-: 


130 ( Обнимая отііаі 
А^ОН, ^х ШіЛіо Іаг^о кж: 


^^ ^^ І^ ^^ г=г: іго^ О - тецъ ей , сражался и. нскалъя смс'рлн, Ш -З^ д. ты: Моііо Іаг^о. і--^Ъ2 
^ &^^^ 7*^-- ^^ ^=^ і- 'ПІ^іІ іі і>- :т- і»/' Г /^і»/' Й^ дгЁ ^ рррр т 


"'ТИ "СШ зг>»о 131 /Т\ Апйаіііе 808Іепиіо. т # — =^ »: і" ^«-.т Ш ^=" Р (* 1 ± сп=п 5? Ам Р^^ Е 2 ^ ^ т 

но остал-ся живъ. і ^г\ Э-ти лю 
Апйапіе 808ІеііііІо. ^=бб ди^о-ка-жутъ вамъ *Е± 3 ^^^^ ^?;? ^:^ - 4^7 " |1и ш 


^ =^ ^^ *>:■ ^ № &^ГI::^::^^ЬФ ^ Ш А.Ч яс - но, что ца-рю и отчнз-нѣ ^^ ш н^ 


слу-жилъ я, 

к , ^. ІГ І ^^ С:^ ^М^-^ ^^^-^^ 
/^ І ^т^ д • ^' I I» і і у 'ір- р і Ач ^ <—У ^ * носудьба намъ.у-вы, из-мѣ-ни - ла; ііре-да - И >І -^ РР ^ 
^Й ^Е ^ ЙІ Р^Ш асЕЗ!: ^ Е^ ^ ^ 1.ІІ' *>:> т 


Іі Ам ^^^^ Ё^ #^ ^?==^ &3 # ла насъ насмерть и ио-зоръ. Нн-ког-да не за-бу - дучто ^ш Ш^ ш ^ у іТ і^^Л І^Р ^^^^т^ ^ 35Ж» 1з: ш _^_ -^ еЗё 'т^^тттт 3 і^ І^ щ~г Ш ш А« =г-Т ^—/—^ ішдѣлъ... ііре-до - мно - ю ле-жалъцарь у - бн-тый. Ес-ли вѣрносіъот- 


ЛД -^і г^і I ч Ш у ^^ п^т ^ ^ * Ь РЧг & / и^ 
Росо ріп аііішаіо. 

ігопсіі (къ царю, умоляя) (Іоісе Ёр р^ ё ? ^ КР^ Г !>* 
я. Но ты,Царь,всемогѵщь^іграведли-вый не о 

Росо рііі апішаіо. ^ лв 

-0\ - су-дншьнапрас-но нес- 
^^^ 


^*т. част - ныхъ^іаіѵп. се го дня судь-ба из - мѣ - ни - ла, но зав - тра Ф. ^.^=Д ^ 
І »=• і^ 

3580 133 $ АИДА І ^■Нп :спх ^ Но ты,Царь^?семог>тчъ,справед-лнвыи не о - Ам т ^ П ^ ^ г р:^ ' Я =^=^ можетъи те-бѣ на - мѣ-ннть 
Сои. РАБЫНИ 
ПЛЕННИКИ Мы ие - ііы - та-ныстро-го бо - га-ми^ даинамъ 

Г ^ ^ ^^ ^ \щ к 
і=^ 
1 Р. ^ і ^ Д Аи. ?* су-дншьнап-рас-но нес - част - ныхъ.Наі*гьсе - год- ня судь-ба из - мѣ 
ми-лость исжаль-ся надъ на - миі не дай Богъ ис - пы-тать вамъ стра - 
"Ш ш 


І ^ 4.-йи-і ^ -сігг ^ ^ 


3580 134 Аи і ^^ л Ьі *? ^ЕЁ 


^^ Е ни-ла, но АМОН. Ь зав - тра мо-жетъи те-бѣ из 

I мѣ - нить. ^^ > ^ ^=^-^ — — — =*= -±. Щ Но зав - тра можетъ и те-бѣ из - мѣ - нить. 
РАМФИСЪ Хл г=?= ^^ Царь, не ^.•« 
да-ніи, что пркш-лось іірниі..!ось ис - пы - тать ~^т 


_Л_І1^^ ^ ^ ^^^р=^= р ^ \ -=А і^ -і :?: 1 и 
си ^т Царь НС 
-Л— ^ д^ 3^^ ^- 
Ук г Г №Гт|т^ — ^ І ^ гт-г> ^ Ра» І^ ^Е^ слу - шаимольбыих-ъко-вар - ной, нѣтъ про - щень я коварным-ьзло- 

З.-ѴіЮ 
-7 — ч тгщ- іп.і. т. а. Л л Л Л -т щ— и и ^ ^^^^и -± 
щ :Я=:г^ :^л==ж: \тшиЛ0ш^шЛ 'лашуа.лы.! ■ ■< « ч і ''сха^т^Ы Іі «і ііі .ищи ііі і.я.«іі імі^ I іг і I ^^.^^м* 5^ ^^ ед^ 117 »Г.^() 136 ■і^гігі!^, і< ^чсп и ']ипсо 
і/гі>/:,\ « /иосо а рог- :гг>ьо 137 Ли. ты не о-сѵ-дншьнес -^ част _4Х. Амн.: т ^ -б» -€^^ «^ 'Щі^^І^^М са - ет-ь! что за ііла мя вхкх'ь ли - цахъ пы-ла Рад. т ^^ -^ -^ *=:й ! *^ ^ е»'. ^Е^^^кМ Амо. ^ **в ^ зав тра >іо жетъ н те - бѣ нз-мѣ -Я -^. ^>ѵГТ^ *.. ^ - ^^т 
м Рая ізігшЕ НИ ихъ Моль-бы нхъ ко - варкой ты не слу - 
.та™^^- -З^л. — щ^^=штш^^- тЫММ: т^ :?г,хО 138 Ли. А»іи I ^Н^ ныхъ. ^^- с и/) о что за взгляды ^Ш І етъ онъ ей бро - ^ (глядя на Аиду) г Рад. зіі Та пе чаль. что ли-цо І от - ра - І А МО. ИН НИТЬ. ЛОСТЬ, Ра VI Ц шаи ^ 1 г і \ ЛОСТЬ. бу детъ царь. Ш^ Р^ УЧ і' і- і*^^ ^^ш ^ г- ррііо^сс т^ тт^Ш =:=^-^ 
р;: ^ ,,. ^ ^ г 
^ТР ГРР і^М^^ Царь, Ш дай и сжалься на дъ «а- ми, ^ Ц і ^ пЗ'сть не і?« Ф ^ ми р лость! прощень - е и ми лость! РР ѣ ^ г ё ) а - ^ прое-ти. Р^ т іфое- ^ -^Д- Й ^ т -Ш- ■Лпг I І I.^^ ]^ іі і^ ]^ і^ !^ ід Гнѣвт. >'-жасный жр.е.цы вы рмяг- 'гк^Р к \ к г 
^ щіШлій:^ г : . I — ^ г "гз-.;^: — те — ^ 858 о 140 Аи. Дмн. Рид. Л^кі, 
Т' '^■Щ. лю ла етъ! Ш Я од - иалишъ ьа такъо-бидноза- Р=# Р^ :;2: боль ' ше. ти Р еле зы изъглазъ дра-го - ѣ ^ ^й т^^^ ^т Дай намъ Р,»>1, Ц < 

Он 
X 

а- полнится ихт. приговоръ! ш ^^ і с. бу - детъ Г= 1»^ ^Щ ^ ^З^^ЗьЗ^ ^а ш 9^ Я- іиѵінит- ея ихъ при.говоръ .и-^л л 
Н 
о 

X 
'^ё^ ■ '—^^ Іу ^ 
х::іы. зс ^ Г=^ \^ і ^^ ,П7іт ^^ Р »580 142 Ли. Амн. Рад. А МО. Ра>1. 
ПііМ^^КІ на-ми, даинаѵіъіУіилостьсво- ю, дай намъмилостьсво- т I Ь г '^ ^Е^ =т=^ №# нѣтъпрощснья зло - дѣ _ ямт.! ^й Царь нсслушаймоль-бы ихт.. Т 1>^ 7 і ОО-ГОІ }\ля 0-ГОВЪ і 
та ФідрФ «г; 
О. С ^ ^ ^ ПрО(;-ТИ 

4^ ?^=^ * Я ■ ^' 1- к -к \ \' -^ -.^ Царь дай нам-ь мн-.юстьсво - ю, даина.ѵіі. ми-лостьсвл- Т. 


^^ - ^ к \ ^ь^ я- 
из ^ Ц.-чрь^ н«^е.і.ѵиі;ій моль - (іы ^^ II Ьп. прощенья 3.10 - дѣ ^ТІ^ ■Ь г"^ Г Т" ^ р =?=?=р 
Й е о 
о. 

«5! щ=^ ТИТе 

,9 ^' >'^-^ЛЛ] і^а 
358 о 143 \и. Імн. ';м. Лип 
цѣн ш& ных'ь,нз'ь глазъ 

.9 '-^щ=^ ^ дра-го- цѣн-ныхъвзволнова ли і^^ ю и про-щень дай нам7і 
1.^ 
іі і и :^г=гк^ 


— '- Ц;>к: 1= 


-^ — -^ — 
«і^_; 


и5&о ,/Г С^і 


144 
а (еніро. 
грозныйбоговъ приговор!,! Царь,не слушаимоль- _РЛ^ ела ву р. 

з: 

Ч 
С ^ ^ Сла ^т С2Ка.4Ь 74 . С^г р г ^^ >1ы 1 >*Т. ^ ^ Р г Т р Г-^=:^ 


грозный (іо-гопъ лри-говоръ! ш сиро І» " ^ ^ ^^ І Э Царь, не сл^-шан мо.іь ■ 
^ *г т гц 


Ще^ ■ш іі^ 


^і==^ :$!>?і<» иі; * 
^ і Царь, вс^'-.мо-гущ'ь, спра-вед - ли вын не ^^=МТ^ ^ ^^ М? =5* жі ♦^♦^ налишь такі. о - (іидно, такъо- Р:и. 
Царь, все - МО - гущт», спра-вед - ли 

3 3 д 3 выи не і^ 7 Г. р-^=1Н^? ^ Я < -ѣ—^ Рн.м. ^^ бы их-ь, нѣтт. прощенья зло - дѣ-ямъ! наши боги же - ^ "ву —0— 

да ~* — 
стх. =^ 0^1 ГІІ^Л ^^ Ш *» та - мы стро го Ао дан 
^.:^^.и^^^^р^^ -„Л!^ -^ ^ ^ ш Ца|іь,ііес.іутай мо.іьЛы нхъ, 

Д 3 нѣтъ прощенья ЗЛПЛ'ЬЯМЪ, Ж^^з*^ ^ЗЕ щ ^г ^2^ ^г ^=*: -/- — г^=^ ()Ы нхъ нѣтъ іірпи(і>мь-я зло _ дѣ - ямъ, ІІЯ-ШИ бо.ГН ИІК «I с. =^ 

о 

О. Т. 4^^ ве ли кш 
а.-.ь» 147 Аіі. Дмн. 
Рад. Амо. Рим. ■р дишь напрас но нес - час ныхъ.Намъ се Ѵѵ # ' # ' :2± ^^ Гх: ^ІЛДНО бы - та... жажда ^ ш ^ ш й су дишь напрас ^т ^ у у 1 т но нес час Р Р Р Р Р ''т —^ ныхъ.Нам-ь се 

3 3 ^ ^Ѵ-^ лаютъ, да, нге-лаютт.ихт. смер - ти, пусть исполнится 
^^^^^^^ш ^з ^^ ЭЕ=# на-шн бо-ги же-ла-іотъ, 

3 ^ да, жн-ла-ютъихъсмертп 

3 ^-И" Г Р I Г Т ' Р і т д « — » Г 
да, же-^а-ют'ьиз^'Ъ снвр - пуоть це~ц»^нііТ-і'а Цлрг. Ш * г 


РсГг ^5 і I ^Е^ ^і /"Р Ш Ф ^ ^ ^?=і; ».=і«0 1і^ ^ РН^ 1, Р 'г Ѵі > \ }'гг^^^ ^^ т^-^ ' ^' і ^ год - ня судь - ба. нз - мѣ- ни- ла, но зав - тра можетън те-6ѣ нз-мѣ- 

Н г-к ^^ ^■■^ Т ~ Т^ ^ е Лпм, Гг-ідр!: мести КНІИІТЪ ѴЖ7. БО МНѣ. 
* ^ш с ^г т :»Д. Лмо. Рам. ^Щ ук-ра иіа отъ ^-1-4 
^І^Ѵ^ і ж:-:± У I >^ - ^ і 1 1,1/ ^- — — кз~г 

год - ня судь - ба из-м-і;- нн-ла, но зав- тра можеттін те-бѣ нз^-мѣ- ^^Ш^ */ ^ ^ 5 Д =^ 5 Д 5 Ш I \ I \і \і \і \ • I ; I У 1 1 ^ У Грозный, п.ѵмьис.поліііітен ихъііригисоръ. 
и(; - мы - тать памъ етра- л:>. - иі - іі что намъ пришиось теперь и':-пы- ^^АѢІ^АХ 
,ч .">.•»•> 149 Лі: \>і. рад. Лч» РйМ. П. Р Л^ ^ 1 ^ ^=^У=Р=^ ^ 


нить. завтра втожетъ ^ и те - бѣ судь - ^ ^^ Ѵ=Щ^ * т ^=т ^ ^ й 33 я од - на лншт. такъ о - ^идно, такъ о. р-Г^ р і,-Г"=Я =^р|.Н ^ Ш У— э - ти сле-зы, Э^іё^ і Г ^ I И, 1 і Н^ э - тн сле-зы изъ ^ » т—тт ^ Г ? ■ ' - г і^'' ^ нить. Намъ се - год-ня, намъ се - год-ня ИЗ- ІУ1ІІ- ^Ше^ Із=^^ ТѴ~^г-і'. ^ Царь не ел у иіай, Царь не слу шаи ихъ мо-ле-ши, ^ :п^_ і ]і іі I ИГ ,^ і ч^^^]-Ы"-^і=:^ ^^ по - ща - жу по - ща - жу, '% по-ща- 


-г^ о, не смайте ни - ког - да вы тЬхъстра- 8 І ^ ^ ? ^і ^^ ^Е ^=^=Р 9^ ^Р «-' :^2 


І^ -Т" щ Царь не еи.ѵ 

Д к 1» шай, Царь не илу шаи ихъ мо-ле-ніи, ^ ^^=^ і іі Г ь 
§• і, } Щ 
^Е И ^ 
^у ^ \--^=^ -^- •I ДР ' ~ф 
у Г^^^^^П гЗп-гг-т: 
пітіШ :^^ 


35» о Діі. ба -ИЗ мѣ цо: іжпе ^ — I '- »>ид но 

-0^ за - ^ы та... жаж-да Р. д. М^ 


глазі. т ^ дра - го - цѣы-ныхъ взиолно - ва - ли, взволно . '--^ І^Е^ЕІ 


і пи Ра^ Ц. щлЖТ^==^ сѵдь - ба, но завт ра, =?(-=Р# і ^з ±^^г ^ на-шн бо - гл же _ .іа ютт. нх'ь смер - ти, дг-'-ту: Щ 1»^— ^^^Р та жу. та мн - лость, І^ е=ггг>5«=а і=і і-і 4^ ^Я;=Л==і Г ^^^^^^ да стрг» да - ііііі, ^ ^ что пришлось ііамъ, что Г-(М-г іірііііі- 

0—, т — гм ІфІІМІ- 
І=8: Ж? У/, ^^^^р^^^^^^ ^^^-_І» -р-,:^ 


^=р= ^"^^^^ет^ ^^Ье=е^:1Ь^ / 858(» Ай. ^ Ф8=^р»; *± "і/ •*/'•' "^. ^І^ НИТЬ, да ^ (гад. А>1«». Рач. и Щ 

из-мЬ - нить МО- - жеті. II тс - бѣ, запт 151 ра 


і^ ^ ЕЕ? "-\ мес - тн жаж- да мес - тп КН1І1ІТ1.В0 »інѣ, игах. да і Фе^ 


Л-.7-4- 


^ на - лн К7іду шѣ 


^ -#-^ і^ ^^*=*: і;ск) лю-(1оііь Ь'эі;ол - Н(і- 
, ^ —^ :^Ь=&: НЗ^^ I запт - ра МО - жсті. тс; Г)ѣ ^ а?= и:< 


і\іѣ нить, зас-:' ра 
пусть исиол - кит - ся нхъ нряюиорт». ]/а - III и бо - гн же ^ Е Ь^. Л2= ± . — - і^ѵ ^ ч ^ ::г2г ми лость іірі - ят ііа бо-гамъ, ^ ^^^^^^Ш 5^Е .)0(;ь ма.мі. т»' иі-рь не ііы - тать: ^ |І *=Г Г Ш'рЬ ^^ ^ ^^ ііы-тать: ^ •ТІ=Т ^ "I ! 1 г*-^ ж=ггжг<?=^Ь*: іі.ѵеть ііе-ікм - ^ пит - СИ рттщш^^^ ІІ\'І. ІіріІІ ОІИір'!.. ІТ:і - іпіі 6о - гн жр 
-|^*- лгг ' -• ■ • ■ ^^^^^^ ^/^ 
.ИИ>ТЬ Гір!<- ГОІЛі, й .та ѵ^ ^ — |[^-"-рТ ш^^^^тт 
шш а,>»о 152 Ф и росо а росо ±ЛІ^л ^л & т ■• ^ Г' Щ .ра можетълз -мѣ-ннтьте-бѣ судь-ба ш Ли. А.Ѵ1Н. Р;м. Амо. Р:«>1. ц. из 

■А 
< 
0. МО - жетъіЗавт Щ мес ти я г ? . ч В І ? ::^ у * * ^ и,жаж да мес -тн, жажда мес-ти в-ьсердцѣ ужъ кнпитъ Г ^" ТГ~=^" Р I г ^ "^ 

ва - лн,взвол - но- ва-ли э-ти ^ о - ва - ли э - ти сле-зы ѳ - ти еле - зы ^ Г ,. Г V -Ь-Г г ГГі^^-^ТіГ ГГі э МО - жетъ,завт ра можетълз-мѣ-ннть .те-бѣ судь-ба ^=^ Р Ш Ш і» Т ^ ^ ла - ютъихъсмер - ти, ихт. смер-тн, да, же - ла - ютъ нхъ смер - ти 

Ж і і Ѵо ^т т гтт^т^ милость да бу - Детъ по- бѣ-дызнакъ 
Дай милость наліь и по - ща - ди веѣх-ьиасъ. 
# Ѵт [^ в^ 


^ ізі: я_=а=!2 ^ ЯІИ /г />осг> а рпсп І^рШр •=л*і іё :^ га Ч^'Т"' ЕІгг^ ^^«^^ ^ •-.г-^-г-г-^ \^-ж-' «54 о 153 І Соіпе ргіша. ^^ 1 І7Г Г'" 

из- мѣннтьсѵді^а щ §Е^ іа. Імн. •ад. штьсудіѴ) 
и<« Рам. угр взволнова .іи въдушѣ всю любовь, лю ^^ #^ | Г ^г і^ 5^ 1=*: * ^ завтра МО жетъ из Р гМіУ^. мѣ НИТЬ те<1ѣ судь ^^^і^^^Й ^^^ пусть нсполнится нхъііриговорі^, богов7. при- 
Соте ргіша. ррр ^ м ^^ т«-^ 


!.*• [^і^ ^ :г=^ -«Ч ^-- -■ — : Ж'РР ^===^:^ І^^" ч^ 
—-Г7 Тгрр 
и580 154 АІІе^го, 
35ЯО 1Г>5 Рад. І Ь • 1»-^Н» — Я ^^ ^ Ф ЦАРЬ ' ^Ц\ п^ь^ іШ Щ РАД. Ы --^-(8^ — ^ ~ ±~^—ь. і! ро-нои ис-полнить все что я же- ла-ю Клял-ся! Вотъ прось-ба: про І ^ ^ ^ !^9- :Ж "О" Ы: Юз: ^^ і^а -©- ^^ ѵ^^ — ^ Ь*. Ь д Лл Ну 1>5 ^і^-ѵ-^ і^ к# ^ Ё;^=а Рад. ? ^:=г шувсѣмъ э - ФІ-оііс-кимъ плѣн-ни-камъ жизнь и сво - бо - ду воз-зра ^ €Ѵ- ^іііг^б э: ^^ ^^ % ^^ % ==^ 


=^ ^ ^ іг^- 5 Ь> 


п 3" АМН. 
а.^і^^о 15Ь РАМФИСЪ (Радам«еу) I I V ^ ' Гадами \ Ш т т Р т» [± е ^^ :!л:=І?5: Внем-ли мнѣ, Царь! ты тоже, ю-ныйге- в? 

о 
ей 
< 
І=1гі__«_-Ѵ* ^ 1 -^ ^З Г^гГ] " 
з>^. йгіа/ щ Ш 


ш хт р кі^ШііШ^^^^^^ і 1 -о- 5X1 а іешри (ук:(аыван на плѣііныхъ) Рам. т^т^^^^^^^ щ^і^і щ ^п г г I Г --Р=П^ рон,1шс - лушансоиѣт'ьраз-суд-ка. 0-нн хра^)ры и враждеб-ны,въих'ьсерд- 
:=> :> :::^ ^Ё^ ^ Н^-Г Г І^Г:^^-^^ I .^г^Г^: Рам. т щ. ^^^ цахт. киіпіті.ужъ месть; лишь дн- димъмыимъіірощенье, в'ьмнгъ о-ружь-евсѣвозь- 
а.'*іо 157 РАД. Рам. ^ ЩМ^Мр^^^^^М'^^ ^^ШшШ Смерть А-мо - нас-ра, ге-ро-и ихъ, у-би-лавсѣихъна-деж-ды! Ш мутт. -п^ ^^ т ЗП \ — о- ?> ^ ч>- р»г2 і г4^ г* шфк. ах; хи 
Р;і>». 'і--^^^Г=ГГ ^^^^^^ :Г^^-}-~^^ Такъ пусть за- ло-гомъ и ми-ра и по - ко - я ос - та-влтъсъотцомъ Л - 
Ьі шт^ Ра.ч, и-ду 
ЦАРЬ 4«гЬ _„_.. — гт Совѣтътвошірини-ма-ю. Мы агиіѵгъсо-хра-нимъ нмиръ и на-шубс-зо- ^*^^ ш^щ ^і^ г=?. г-у % ш ^л^оЕШ 


а58<> 168 Ріп ргевіо. 

5#Й ЖШ^ Ьа^ ^МЦ^^^%^ ^ з:— 17- П ЁЕЁЕЁЕІ І^ Ра-дамесъ! от - чиз - нѣ ты все дос - та-вилъ, пас-ность Ріи ргезіо. ё- 120. 
^ ^ 

ЕРЕ^^ й^=^=^ 
^^ ч. ь 


I ь^ ц. № #-^- — л— ^ =І о а -т- г і > ±- Ам - не-рись ру - ка воі"ь бу - детъ наг- Ф 

1 


# ^ ^ = ^=^ ^ 


ц. э *_! « ., О- а- . р- О ^ — і — і 1 \ Е ра - дон, сънеи ста-нешь здѣсь ты царст- во - вать, ког # 
*^ -^ V «^ зёі -ЛГСГ" =іг 


а. 0: 5:2 І АМН. 1І= \ ВТ. сторону) 
:> ^ — _^ 

13 Д±=ІЧ ^^^^^ ^ гі Ра - ба! пос - мот-рнм'ь, какъ отъме ѵ^Х" Т-\т^г т^^ш ^ да по - кн - ну міръ 
3580 159 /Г\ 
Сопіе ргіша. РіРтгт^ ^ Амн ня теперь любовьпо - хитишь! 
/0\ Ц гц=зЕ п і Ьг^г піЦ ?=^ ІІ Сла - ва Е гип -ту, И - зи - дѣ! на-ша о-на за. л> ^^^^^^ш ^^ІТХгіті;^ 4^^ЛЦ^- т Т 3 

(Ліа - ва К-ГИ11-Т.Ѵ доб - ро-му! Омъеняиъ не-во-ли /Сѵ :Л]й Г'" -р :рі=і—^'— ^ттѵ (ппщ I /т^ ^ 


т Ш ) І ^^^ Шэ=Ш:3:д:п__М-^ ^^ с? 

о Сла - ва К-гин -ту, И - зи-дѣ, на - ша о-на зп 

Соте ргітя 
-1- Г ^" ЬЬ^Ш.: ^^гс^ -?^-|-і-п^^зг^?:і^-:ДЬ?-::^:^ЕЕЕ- /т ііыіе.г^о^о :^ §3=§іі іі' Р^ІІ^» I »- -щ -# •{Г.ЧО іг.о -^ РАМ, Ц. ■л 
< 


ІІІ ~^^^ Ѣ ^ -* . 0- І щи - та. Силе -ти-тесь лав - ры ела - вы, силе- ти - тесьлав _ ры & Ш2^пір:^г^~:^^:п!'^Мл^Іпйгік:^:^ ігЬ - іііі II воз - вра-тилі. сво - бо-дун:імі>, и воз - врл-тімъ сво - э^иѵ^ .г^пртг" р г г^д=гг^^г - р г" р ^ т.. ^ ^Ш ^^. ) ^і^^±;Г:^іі:^і;р-^гІ:хл±г,^іі1^кі'.„А_^ иіи ' та. Силе - тіі - тесь, .і:4В - рм ела - вы, еіілн . ти - тес-ь л:ііі - ры л^^.^...- Г_„Г-_-ЬІ --^'-'- ^ I Г" р , ^ р^^^ і ^ -у'^ь ^ — .^ 4^-Д^ ^ р '^ Г Г^Ё ^і_Г:і—^ :«і: ) Й #І 
ЗЁЕІ |- .-Й1 ^-^^Ь і ^р^ Е=?=з?=НЭ ^^ЕЕзрЩ 1^-4 ^ сг^^? 
^ сг зы -г • « :3-І^^ аг.чо 1в1 СаиІаЪіІе. і ёЁ :^. Р^ Рам. ^ Гим - ны воз-но - снмъ ^Ё^ :^4. * іі ц 5 ела вы, ге - ро - я ук-ра-шать че - ло! реіапіе 


б<| ДУѵ намі> от-чііз-ну воз -вря - тікіъ З^ ^іЕ^^згі л=:=Я. ^^ 3 и^ ^ іі ^ Гим - Мы воз-но - еимъ ^ ^— Р^--^ ЧѴ^ 


'^. '''''^ 'Р р |,р=:ррз=^^^^г^-7~т^ вы, ге - ро - я ук-ра-шать че - ио. ^% -Ѵ- ^г Г-і:^^3^ =^^^ Г і- ^ і ш, 


г9. ?4 ^-^ ? 1'1 ^ -ГІ"^ хіассиіо ?^ ^і Ж :г:ѵ?ѵО и>г Ра>1 Щ ^ И •р- й р- Рр^^^ I ' Р рГ Г N .. 

зи-дѣ, на - ша о-на за - щи ^ таг е - е мымо-лнмъ ЗИ-ДІ-., на- ша о-на за - щи та; е - е мы мо-.іи.чъ ^і.і-^_і4: г^^т^^^ =р^=^-^ ^_^ - ^ р р I г :іп ^^ 
^^^^^^^Ш ^.ІЛ Рам. нис-послать, е - *ё мы мо - лимъ нис - нос - лать по 
-І і,. і г I V ^г г из нис- послать, ♦; - « мы .ѵіо - лимъ иие - ііое - лать ^^р Р~і? р-і-р^ / г-7 г =М^ і-; иі л 
-ш 


^^ 


».">»<» 163 Ли. »І ^ ^^ ? -•. — -^ :йг=*: =^^=А * V ЗІон на-деж-ды не сбы - лись^ і і ^ і^ *=& ^ ^ Д>1. ^ мнѣ счастье у- лыб- і і ^^ ^і гт г Рад. ^^^ ^ Боговъ не милость гроз - на - я 


п^иі ме Рал, мощьстранѣродной. Ш ^Ш ц. & т. Ш Сла-ва * т ' .Л 

с. -• 9~. ^*— 

МОЩЬ странѣ род- ной. *і . Т±:^1Ц_1=^^ А^- ^ ^ о т. Сла-ва ^ т 3580 Сла-ва 
164 Ди. ^ ^РР т ^ ^У ио-четъ и царе тво. а I ^^т. ш^^^ы Рр^' п Ам. ну - лося, мнѣ торжество дос Ш ЩА^ Рад. ?^ Мо- ня срази - ла гро момъ. Р;\м. 
^ Е мы МО лимъ *, ц 5Е ^^^ ^5Е О, И - зн-да! ^^ с» 
ГС 
О ЕЕ 7- В 8 Р^ ^ О, И - зи-да: ^ Я-Р ',= 
3580 166 $ т МоНо рій тоііо ^иаіі іет/>о (^о^і^^іо. ш Ли. раз Ш ^ ру - шенной люб - ви. ^^^ А». мнѣ, вол- ну - етъсерд - це мнѣ. ^ т ш Рад. Ш ГО до-ро - же мнѣ. ^-^ ^ ^^і \' У I'-: Ами. ^ Для насъ на-станетъ т 5 Ра> Ш НОИ. помощь странѣ 

-А. род НОИ. 
'>'|'^'тТ7м 7Тр I р ^і^г ^Г' р 'ІІ-: г 'т М г г м Амо, вре - мя когда зачесть ОТ- чизнымывсѣ возстанемъ гроз -но и отомстимъвра- ^^ ^Р^^Т^ѵ^^ ^^^ X. I у "Г--'=И=? 


РР Щ^ 8580 ^ 


[Ь*- [>1Р- ^ Е 167 Аіі. А.>1. Рад. А.Ч1», Рам ц. $ ш Гй. :±В^Ы^ Щ^ Амнѣлншьсле - зы -імг да 


р-^г^Лг ^^Щ Уі;= ^^^ Мои на-деж - дывсѣсбылись, востор-ги ^Е ? ^ ^р і Г' Р ^' г =і^ лостьгрозна-я Боговънеми чѣмъ же,чѣмъя за-служилъ е - іВЯ^ ^^ » * І ^ » 


у^^^ и^ гамъ Ш Смѣлѣй мужан ^Ш ^ Гим ны воз - но т ^ ^ ігКТ р п г ^ 

V к »- а ^ ё ^ ^ Сла- ва Егип - ту сла-ва I Т. № і' ^^ хва - ла б» ^ Я I 1 Гим С. воз - но ^;е=г}і ш ^т ^ т. № ^^ ^^т щ ^ і ^ — р — ?= сла-ва 
а580 168 Ли. А>«. Рид. Амо. Р:».». ц 
мнѣ лишьслезыи пе - чаль, одна пе-чаль. і ^ щ^^ ^ моей любви. ш ІІ і- N. ^ ^ Г — гг Щ я ^.ы ^ 


^Э 5^^ чѣмъ же чѣмъ я заслужили е - е? 5Е5 ^ СЯ, му- жаи-ся. ^ "І ^^-і-^ симъ и зи - дѣ щ^^^ 3^^ « *_ ^ ±=±г ела- ва ела- ва Е-гип-ту ела - ва Я- 
ы т \тт Е^:^Е Е^Е^.=і=г:.-?— =^^ хва - .4» Бо - гамъ ^§=^ ^ ^^=3^ симъ И зи - дЬ ^^ш ^^^^ Е ГИІ1 -ту ела - ва %^ шт. ^ф^:. ШШ^ =і =^ ^=І=І^^ ^ЕЕЗ 
8580 169 _ 8о8ІеішІо соше ргіша 
Ахъ! МО- и на - деж - ды 
Л>|. Ряд. -ѳ- Ахь! Р:.«. ц. =ш^ ^ Сла в» Е-гип ту \ ^т ^р Т ^ ^ Гп.ч ііы возно ^ т ^ 
^^ 8о8ІеітІо сошергіліа 
^ Іі 


і=±-: аг.8о 170 Діі. Дм. Р->д Ш -Ьтг ^ ±= ? т=^ і^ гі^ не - > 1? '» сбы - лись, і е - му по-четгі и ^Я^Е^^У^ і а мнѣ счастье у - лыб-ну - лось 
3580 Іи. Ія. •ад. і 171 ^^ ш царст во, ^ і $ Ш ^^ а мыѣ пе ^ ^' ё і к=^ мнѣ торжество до - ста - лось ^ Р Р а г =^ 1# гро ^ ^ момъ, МО- я А - и - да Г Г $ ш ЕЕ вре ^ мя, всѣ мы зачесть от Р Нг^ =^^=^ щи Ш та е - е мы МО - лимъ у іі г -^ й 3 щи р та спле-ти - тесь лав ры ІІ Кк_-^ ^ иѣ 

_(2_ ПИ и. воа вратилъ сво З^ ѴЧг-0: ) ^^ ^ 


1 і^ щи 


та е - е мы МО - лимъ ^ ѴТ~о й Р гр щи 

к: ^Щ тесь лав - ры 9^ Р"^^"^ 

85вО 173 Аи. Лп. Рад Ачо Рам Ц. 
т грезы нѣжнон страс ти, нѣж-ной ^^=^ р« дость ил ^^ ^ ш зсз: В г Эі цнз - ны воз ста ^ ш г Р і ^-іСЫ немт.без по - ннс - послать. е - е мы МО лимъ нис - пос Ш: $ ^ЕЕЕЕ Ш еда вы слле тй тесь лав ^т^. Ф^- 1 і кі:^ ^ Р ры :іГ=* 3 бп дунамъ и 


^^ ^ воэв ратимъ Р с #І^1і^ ^Ш 1*^ наічъ іРШр послать, е - е мы МО лнмъ кис І:пя?: пос 

—» ^^ ^- I ^ і- ^ ^ — ѣ^^ ^ (в 

си Сда вы спле тн тееьлав ^ ^ ^^ щ т 

ры I ~ & ■' ^Ш ^ ^ ^ N тф\і;^^м0 173 
174 (^I1зг) РІ11 Ф^ 111 Ш0880 
^ Ли. Ач. Р;.д. ви. I й А мнѣ лишъ сле-зы да сле-зы, ^ мнѣ. всѣ гре - зы нѣжной страс - ти, і (^д= № Р ■ » мнѣ. МО я А - и - да 'Ш все го ^ ^ мсти»ъ. близ ко ш ^^^^? -^^г^ ^ 1 ь ^-^:^ мщень - е 

* ^ т р Т Р ш Р:ім. ц щ гим - ны воз - но-симъИ - зи - дѣ, о - на всег-да о - на всег- Т ^ ^ Э у, — у е Р хзс =^ г І Г Г мать силе - ти тесь силе - ти тесь 
ны воз - но-ьим-ь и - зи - дЬ, о - на ве«"г - дя^ о - иа веег- 
вы, оііие . ти - тесь >'К - ра - шать« - 
(^^ 132) РІЙ С;І1Л«^ - ТИ 

Ш0880 еплі; - ти т«сь 
^ шѵ^ѵшп гі-і^ гт ^^ т. . # ^^-^^-^ 175 Ли. Ам. Рид. А 40. Рам. ^ ОД і Ь-г-І ^ 1» — ^— т — Р <? Г ^Г і Г на пе мечта люб - тѴі^ « ^ ^ - І К до - ро-же все _ го, до - ро же ^^ і5>- ^^нм^ ^ - ^ I : І; Е^ ь- возстансмъгроз - но и о - томстимъврагу, воз - ста- немъ Я Г — и ^ ^ . ^ :& ш да за - щи-та, и е - е мы МО - лимт. нис - по - Щё^ Г 1^г г г У___У_, 3 сллетитесь лав - ры, ге - ро - я ук - рашать, спле - тн - тесь 2 и^ 


о. 

(Г! .л ^^ ?гру-т-^ ѣ ^^ ^ ^ ^^ ^^ ^ да за - ЩИ -та е - е мы МО - .іимъ ние - пое - ^ ^е=„ г і гг . ^-# Пі \ '^л I ^ ^.\ ^1 1 I ^^ ^^ЕЕ^ і>^ і ^^: ^ * о 
< т ё ІЕ^ ГГГП- Гт^і ^^ ^=г=Тг^ =:=:: Г:^-^ ^ ? ге - ро - я силе - тит«;еь .іав-ры ела иы, ге 
85 80 17в Ли. А>1. Р;.д. т 1-^ ~^—^ — ^- чаль раз - ру - шен - ной і ^ 1^-^ ^-^^^ т 

люб- 

— :*- Р І іін вол - ну - етъ серд 5 І це т '^т мнѣ все - го, все - го ^ ^^ до- ро же А.Ѵ10. гроз- НО от- мсти мъ ^& врагу, ВОЗ- Рлм Ш Ж: лать. за - щи - ту на - шей стра-нѣ род- 
вг»8о 177 Р^'^Т ^— Г^ Аи. ви. і ѴІГТ I -йчв. мнѣ все г мнѣ. о хк 1 Рад. ^ мыѣ. МО т ^ т^г г у. >1 л і^ ЕЕ ш ста - немъ гроз - но, о - томстимъ вра - гу. О - ТО ^т»- # ^ і к і ^ Рам. Ц. ^ нон, е - е е - е мы мо - лимъ по - мощь нис - по 

і^- — ^ =^- — ^ и^-^ =* и т т т ^ѵ^ шать спле-ти - тесь лав - ры лав - ры ела вы го И^ ігк і^ ^ т ѵ^ Ш \ тилъ хва - ла хва - лл хва - ла Е - гііп - ту ела - ва ^ { ^^ =^ Я" =?^#- ^ НОИ е - « ^ "^^Г^^ мы МО - ліімъ по - мощь нне - но 

^■^ ^ Т^ - - і„ Ы- А- ^ ^^^ ^ ела і Е^Ь^^^^Ш ^^ ^Ш І-л^-% ^ І^ІІ^ — !г^ ро - я 

^ шать силе - ти - т«еь лав - ры лав - ры ела вы ге - \)» » 1*-1»- 
:!Г.ь«» ^. 178 і\и. Л.Ѵ1Н. : & Ы? кЖ еле й ^ й зы ->— а - =У=^ ра -о- дость і № Р;и Ш І да І 7 Г Р | Г ^7 гТг ^г ^^ А.мо № ^ стимъ за все вра- гу, за все вра - гу, за все вра- 


Рам ш слать стра - нѣ род-нон е - е е - е мы мо - лимъ ^^^+^-Т 2===* 


я ук - ра-шать че-ло, ге - ро - я ук - ра. =^^=5=^ ?=^ ШШ Ца - рю ш^ ^?" ) . '«'• ^ ва хва-ла хва - иа хва-ла ^З ^^^Т^ Г- ^^^^ '*ГН^ етра - нѣ род -НОИ е - е е - е мы МО - лимъ т :^ С, \, ^ Т=^ тг^ Ца - ріо 53 т=^ ^^3 _I^_^'1_1 .|>г # ^ ш ро у - кра-шать че-ло, ге - ро - я - ук - ра 
8580 * Аи.к^Г^ ^ ^ \ X ^ ^ од на •^' меч - - та ^ пе - чаль раз ^ 179 А-мн, ил^ у г ^ люб - ви, да, Рад г все ^ го до - ро же мнѣ,все І^ Г ГіГг і А.ЧО р.. ѵчі'і, Г Т гу мы о - том - стимъ. ь мы о - томстим'ь,вра ^^^ Т0І р ПО - мощь ни - спо - слать П\ Г 'т -^ стра - нѣ род-нон,стра /= * д Ц. шать че - ло ге г^ік^ЬіѴ ^ ^ ^?^ — 4- ро я у-крашать,че 
ела ^ш Ца - ріо от ^ V гип - ту ела - ва ела ^ ва от і^ ^^ і' і I ^т 'А -^^ "Г г і^х: ^ по - мощь НИС - І10С лать Ь етра - нѣ род-нои, етра ^ ^ Г Ѵть^ь . ^ | А ]^-^^-^ І^- 
:2з= о ^^т ^г \ л '^ з^: I [^^і ^ 
шать че - ло, ге ^ Ы ^ ;^і і ЛЦ ~ и у - крашать,ге і^Р^ д^ 

Р^ гФ т ^ ^ і ы г— ^ аі:іі«г ^Ч' П580 ІЬО Аи. т м Ш шеи ^ш ш 1 
і ^=4 , НОИ люб - ^ Дчіі меч та і і= м юз І .г^ люб Р:.Д Дм о ГО до ^ті^ ро же т т т т вра - I 
^т^- Шуф' 
я =23: * -? -^ ^і? 5^ * :{Г>80 
і ._ _._ ._ ._ ._ і_^і^ — ^—^-- : » > 


^^ ^ I Тешро. 


Ш' Ікг лз ГЛІЩП..Ш ш щ № 


Н •:г_» ■=Ё#^.* ^Ш I ^ ' П ~*^ — п ^^^=^ :Я! Р_іЕі у'Тк^ и=^ е і '^ о . Ш і '^ ЛѴге- ^Л»// ^//о іесчпЫо ^ ЗГ)80 182 

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ 

ВСТУПЛЕН1Е 

№10. ХОРЪ И РОМАНСЪ АИДЫ. 

БсрегъНила. 
(Гранитнык утесы, м<;и<ду которыми растутъ пальмы. Наверху скалъ, между листвоіІ^ наполовину 
видѣнъ храмъ Нзнды. Ночь звѣядная. Луна.) АіідаПІС Ш0880. ^ = 7в. ^ ^~ ^у 1 ^^^ ^у ^Е^ І Р РІУ* рр 3 V I Г2 \ - ^ ■О^ "СУ у.Мі . г . .<^Гг.^ ^7^Г^ . 
-^:,%:^й:^||Ц^ І % ^ іп- і 


й^^^^й -^^ ^» ^ ^ » Г^="ЗГ ,=ё 
тогеН^о 
МЬѢ\ 183 , Т. ТѴТТІ 
Ма - т«рь6езсмертііа - я Бо - говъ и О-яи-рц-са су - ііру - га 
Щ ІЕ і ЕІ ^ ^ ^ ^ ^ССб. этуГ ш Ш А Л ^ ^ ^ I Г" р^ л А ^^ іі * * 5 ^ Ты вънашем-ьсерд-цѣ 

л -^ л л про - бу-ди ^ ^ чис-тыи ііо-рывълюб 
л -^ л л • • * ви. ^^ і2_ іі- ё щ ^ ^ ЖРИЦЫ «^«"и /е^иіо ща ^ ^-'-^щ і^ г - о • ' ^ -ѳ- ^ мы МО - лимті^ы МО - лимъ те - бя! і в6 Л л ^Й^ЕІ Ш мы мо-лнмт. Ко 

л_ л РЦГ Г І $ о о -9- 


_д_ -О- ад 8&81 184 рог(ап(іо 
^ч госе X ^^Ф • Р" -&- -Ѳ- ^в=^=^ Г И ф ня. мы МО лимт» те - # л л 5 ^ г * Г^г -я:^^ ^ ^ і^ ■Г Г^Р ^'.!^ ^І - НЯ, ^ ма ^Р терь люб - ви, л л 


? мо_ ^ ^^ лимъ те Г ПО'^ 
і2_ Э & РАМФИСЪ § ^ прр р іг Г ^Г^ '"»", Храмъ И-зи-дыпредъна-ми; тына-ка чогепгіо ^т^ В ^ . '0 К =т=^ -у?^^*^^'-^ бя, мы МО - лимъте - бя. 
со// с<іітіі §%^^^-р^^і#^Ц-Меіе|Ш Ра«. ну - нѣбра-кадолж-на испросить бла-госло-ве-нья бо-ги - ни. 
8581 185 
И-зн-да зна-етъвсе н въсерд-цѣ чи-та-етъ Еся-ка-я таи-на ей открыта, 
^ т^ т ж^ ^ Ш: 
^ НЦ^4 =^ Т Л_^=г1 ^-ССГ АМНЕРМСЪ сап^іі/>іІе 
молиБо-ги-ню. Да, я по-мо-люсь, чтобъРа-да-месъіУшѣсердцеотдалъна І Рим 
РАМ ЛЮі вѣкъ^акъя е-му ібобовьвсюпссия . ща_ ю. а* ^=^^^^^^^ ^ т ^=ут^ ^^ И-дсмъ-жс, доразсвѣ-та во 
Ѣі-і в д і і ^ п..^ рд=^[; р. рі^ храілѣ сътобой про - бу- ду 
клг Ш=^^^Ш.^Ш^^И^Ш=ёШ ІУІЫ г.то - лнм'киы МО - лимъте - бя. 
851Н1 1»6 рог^ипсіо Л/ ѵосе і ш "I -о— -«- -о- т. рШ^^^ =іе? § ^і^^ Мы мо-лимъо Бо - ги ма - терьліоб-ви, Ѵіі4^ -11^,^4=1: ^ 
<ЯЩ.' Глл.' Гшт^ ^^^ Ш^^^ 
и^Ж. ^^^^^^^ 
лимъте - бя, мы МО - лимъ те -бя. т Р^^^^^^^Р тогепЫо --т^ МО р^^ ^^ 


:^=^ Ясепа г:і(о(<> -Ш: ^^ ^ і^Ь?^: іоКо ѵосе 
іоНо юсе Ш%І 187 
ш р ^ =*=^ 


^^^, ^ ррр п ^ 
^ г -ѳ- ѴЛ АИДА КесіК іііепхіо \ \\ \ -Кі >] І 7 ]") і> /> 
і 1 Л ^і^ І I 1 ^' ^' ^І 1//с»1 р р ^^ ^'і' 


Здѣсь Ра-да-ме -са жду, чтомнѣонъ скажетъ... мнѣ 
^ І^ Ясс/У. д ^ Щ^. # ^^ ё г^' ^ і^ л ^г ^рг:Ріп' ^^ Аи. ■ І^УУ ^Ы2 жизс страшно... о, ес-лн ты хочешьздѣсьнавсегда сомнойпро-сти-ться, тог- 
Аи. 
■у^м^ 8581 Іь8 Ам. 
^Ег^ ий-і^^ -(==- тогепЛо Апйапіе шовво. ^: 82. :^^ ^^ "^ТТЧГ^ ы ^ тамъ я бытыкожетъ го-рюнай-ду заб - вень - е. 
:( р:«с. 


Ам У ди5;.ыйзіои,те - бя млѣке ви-дать 
А VI 
'^^ПУШ те-бяійкѣневидать. :^ Ъ Ѣ=4^ Э ш р^г -о- ШМет^^ п'/;л;. СІОІСІІ5. -ш^^^ш. зз: 


^ «581 ЬО 8Іе880 шоѵ. 189 са)г/ч/іі/і" 
і ■ ., • с/ОіСП$. ф^^^^^^^^ф Аіі. ла. тамъ все пре ^Ш ? 
»Ь81 1У0 
А». 
Іип^іі 
15^1 І'^— іГ Аи. 

край, стра-на род - на я, те-бямнѣне ни ^ ^— ^ 


*ч — » @ ^ І&^ І^ 1^1 І^ 0^0 8^ 8^ 8' ^ 0- '-* —і « -щ — «I 'Д" ЗЕ ^ ЕЦ-ІіМІ ^4^-1^ ^**[ — г Д т ЧЩ ш ррр со^ сііціо г«: € I N^^^_к к 10 «- Л ♦* ^<9 ^5 ^* ^5 ^5 ^5 ^* "^^ "^* З/ '"^ ' ^^' Аи. і Ьі-^ і- пуг} }Иігіі(п(е Зеэ^ І » ' 

прощай дать... Ѣ^ Ш^ ^(т Р І^ш - т -0 -^-Р Ѣ^вшвші-' -г 1^..^ - ^» 


І^^І^І^ ^ — ^ ^ѵ 5 
3581 192 1 Аи рагікіо МОИ 


^ш край, прощай навѣкъ! 
Ш й Ш^Р -* — ^ # зл (ел ^ 


Нэ- 1= -ѳ- '-0- счп^іібііе ({0ІСІ5$ Р г^гтги']; 


Аи. т^^^:^^ р » е * въти - хихъ до лн-нахътамт>прі - ютъ от И ^ ^ =Р^ ^т §: І Н І§ =#*= З^ V ^/?^ ^ ^■? 1 ? * в в р р р ІШ ^ ^^=ш хутпиіе П] ■А Ш л.!. ш 1 ) ±= *=^ рад 


ныи,тамъ все 

-^ ^ 4- ла ска - ло взо - ры кра-со І ^Ш ^^ ш ^ «=«=8: «- Т ^*^ ^Щ :Л?1? Й ^Р шш ^ір_^^ . ^^^гі/^ Ыоісе ы 4^г р рри А II .1 I./ тон; ты НС - че - за ешь сонъ чудный и вол - ^^ Р I э ^ Й і ~г ^ И#^^^^^^І^Д#Ір^% ^^ а5ы1 І93 Ав ^^ роео лпи /* ^ ^ -^-- Р Г~Г шеб нын, о кран ри - ди мын, мнѣ не вндатьте - і^ ^т 3=1=4=8 ё .. а. т 
^-9 
^ ^ ^^ ^^^^^^ 

Ыоісе хепги и^уУеНчГе ^^^^^Ш^ш 
иові 194 сііт . и//<'г^. ПрТЭпа ■ 

Е *= 
ѣ Ж- Іи. гда! 

Аи. 
8581 291 КѴІІ.ДУЭТЪ АИДЫ И АМОНАСРО. АИДА АИіе^го ѵіѵо. ^Л38. ^^ ^ Г'^^ 'Т'\\'Щ і АМОНАСРО п- і;р і Тігі і Ф Боже о-тецъ мои і Къте-бѣ по дѣл^ 5^ с5Т?7г Е й т 


-ѳ- А-мо. ^^/^ » # •• # Ьі» — » ш Щ—т- =^ ^^т і Е важ-но-мупрн-шелъ я. Я все зна-ю,все ви-жу: ш -&- ^Ф'^ТГ ] *^ 
ЗСЕ К .^о 

і' 


у^ 
^ёщ ^ т ззс ь хгі^ ргезіо /)і(г/ап(е 


любимъто-бо-ю Ра - да-месъ, онълюбитъ, е-го ждешьздѣсь,Сопер-ни-цаті.и ш р ^ і ІЁ і $ ^ ^^ ^^^ ^^ п^— " V. 


I /• аесііппаіо ■ і # » 4в т. ^ ±= ядочьФя.ра - о - на, родъііре-зренныи, не-на-внст-нын, длянасъпс і ^ 331 


й^ ^ 

^ 

Ш 8582 І96 АИДА ^іе^о д і- ^ р р п I рг" Р -Д-і^ И я вовластиихъ, я, дочь А-мо-нас-ро! ^ ..* V ^.ЦГ^ \ Гіг^^ ^ к МО. ^:=!!: гибель . . ты во власти ихъ... нѣтт., ес-ли І і * і 


}|.ГД V- Ш «{.' ' ^•«^• ^ ^ І 5 = у — Л5 1© УГГГТГГТ 1ж тщ і іг і ГгппПгг %мо. ^ ^ ^ хичешь,тд сопер-нН'Цу ско-ро ты пи-губишь: от-чиз-на, престолънашѵио- ^ -»- ^ ^^ -«н зх: аіза: ^^ X** Я^ ^ ^ § О, о 5 ш # • хс =^^ о- ззс ^■«і^ АИе^го ^ііізіо. ^ = 100. г« а щ Ьл_^в тогспЫо ш 


^^ гГіГ рП Р ^ Ам*' ^ бовь, Бсевозвра-тит - ся. Возвра-тим - ся мывъкрайнашъ до-ро- 
^ I' Ь і''- І1 ^т 
Ыо^сііі. Щ ^ Щ!Ш ^ТТІЩ ^і-^ -Р V >Ѵі ^^ ^ — ^ АИДА 

Ыо/сгіі. ^т км и. ІЩ 7 1 ; и к гои. у-вндншь сно - вахрамънашъ зо-ло-тои. Воз - вра 4Аи-,и^4^ 
^ —9 Ѵ^-^ т4«в49-\ё-о4 — ё-Ф-9- -^-^=^^р^^-^ — ^"^^ — ^ г ' г^ 3582 197 ки. 
к^ ^г р р р -у щ > Я^^^і^^ТІ^ ТИМ - сямывъкраннашъдоро-гон. у-виднмъсно - вахрамънашъзоло - 
*Я\к У ЪШ ТШ 
С^^^^^^9 ^^^^^^Я ^^^^^Я ^^^^^^Я 

■ЛР . . . . т-:- . . . Ьг-г-^ . М » ■ ' ' . і- в м ^ ^ Г^^ ^ '^ ^ •> ^ ^^г^ АМОН. 


той. Е-мунавѣкъ подругой вѣрной бу - дешь, из-вѣдать 

л •^. щ ^ ч і ^ г^^^^ ^ш #-# ЖЕМ щк 'ШШ шлилш!^ ^^^^ Р"у-?---^ У-| г^^=т =?=* ;:=. "^ ^^^ ,,„ т^1АЛ^ АИДА ^ ^Р ^ і іі щ счасть-е танъ ты иожсшьсънниъ. Одинъ-бы день та-ко-го наслаж. ± і 


и^ ^ б'і»/ от /о ^ 


ШІШШ1ІШ і 
^ Г' в 7 гут г^^ п-"7^ Ли, к* е ^^ г^ ^ш •^^ ^ѵ Р^ т ^ ? I де - НЫ1, о-динъ-бы часъ вос-тор - га мнѣ,потомъго-то-ва у-ме 

8 ; 
858-2 198 $ кк А МО. си/іо. 

Л л ■^^]^\- ІЩ ^ л 
л — *- ^ Аи. у 1 реть. Вспамни, вспо ^ 


І^ЙіріІ і:^ мні^акъврагънечестья пол - ныижи-лн.ща и 

л р #ф^ Г=І=НГ ;> V V іИ д ^^ё ^е; 

■'^-т' ^ ^ г 1>Р 
о^саш Мв^М ^ ^^ П^гг Ь^" ^ А.*і. ^ с — с^гззп хра.мы без-бож.но 0-Сквер_нялъ/ Без.по-щад . ностру-илиськро-ви гНЬЩЫ ^ш Ч г=г ^ '^^ :Яі^ 


■0-. — ■ • 00 — 0- 
Ф- 09 _ # ■ ■ .- Т»— ; г-#- №К Еш^а^ц^ АИДА, аррааіопиіо т іеп. ям.еш л РГ РІ^рГ^уі-^ щ ^ :3=І вол - ны, гу-бнлъ старцевъ дѣ-тей и ліа_те-рей. О, не_за. Й ^ :. ^г4 ^м^^ ^ I I I і ^ — I я і=^ ^ Г^ Ноісіііітп //: ;^ ^ ^ШШі^шЩ . . 8 
^ ^щ і ^ к к. к ^ Р * ^ ^'іЛ і \>ііл ^ Ли. *: - ^--АІЗ І ДЕ ^ -г- 

бы . ла дни ро-ко - вы _ е; Пом . нювсѣ му _ ки, чтосио-Си.ла 
з.5»'г 199 Са}і(и/)ІІС 
РР 
намъ 
АІИО. дней дож . дать . ся свѣт ^Ж яьг&гь, дней дож 

#1 О ^ щ ^^ -р- ^ ^МІ Ы Ге % -Л -^ При по - - мни \<^ 
і , і^ %*^^^^^ Щ і ШЖ,^ ^ -Л' Р^ ^У-ЗГ Т ^ — ?^ Г- -жН4-Ы^ і ^ » чР -* • • ^:Т Л л л л »■ щ 3 р-Ннч^— ^ Ли. А.П. дать - ся свѣт _ . лыхъ, іШ ког - даж'ьблеснетъ желанна . я заг ^^^=^=^ ^ т=ч ± Вссвътиоен во Й Ч\І- Ш: и т 


лХд ■' 
200 Аи. Ам. I Ші ш ряі 

р 

лѣ. ригіипіе 


Р I Г Р I' Ѣ ^ Ь - Росо рііі аіііпіаіо. {і = ііб ) * Ужъ брать- я на - ши взя-лнсь за о 


^^^^^Ш *?^^ ^ ■і ■ ■ ■ ■ ■ ■ л — .|-'7 еа Ід Са' 1 .» ^ ^ . | V^^I>^ Р Р > ^ Ч^ ^ » ? ру-жье и 10 - то - во все; ГГо-бѣ да ^ ^ 


/71 ПП я-^ г^ІІППУЛП 


^"Ш^ ^ 


^г Л'. ^ !^ ! '! І й > -У і ^ # ч Р ^З Ё=м±:сэй±Е Щ ^Её ►-«Н-і: ^т ІА & рі р р і * ^ Ач. ^ ііггеі на.ша Намъ лшиь уз.нать о . сталось. по ка. ^ ! ш ЗІ^І) 1 ^ .^^"ТУ^Ч >^}) і щ I >^>-'^^>-і>^' ф т^ 5 I і і іі "#> * »» *-#' ^ і — ^: ^ п^ь , ^ 1 \ ,І^- ^ 4^ Ш Ш Д р ^ ^ іі'7 /'7?^ 
ко . му пу-тиврагнпой-дутъ? Кто узнать э.то мо.жет-ь. ска. ттт^ р ^ В4іі і *і* ^ ^^=3=5 ^а Р * і ВДД4 ГП=Г ' г- і^^Шш 35 8г А МО. Ли. 1^'' ! ,^ ^ і •>••> ^ і ^ ^ АИДА. 201 
АІѴІО. Мі^^о гоее т т жи? Бо-же! Зна-ю й 
^ ^ ад ш ІЕ= 


*=і=* ^ 1 ЁІ 


^^^р^, ^ 5^ 7 П 7 -7—^ гц ? 3 -^'■ Г^'і ^ Г > г г р '^і^' Р^ ' ^ ^ я, ждешь Ра - да _ ме _ са. имъ дю. би_ма.. і і* ад ^■!1 ^^ »■ ^ - |;^^|^^^^ ^ ^ >и ад Г і іі* АИДА. зх: ад ^ I 5^ о у. ^т^ і ^Р р г р р I г г ^ Дм. ЗВ^^ онъначальникъЕ - гиптянъ... Понятно? ^т лрі і і і 
У'АИ^ Ж ^ ад жасъ. ка-кой со.вътъд. и ■ і ^ . Й Ю- В^ щ ^^ шші жасъ,ка-кои со-вътъда.ешь. Нѣтъ, ни - ког . да! Алі. ^ 


4гТее і -гП^'гь ^';; В ста. 


^ ігі /у ш =щ 

3.58^ гіуг л у. т> Ші й ваи І 


^г^± і те вра _ ги и смѣ-лѣй ыа.па. иг-»--9^ Ш ё^ ^ — ^^ ^ ^А^ і ^^ ^ІгН^і^ т 


// Ш ^ § •у 5 Р а* ^и і^Ь^Ьі: ^^ 


^ дай. те, ра. зи.те, гу . би.те ліе.чемъи 6г _ . нёмъ іг>г7Ѵ7^ГгГг 
Р Р І.І р Л.. ЕГР И М ^ I Р И И ^ I Р Г ^ ^ знай.те,наш'ь кран ис-тре .бляй.те, ире - гра.ды не встрѣ_ти_те вѣр.но ни щ^тл-п^^ ^^ т% ^гтщ »~* ^іЦГХГ^ ш ? — у 5 ^ _• ■ і^даі -^^ — Г * • *: І;^И Р ^ *^ 358г 'гоя Лн. І ЕЗ ^ -"^— ^ Сжа.іьсл, о - тецъмой. ^^ I. МО-ЛЮ, о - ^^ » т ^ -у */ _Г въче.мъ. Не дочь ты мнѣ больше! 
^уЛіі У-іі^ ІЖГ^^ 
ТС^і 


А>». :^5 ^ -іі ^ при _ зра - ки Гроз -НО зо.иутъ ко ліще - _ нью 
.'{.-.'іг :і04 и. Ѵм. ш ■ /Т\ ш^гт ММ^ /Г^ У У ■/ г 

О-тецъ, МО. 50/іо ѵоѵе е сиро ва р ^ р э^ ^ слышишьу-прекъ у _ жас . ныйты.-сгу. би.лакрай род . нон! /Т^ 
ЛЮ. ПРО-СТН М€ - ня! Аи. 1м. ш^ 
р р р-'^ •'^ щ 


і^ і Вндишьли страшный нризракъты. ^'^^^т ; ;^г й р^^ ^ а ^"!^' РРР 


^дз^^ ёГГТ^ ±ЬЗ: ГШ^ ■Рі-;- і' у?/э/? ѣепга топа ^^^-^- '\іі. Ахъ! .. ^іігі Г Г Г Д І ^ р ^-іі 4і^^ в=і=^ 


бли-зит - ся к'ьнамъ ви . дѣ-нье; 

д- 4- д- ^- Го_ре! ірозитъ про-кля_тье! 20і 
І ]>^і^^ и . . ^т^ # #. І>Р і^!^л I [> '' Т '^т Рп ^ ^ Ди. А>.. Г — ^-гггі г 3 і^^ ^ О нѣтъ^ о нѣтъ,о_тец'ь, МО - лю, олецт. ме. про. кля-та е ю: .^^ М'^'ЩаШЩ і;нЪ^!^к 


ДД«-Д ^гШ^ 3 [>*. ІГ 


ь^^^ ^^^ *-і — « 3^^ ^^ Ь^' ' ки *-^ ! Д.ч 
358І 20в 
ооль.ше: Ты Фа.ра . о на ра . оа и 


сти. АікЗапіе азяаі 808^еш^іо.(^^7в) 207 гпоііо $оИо ѵоее е счро % ^ т. ^^ к к * г Знай же!.. им'ь ра - ^'''.Гіііі..П1П щ ш I "л'^ё 4 -ф—ш: ё ё ё -і- Пі^ І^Г ^ тттг^ $ ш ^ І^ Ш ^ ^ ^ 1 ' Аи. бо-ю больше не бу-ду. Не іірокли _ най же ты дочь ро- ^І^ ш : ё 


д^Ё 7 і^ ^^;#^ ^^ 7^;^І^ ^Б^Б^^^ 


г ?^ т^ г ^г г г ^ #-^^ і^ ^ ш .у,. | ф^ ^ ,,].>, - I м-^г ^г— і-мр :5-.і=^ дну - ю; те - бя ДО- - СТОЙ- ной 
Щ і і'^'і I г ^і і |і ^ Аи. хо _ чу о _ . стать . ся, от - чи - знѣ ^^^^^^^^^ш а =3 гааоЬ гзсз : ^ і ^Л шт^і^ 1=1=13 * * ***** * ■»*** г ?^^ 5? ^Ш ^ 
з.<*8г 20» Ан. * ■У V ^ ^ й ^ * ми - лои го - то - ва въдаръ я" все при - не. І^ Ф- Ф- 4- Ф #77 эе ^ ^ 
I ^ ^ 1» — 1^ 1 Г 
Всио - мни, что весь на 
рр^ 
4 • ^?р 


^ ^ ^ ^^ 7 14 7 ?й^ ш ^ 1 і Дм. щ родъ спа _ - сти ты МО . жешь. ш I і: — і І а — і: іия а~ — а ■ і» л а—а д а ё ё ё Ш ^ І^ ■> '^ •> і. •> т •> ^ ^ ^ Ам. Щ да. ты о _ дна МО - жешь вновь от - і ^т - ^ # _^ » » — г ^* — * — »—•—]•- 9 »— »- 2ЭДГР"ѵ" ^^ # = 1= 1 1 р =^> — 

к -/ я 7 ^ 858? ЗОЯ А.м. I ^ 2р ^^ чиз - ну намъвоз - - вра ^^шл^ш тнть. АИДА. 

Те - бѣ го 
Я Я я я я я я » ш »— » »—Р—І^ сгехс. росо а росо Щ\ \\ ■/ I ^ 'Ш\1А 
Ѵ^'і >, і^ -/ Г = 514^ ^ '^і •/ / = •/ К ^ - і і АМО. Щ ^ ! лХ,-^ -а :^^ :5І: І I Ап. рЩШ^ЩЕ^^і^Щ^^^^Щ^ ю... Мол-чанье, онъблизокъ, тамъ у. слышу все 
§1 ^Ш^Ш і ь^ ^ьі ^ 1 !>і^^іі.^__,_^, - ^-РИНЧ - ^ 


т ^ — ^ 


358г -гю N?12.ДУЭТЪ АИДЫ И РАДАМЕСЛ. 
ФИНАЛЪ. АІІе^го ^іііяіо. (^ = 100) ^^^^^^^т_ Шё: = Ьо- = р- ^ 
ррр РАДАМЕСЪ. 


^^ іІяЬ 


^Э ѵ ^-^ ~чц - V сои (га$рогіо 
М.У. .АИДА 
:?.-.ь;{ і 211 А. Р. ?І^ і :^ ^г^П^^ 


Ш Те.бя гамъвъхрамѣждетт. ліобоиьдру &! л^т Аіі л мил ся я всей ду. шо - ю. Ш і= д: '''і 
Іё^ЛІ ш ш 1 * 4 т^ - ^ ігщпв ш ті(геи(о ^ Ѣ ЭЕзга І ^Щ гой, су.пруг'ь Ам - нерисъ! ѣ ассеі. ^ Р. ^^ #==Р^ ^ :3± Что го - во-ришь? въ те-бѣ А . 
і * І ^ ГТТ# Д ^^р^р^і^ и - да сча _ стье мо . е, ШйіДіВ Лишь ты о . дна Щщщ ^ всѣмъсердцеіѵгьвла 
/ УІГІ^Ум * У ^=3!: ^ «Эсй ^ ^ а1 1? Тетро. 

и-' ^ ^іі 

^з • ^ш і^ 'і-е* 3&83 ІІІЗ ^ ^^ і (іесіаіпа^і ^ ^ гп ; ^ * # ^р^ Л±:І ^ Р^ Ф *- с=г Се.бя ты ложью не за_пят-най! Былъбы гс-рои вѣ-роломный мнѣ ^ /Р^ ' ^ дѣ - ешь.. Ш і^ ^ ■ 4 > * й ^ ^^ 51 


^^ «=т 

I** > ^9^ І ^^ А. N -У 


^^^-^'-^ жалокъ. сто - ишь ли ты і^і.гі-і І ^ 3 ±=і гпзг У^жельлюб _ ви не вѣрншь,А - и . да? 
і 5^^ 5 5 $іггп^. а ^^осо а /іосо. 

К I 1С- ^ Р^^ * * , * д # # -ІГ <1-і-> противъ А>і_не-рисъпре _ крас-нои, при.ка. за Ца _ ря и же.ла.нья на ІІГІП^. ]}0С0 }ІОСО. 
3583 213 
-м р Р ^ Т=У^ . шг РАМДАМЕСЪ -Р — Д- =Р=^ ро-да, противъжрецовъ не-го - до ва - нья: 

Л Л Л л АЛЛ С'іЗ"-шай,А- 
I? Тешро. ^ 1~~ТГР ^ Рлд. М-л-т. Р Г МР'Р и -да: Въ желань - и гроз - номъ вомнын 
^ ^^ У РМ'^ і !^ ^ ^ ^ н-^-^ Рад.:] # «/• :^ I мще - нья ВС," Э - ѳі - о-іті - я вновьвозстаетъ; ТВ 0-и вор- 
^^^^7 Р^/ ^^ Э' V кѴ ^ ^ ^ Рад 
^^-Р-Р кйй ^ — т Л-«^ вались ужъвъвладѣ - нья на - ши; войскоЕ - гип - тянъ ктожъпове- 


^т 
"* "**•«? ш? УГ^ § «? 1-ѵ — 1 ^7' и V Ш Р^Щ р^^^ 8683 ги Р;.д і=з: детъ? ^^р^^^н^ т :±Ь ^ С'ьпо-бѣ - дойв-ьМем-Фисъ вновьвозвращу - ся, предьФа^ра- 
^^ ^^ =^^ =^Д^^-^^ ^ :!- ^ 


і ^р^ р. д.: ^ ^ о - номт. сълшльоои склонюсь, ко - бѣ - дѣ слав 
^^щ Рад, р^ ^ і:іі': ІІІ Ш: ^І т=^^ гра - дои; те-бясво-ей 

Г" на-зо-ву я съот-ра - дои, да,ты по- і± Ш бѣ - - дѣ бу - дешь на - гра - дой.Счастьеуз.наемъ'^'Огдас'ьта- .г_:2>. 


^^ "ЧР=В? ^ &- & г Ь: ^Р Ё^ 


^ &- 8Г>88 21 г, Р;и. 1 АИДА ШШ^э бой! Страшитъменя Амне._рнс'ь, 
Рііі аиішаіо ( » = 144) ■ ' # ^ 1 * 

і*:ж*:!ЁЕ*лі_»- :.1^ *^^Ш ■'тг— ^ ^^ :-=г_-:5^ ^^ мще гіье, и гнѣвті е - я: 
О - НО ера - -5-- ?=^ Л. і ^^щ^^^^^^^^^^^щш^т^^ ?,итъиас'ы:сѣх'ърразитъ(іезпо-щад - но; 110гн(1 нѵ я, отец-ьсомнок), о 
ГО - ре. о нѣттс! іі])рдъней(»ез - силен'ь. 


к «ам'ьза-щит-няк'^ь. Л--^::^:;: 


* -р ^^щ. г ^ і ш^ ^?^ 


еіеШе^е^ І^:€Ел*:Іг:::гЬг^-і=;::.-^--|^="Щ^^^^^ 


9-"^ ^'^ рр 


Е5Е 85е«и гів И 

АИДА РАД. ^ _о_ п г Р •>~т'т ^=гТГ і і ^ ^^ Ш. Бѣ - жать. . . О Бо - ги! ^ 4 ^ Й^ ІЗ^ I /■ Ш & г^=^п I ш о [І Апйапіто. ( ^ - 84 ) 
, АИДА г 


^^^ш^^^ 
^^ 1»- г » 
^#^-# ^=Й Бѣ-жимь! пусты - ню жгучу-ю оставиіѵп.на - все- ^ ^ щ^т сои еіргеіі. "^^. ^^x^^^•^ 217 >гтгеп<{о 
і/і!?СІ!!, 
Ѵ±. ^ и зо-ветъобъ- я - тья, Тамъ ере - ди рощей дѣвствен-ныхъ ^^^^ іаШ^ 


^Е^ЕІЕЕ. Р^ Ьо 8Іе880 шоѵ — ^ Е ^^ь^_ ех/гі'. • (ітеп^ер Л. ^р^^^^^Шрі^^Ѳ 

§Ё^^^: 1^5?^^^ Р^^^:. ^ .ЙЙ? ЕЁ "^^^^^^^ бу - демъ міръ зе>г - ной, нт. кос . тор гѣ там-ь I '^''— -^ - ^ =Ѵ'-— ^ Р' 8»83 218 ііоМзі. 
О МИ лыи мой за - бу - 


-^т^^т'^ ш ш ^ ^ т=^ ЛоІСІ5І. ^Ё^ "^ Г щ 1 . р^ ^^ т=т х^пга іі/УгеН, гПДі.согг і/о/оге 


демъвсесъто - бой. Вьстранѣ ч)-жой я долженъ искать люб-ви прі- ^•=>^: 


'5 і^ ^'5?;4»= Іг^=^ В Р«д.Н&ё: і л-п ^ г^ — р— Тг *, «у • • г ^ ^Ш ютъ, навѣкъ от - чи - зну ки - нуть, на-пшхъ за -быть бо _ 1 
.р_ Ѵ> */о/сі.гі. 
\ говъ, за-бытьтотъкранддѣ сла-па виер-вы-е у-лыб - нулась^дѣтвойлшѣвзоръне- 
Г 8583 гт р АИДА 


щШ <іо/е/- Тамъ ере - ди ро-щен # ь^-^ Г ^ Г Г Г-^Г беснын любви Босторгъот-крбілт.. і^ а ^іІі :..' « г» 
ш 1 у ч Е ? I ^ ^^ 


Т '7 Ш Т^ ^»/» ' ■ 7 ,• Ѵр-ѵ 3:5;:--=п Я У ^г^^^& ^ дѣв - ственньтхъ ? Р Р" П | р п і все ды-шетъа-ро- ма - хожь] зъ во ^^^^^3 Рад.: К^— К — -^' 'Здѣсыѵгаѣтвойвзор-ьнебесный счастье любви от - 
стор-гѣ, у - но - ньи за - бу - демъ мір-ь зем - ^ЗЕ ^ Рад. " У 0>. -Я ЕІ крылъ, 

еіі гетипіепіе какъвсе забыть! 
''Фи''іі^'и •ІЬЪЧ 220 ^^ ^Р^.-=: 

-л т ш Щ ^ мной, въ вое -тор - гѣ там'ь, Р:<Д 
^^^ ^^ !^УТ« О ми 
ѴР(Г ЗдѣсьтвоГіне-йес - ный взоръ счастьелюб-ви от - крылт., 
Ые^ ^ і^^ ^і^ ІА 


38Е 4 ^СГ^ПГ^' 4^ ^^тг ^ ^^ ^^ 7 ,,7 ІЕ^ ^ Нг^тП^ ^^^К З-Н ^Д-^ ^^^фі^^ і^^^^^ г^^ л. г іг-г~тг ЫоМи г_ г іс л • > > • лыи, за бу демъ міръ зем- Гал ЙЁ^ *^ 
•;.; • *^^ 7 г З^ ^^ іг 


г Ш'УЧТ'^^^ Ыоісііі. ^ - ^ р— ^ р і^ р ^ р^ >:хк т—^ р Р і^р 1 *^-» А. ±::=^і=іІ- нои. Подъ не-боіѵгьро-ди Рад,^ і!Ьій 
^^^^ ^ 7 ■ Да,здѣсьнебесныйвзорт.счастьемнѣлюбви от. крылъ. 
^г^И ш гг^гг 85«8 5521 А. ш^^^ш^ш. 
ны мо-ен узна-ешьты от - ра - ду^сво-бо-да и лю -бовьнасъ ту-да зоветъсъто- Рі»д.: 
^^^Щ ш^Ш ѳ? рр*^^^^^^ ^ж^ 0- ш^ -■І^ЩГ V $ ^^-^-^-^- бой, МЫ бзде.-ѵгьтам-ьмолить- ся родным-ъмоимъБогамь, іугы бз-демътам-ыѵго Е^ і^1^5^ (^Я ^=^ Р:М ^ЕЁ ВЕ=«^ ^ ■^-/ / — ^ :р-г=а Въстранѣчужойя долженъ любви искатытріютъ, ■=.ЬІ ^^^^^ ^ ^^^1^ ^^ ^-^ на вѣкьотчиз- т ^^^№Р РРР\ ■^ г 
-*— -д "ЯГ тогепсіо (іоіге И /Г\ і^^^^ Ё^^^^^ лить-ся роднымъчокмъ 1)0 - га>і'ь,ждетъ счастье тамъі Рил 
кинуть, забыть своих'ь бо . говъ? 


ГГ\ ^^ ^ Е^ рр х^-^и ~ш: ЗІ^ /Г\ 11 » 15 Зо8:( 2'і'г АПе^го ѵіѵо. 

Ты не любишь,., прочь!.. прочь ! . . іЁ Ѵ^=ТТ^ГГ=\і " р р =Ір=|Ё ;^ ад. И. да! $ не вѣришь... кля-нусь ни - кто изъ ^^ АИе^го \іѵо. ^^= V =у= ^ 7 т V Г.д 
^Г^- ~т:^-д — т — ^ — ■ =^= 
^-Р-^^^Е ^^ЗД ^ ^ --" -'^^ у Т Т ^ Г ' I " ^ ) > " ^ і ^ Г) 4/ П Т / те- бятамъждетт.Амнррнсъ. . . те-бѣ не вѣ-рю; на і; ГТ Р І 'Т-І Рад. Иѣтъ ни за что! 
3583 •? 
ІЫ А и. ш Ё тті^^^ 


223 казнь предаіьже - ла - ешь ме- ня, отца,чтож'ь мед 
^^^^ /т> АПе^го а88аі ѵіѵо Аи. ЛИШЬ? $ РАДАМЕСЪ 0' и ^ р^^^' і ^ ^^ \ у к ; ^ 1і і і=| о нѣтъ, бѣжимъ!.. Да, мы бро-снмъ э - тотъ бе-регт», всѣ вьпу /Г> =р=г ѣ #-ЬЭа» рг"^-^ ^ р Іі і 9 я » ^з уО сгеіс. Щ ф ^т^ АПе^го авваі ѵіѵо Т=Т ^Ш Ш 


^ ^ ^ * д ^ і ірі # *?^ і ^ 4 ^ І яя. 5* Рал ІГІГГ г стыню у - бѣ- жимъ мы;здѣсьне - счасть-я и пе-ча-лн, тамъ изой 


:»=:іе ^ СГР5С. ^ ^^Р ^^ Р; і ^ ^ -А А- ^ ѣ И^-№--^ 1Д аЬ^^ ■ детъ любви за - ря, и ііус - ты - ня страныпре - красной милѣн 
3583 


224 /.•ос о і\(еп( . Рад. 
будеі-ТчО ча - ру-ет'ь,звѣз-ды яр - ко за - бли - стают'ъ,на-шивос /т^ Ц{^ щ ^^ м ^ й І <- .^ :-^1й ^ ::іе: ^ и-і^- /Г\ 


со/ сапіо ^Щ и1-*Ь- Рил. 
АИДА =^ **- -^* ЛРР ^^Ш Мывъстранѣ МО - ей блаженной тамъподъ 
^^^ш н е - б оіѵгъпо - се - лим-ся, воз-духъ по-лонъ а - ро-ма-та и зем^ 
Ли. 


зіс: :г4г=і=+--^3=^І±± ^ЕЕЕ^ ^^І^ ля там-Ъвсяііъцвѣтахъ; тамт.вт.до - лл-пахі> у-с-ди - нениыхъ нандем'Ь Ж ;еі; '&- гг-І^ 1-+ 7 


'имМІпІІ^ 

^І 


-с» — Шіі.: гС- 


5Ѵ • |;-і^. ІЙ 


..>ллр:: :гі=пг:: — ^*Ч- ЩЙ 

^ «ч^ з.'-.ч;»- гг& ./Оѵ Ач. ^иіг . ^^гш^^^ т -Э — ел- росо г(сп( . счасть - ей от- ра - ду; звѣз-ды яр - ко за - бли - ста - ют'ь,нашу і щ}-^ Г^ ^ р і:?^ ^е < ^ * : ]^ ^ і 1 і *^ соі еапіо ^ ^ /0\ ] ѵ^у іі-^^^^<?^ч ^ ^ 7 І(У 7 і ^Г' р^сіг то// о гііепиіо ■Гр^^і>і'І Аіі. ^ ^-н ^ ^ ра - дость о - свя - тя. 
РДДАМЕСЪ Такъпон - демъ же и ос ^ ^і^ Такъ пой - демъ і Т\^'^^^ш I #^ ^ь же и ос \Х I ^^ е 3 Ѵл ^тоПо гііепиіо ^т ^і^ ш ? ^^^т"^ ІШШ^ Ли. і 1;іі^ і>* ^ Щ\Г*^л п^\ і ^ та - вимъ этотт. край Рад. ^ !> рѴ^^ страдаійн на - шнхъ, насъ от- ^^^^^ та - вимъ этотъ кран страда- ній на - шнхъ, насъ от 
:[.->^:і г-щ ,/Тл ^і^^Мшш т^ — < ^ Й^^ ^ о» ра да при-зы-ва-етъ, [> ІЕІ і ждетънась счастье, путь у - ка 

19- жет'ь ЕПГГП ^ р.' д. ^ л ра - да при-зы- ва-етъ, 
I л ждетъ наст, счастье, путь у- ка 

л 


І 


^ I жетъ /Г^ -• Н т М : 5г ^^^ 3^:2: Ш -^^ -ТІ^гіі? Р ^І Р=^ ^ ш н 


■=^ ^ V V с^ 1>^ 3 ^ Ч> 
V V V V V V V ^ ^^53ь^ ' * ■ * » . * , встрѣтнтьар-мі-ю Е - гиптянъ? Ш *^ Ш ГГ Р Р ^' ^ ^ Фзз я из-бралъ за-рй-нѣ путь, гдѣ н ждетъна-ше Ф 
^ 


I тшшт Ш и»- (!Гі*?1 


22 7 ли. Р:.д. ш М^^ЕЩ^Щ^^^Ш Но 1'дѣже онъ? і г;;^ ^ ^^^ Г Р Р Р Р^4^# ^^^ :І войско, э-тотъпутьсвободенъдо завтра. Въущельлх'ь ^ -о- 


^ '1 ІГСГ :з^- -в^ иг»- І^ '-'-^ .Рі.Д. ^^^^ На-ііа-т<ч. 
АМОНАСРЪ ^З г-гтгР'^ І: ^в-г^ 


І^ Ё 1 

І 5=гЗ ІІ А, На- па- та у - щель- е! тамъ завтра 6у- дуть ш ЙЕ :г:рз-- Ш! ^^^^ Г^-" у і, 3 ^ѳ- РадЩ ^ 


ш Кто нас'ыюдсл ѵіпалъ? >1 ^ -Ь — Ш^^^^^ наши. ОтецъА - и-ды,Эфіопс-кін Царь. 
»&88 22 ^ 


і РАД. /Т\ ^ ' у}щ^ іЫ:: -1+ 4- і гі ] ^і± Ты!. Амонасро!.. ты... самъ /^^ 


а й ^м -іг і :-?нГ: м** Й#^ 


Р ^>/? со/ от/ о п ^ 7^т» * 0»^ё^ * ё17 


^=^ ^ і^=гз зе^ 
ш 


;йй0 ^ ? р р ^ р іГг^ у ^5 :«,\. спт: ^ Царь? Бо - же! воз - можноль? нѣтъ, У? 
это 
5Ічес. лА Ш^ *. * I д ^ 7 Р У =^ ^ * » 1 «< ~ т і і с ц^^ 1і- ЛОЖЬ... Т Г 
э -ТО ложь. это ложь... нѣтт>.. нѣтть.. не можетъ 
Рад -І (Соіі ни у и»Іо) (^•'«"ьа) -г — 3- ^^ 5^=^=4^ '^=^^-;» > -< .л ^ быть. нѣтъ!.. ЧТО же я сдѣ-лалъ, бе с^ггг:^ і- І^ ^З / ^ У 
Шѣ^ р^ -^-^ ^Зе^ І-г-^ ррр і^^ ^ ^ 3588 АИДЛ. 229 4 ' ''^!'^ ^ ггт~ст^'^'^ -^^-^ 
^^г Ты ус - по - кой-ся, выслушан.. МО - ей люб-ви до - Рад 
#[Г^^^^ і г- вѣрьсл. ^№^ Л Л л л ііГ г Г Г [^^ ^ Ч'- • Рад, «Хм, ^ Се-(1я я о - по - 30 - рилт., из- ^^^^^^а =г го- товитъ царе - кіи тронъ. 
еШ ^ і^ 

^ ■^ г 
мѣн-никъ я от - чиз - нѣ, лю - бя те - бя не щ :^ ё ^ ё ^ » г 8_ л8_ л8_ л^. л "л Л 

8- Н ^ ^_ іі^ з^ = ^" ~ І^ *і А М » 8^ , ^г ®^^'Г »Еі8а 230 т АИДА ^ :55Е Й I » „ У- тѣшься! Ѣ Ш^- V?* ^ ш=ш^^^^^^ 'ад, «.' счасг - ный, от - чизнѣ из - мѣ - ннлъ 
АМО. т Ы"- Ш\Г^Р =^^ о нѣтъ, 'гыневи-но-вень, тынепре- ^ ЬЬТлп , 


ш Г 4*- 


і=і=зз=і: « — #-# асзЁ <-« ^^Й Ѳ і»Р ко р'- ^т і^Ш 
^ ш.і^л.^^ р-0~р~»^ ^ 
Ли. Р:и. і А.МО 
& ^ ^ Л/ - ' і О^ѣтъ! ^^ ^* — #- ]"^ ^ Е^ Се-бя я о -ПО- 30 - рилті, от- іеп. ^Ш ^^ 


ш да-тель, судьба са-масудьба то- го же-ла- ла. Нѣтъ ^^^Е^ ^ И 
^т — Р—^ "о/ сан /о 


'^Ш 5 35 # ш=:тг'=^ - 'іГ Л8 Л8 № № >ви 231 Ли, 
^ =іЗі; $ Фі^ т « «. Онѣтъ! 

^' р-м: шт 4В_^?І Л Л ^— ^^ Р:м чиз - нѣ из - мѣ - нклъ ^ я, лю - бя те - (5я, не - счаст - нын, я 

1« ^ ІГ * ^ЕІ ^ Ачо, ^ Нѣтъ, нѣт'ь,не - вн 
^^ Ли. Р.М. 
утѣшь 


ся.... ^^__ ТР=^ -аг-»-^— • ^^ предальот-чизну сво-ю. ^и^і^^ЬжМ Й^Е^ -• — ^ і^ ІШ^^??^І^ -І^''* 

«№^ -1 ІН ~ к р-і^ I Аміі, НО-ВеИТіуНе - ВИНОВеіІЪТЫ. Тамъждугънаеъе.іугп вѣр-иьи? кьІІімуГіЬжпмгекп. і*І -3= 
соі гчіпіо рр г Нассаіо 


ППі^- ^ і _р/> 


гтг^іп т? !іг>чи 232 А.чо -^м і ^^іЛ ' р у г ! >' ік еі: Ш Іеез^еІ рѣ - е, серд - ца ис-пол- нят-сявсѣ же- лань- я, васъ ш к^ п. ^ а 


^Ш ^ %^^^і^Щ ж^ ^ 


л . ё • ^'^ іШ 1І- 
ііі 


65^ Ш< ^ і *=« 'Д^Г ^ ^ #-* Ті У>1 І кі АІѴІНЕРИСЪ П ^ ^Н^ і ^ѵ-- из Ѵ--М Г _Г_Г еІ } Ь , » * і і І І ^ ^ ^Ь Амо Щ -РР' Гч'^ "Щ тамъ бла-женст - со ждетъ. Пдемть, время мчится. 
I Рій ргевіо ^ ^^ мѣнникъ! 
АИДА 
Ш уяпеягрг 1 н^-г—г^ Моя соперница! Г Р|ГР-Г^ А.>іо Хо-чешь дѣ-ло все раз- 
:!г,м:{ $ РАД. Рге8ІІ8ЬІШО газ ^- і ^І ^І^^^^^^ ш^^^ (Гіроьаиеь на Лміі. 
съ кинаі-алимь) ш л^ Пос-тон, бе - зѵмедъ! Т І рушить # й шЩ Смерть ей! ^Ш л о, ^ л ті^. '^т ^4-і^ Р I т^м. мьн?^ I і і* 

-4-Р^ ^ Ш 5^ (Кь Аидѣ и Аминаср.ѵ.) Т^ V =і 

V і РАД. V 


^ І^ Скройтесь, бѣ - ги-тс! Амо. т ярость; 
РАМФИСЪ ^^-^Фг^ Стража. сю - да! 5^ '^ л і ?е и т л 

32г т А А Л 

^^. л. л л * А л 

л. ^і " у, " т і ? т и л ;. І Шѣ. I V 

АМО. V ^ V V V V ^ УГ ^ ' Г^-^^^-^ Дочь мо-я, за мною! 
РАМ. (стражг) Р- #- т» Ь 

^р:р ^, — Ъ і Г Г I Г ^ '^ А л '^ і^ Вслѣдъ за ни-мн! 
І 'С ІЕ 5: і 1,* * иі>2: ± ^ 


± §1І1 ■=е ^ ^ :впгл: З^ -#- 


^-І^І-^=Ѵ; 


^ 


234 РАД. (къ РлЛ*Иі:у.) - ГР ф Мпт'т 
♦Ѵв> ^± ш Жрец-ьве - .іи ^л.±^ё^Іі :з ^ ^^ со/ еапіо ^ Л 4 ^^ ЧУ _о_ Г=Г -о- гтт^ ^=# Рад. К1И, плѣн - никътвой! ^^ ^ ^^ 
в ^ лг ^ ^= и -ѳ- р э 1» ^ ^^ ^ СГГ/ГХГГ Гхг/ГІггі 
^ :<• б ^=^ Ш^^ ^У^І5^^^ ^ Ш ^ ^* і і і 1 «==* -* *: ^ в 31 « — б а=?? -=т=^ тз: І ^^ -Г" — I І "О" -г? ^^: =^ ^ 2=?: € — »- І^ Г# Г"І 


ЗГ.83 235 ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ 

X? 13. Сцена и дуэтъ. Амнерисъ и Радамесъ. 

Зала въ цареко.мъ двмрцЬ. 
(Сълѣвоіі стороны вход-ь. Поередіінѣ большая дверь, ведущая въ подземельную залу суда. 

АИе^го а^ііаіо ргевіо іа-іА4) 
ш і . » #:^ ■ >* Ш ^^-^-р ш 0-і^^ • — — ► =^ ѵиоіи РРР ^^ ? ^^ рр ^4-* 4-* и^т-^ і г-^ ш ^^ ^ ГеСр і нгРг РгРг іРг ?г?ч^^ ^^ а ^ » ^=р ш ШдДД-^^^І^ і м^^^ іиг> г ^ г Р ^-4^^М^Й^^^^#^Ш#^Ш * РРР іШ г ^7 9->!І Р=#^ ^^^ І" Г"" г Цг^^^^Н^ Ш ^ гШ ^ \ • Ь. ■0- ^ -0- -0 т^и' п.:гт ш~Г- ш ^^■''" ІГ^РГІ Ц^^ЩЛі^^ т- ;* =^ІГі=ІІ ІіЛН^і 23 в і::^ I # #- •« ^ 


Л..^» )Л» 0» »0 •пг; ^^^^Ё 1^^ # ^ .# ^щ к- 
г ^^г -^ ^^т >і^ргГгГГ АтНЕРИСо (грустная, у дверей подземелья.) 
^ ♦ '^^^^^Щ Ненаіінстная со-пер-нида ііро-пала Ч" > ГУ Т ^^ Ш^Е -ѳ- о- Кесііаііѵо "/•- ззс зз: I і^ і 111 \т. Жре-цы 10 - Ѵк ^ілв: ^ — ! ■ . #1 ■. _ .,. : :._ 1?гж -^іі; ^ І~і" ^ Е ^5Еіа ■:^^Е^щ ?т ^Ш ж Р ^ ^Ё^^^Й^^^^^^ 


^^ОЕІГ Г Р'Р I Ам, Г=ЗЁ товятъРада-ме-су страшный приговорт. за нз - мѣну.,. Нонз-мѣнникъонтьнль 

I ^ Ф^ Т Ф=?^ зп^ щ 


т Е ЗСЕ 'С^ ^^^^ 
АИе^го а^ііаіо (•: М4) і Ш X ^^ А.»і . нѣтт.?.. Ь-; 


л..4и-^ = ^;±=і зЗІЫ 

і ц Онъ біі иткрылъпо ^^лЖ А 


^' V ЗГ>Ы4 ^^ !3 Ач. 237 ^ТІТГДЩЙІХХітг ЗДДг ,-ф ^ $ хо-да на - ше-1 о тан-ну, чтобъ у-бѣжать от - сюда исънею ^ ^ і^^ ^ ^ ^^ і ^^ 1Т : ^^ р ^ ІЧ.ЦІіГ-в І ДІ^ « V ^іу>^ ^ І РТ гі^ Г' Р К' Р^"*' іі? • Ам. вмѣстѣ; Воѣо-нипреступнЫуТакъсмертьимт., такъ смерть 
^іі^і^ г-тп Е Ан. д« *• -?-©■ нмъ: что я ска - за - ла? {^.29) 
соп /ліхігоп^ 
»Г,Н% 21! Ь Ам. 
І с; г \ т о ш 

мнѣдогробасо - хранит - ся 
іісп^о 5ІІепгіо — ^!]. ІМІНІ'^ ^П А>1, ^ *=* I I 

ее- ли так- же любимъ онъ... спасти же- ла- ю... но 
іѵ I ^■(^г\ т Ф Ь * -^^^^- ^ ^ ^^ 


иі [^^ т 


г :2" 

9^ р'-^'},і Ь^р | 1' р ^ ^ ^:^^-^ ^ ^ Ь А VI. і^. ёі т т какъже? Быть можетъ.. стража! привести Рада- ^ ё е ё '- -й-а зжіціа: Й -^- — -- 1*^' ^ 


V ^ у і?1* ід ш о [>**♦ !?^»^ >> Ам. 


Апйапіе вовіепиіо ме-са. ^^ I к !> I, п 4--І2— Ч- Й § зг у: ІШШ ^ 9. ^ і ^ % ^ШШШшШ в 
3584 ( Стража приводить Радамееа) 
тщ т 339 «=5 ш^ш РВ шшш ш^ <ІІ>иіп. ^ 8. « ♦ • — =-1» 1» — р — I» 8. 8 ^ ^т ■Ф — Р- Ш^ 
ш ^- Шм ^ » ^Ні^ і^ ^т, АМН. ^ ^^ ^ » * » ( ^Ш ггч Тамъ собрали -ся всѣ жрецы, ^^= > > а Т ^к ^ /Тѵ ^ ^ ша >?іОіЛі ^'^пи^і- ТГ^ ё і і ^ • ^- ^— » Г=^ ^іОРІ 'Г г?~^ соп//іі!ігопг І^ ^ -4^ ^І^^-^^-V- ^А=^ ^ ^'*■^' ^^ Ан. ,» ^ ьта гт^-т часть твою рѣ - ша - ютт»; ты можешь опраи- ѣ т ^^ "Ыг^- ::^=І гзі, / ^ ^ щ 


і^ ^а* т^^^ ррр .1.1. Ш \> К к соп а^гУіггіопе т^ ипітип(іо ип ^^осо 
3 5 ^^ дать себя исудь - и оп-рав-да - ютъ^ іі Ш^ ѵѵ \^і т г :$=^ Т 

ты МО жешь у - ни 

I г I ^ г- ^- ^ :^щ 
аііЗ н^ ^ 


/у/. 


/?/>/? ііпіпіаггЫо ни />осо •>-.Ч4 І40 ^ ^ ^Щ іа ѵосе ^« "ж Л. Щ рР ^ А>1. Щ^ ^^ что -жить 

3 іШ^ і^^^Ш . ррр ' тяж - кое об.вннень - е и вѣсг - ницей сво- 

^^ г^і -»=^ ^^3 
1=ІІ1 I ж ^ ё гг • ^ # ^ ^^^1 ^=Щ=ІС •9 
іеп ^^ ^т^л: ^і: т Е Й^ ^^ Е >гі^ Ш^.М» ^П"^ Ли. ^'^р ""к І Ш бо - ды н вѣстннцей сво - <$о - ды н жизни буду 
РД АДМЕСЪ . ^и «У> I ' -3! Ѣ ^ О ^я /Ту ШѴѵі >- ^ 


?»^ 
^ =й; Ш5 і -^5і ^ 


е? іі ^ П Гу- 'Г ^ І^^ ^^^-^і^^Ь-»^^^^ ^і^ Рад Р нѣтЪ; жрецамъне услыхать 

ррр — — ^ за - щитыне-достой-нои; ігредъ 'Ж Л г т й ^^ :йз: ^^ ^^ Щ т^ ^ я ^' 
^-І- V 3^1=5 Й Л 


^ЙЙ і 
^ ^ 
ГП э :' .^ у и. N,3 ^ Д-Г— » Ѵ-Ѵі-^І ^^ г Т чпчшти Уо ^^іЦ;;ріР' Рг ѵ-р і г" іі^1І' Р:м. :5еі ІЧІ • I <> Во - гомт. и людьми клянусь, из-мѣн - никомт.я йе былъ. у 

іі^-4 -^.— рЗ-г4 
«^ай Й*^Ш 
:(г*,«і4 241 ^Вад, ^^^'г'сГ^'^'гУ 1-^й~^^^^Н^ - /іогіапсіо ста МОИ ВН-БѲВ - НЫ ГО грѣхъ большой,я зна - ю, но I Рад. 
дѣ - ломъ я не грѣшенъ, но дѣломъ я не грѣ - шенъ и честь мо-я со. 
І зігіп^. ип ^^осо 

^ , АМН. -'?Г"~>1, V ^ ^ 5=Ё ^втд ^ «=: н^ -4- г___:г_хі * ік Скорѣе оп-равдай себя. ты умрешь. 


Й Т » и Рад. 7 »' -Т^ мной. нѣтъ! Ночтомнѣ 
РРР ;1г,,'»1 242 Р;.4. на-деж - ды.іісенс - чез - ло^ одно желакь-е: тш^ , ш -тк- Ш ЙЕ* ^Ш?В і Ам. І^ і^-і5= я лю-бовью у - МО- ля "^ ^^ ^&=І=І'І ш ё ю, вѣдь смерть твоя 3?. 

-Г 
У- гііігг; V г=?Ь: 


сщжж 


ІІ«»І*І 


=^ 


Им. I 

>1 фІ^^Ш^^ :^ ^ЕЕН^:ЕІЕ^ ^^^ Ш ;= ^^ ;^^;зЁ^ ЭЕЕ^ бьетъ МО - ю лю-(1овь, сведетъ въмо-ги - лу. Лю- ^^^ 

і^-1^ 'ж ■» ■»■ * 


ІІГ^ г ЕІЕЕ 5Е-і-::5=г=:*3=?: 


'ЕЕ^Е^^^г^ Ш 243 Л. і,-4 ■ х^ , ^ ^ ^ — 

оя я все стра - да - ю. 7 7- -ів Й ^^ Р =і^ ^^^ я ила - чу, нез-на - ю ѴкпН- ^т ЙЁ «я і ? ^ ^ Г^ ^с/п/{ч'а. ^ ь .тшм кіШ^^_ 


4-4-4-^ ^^$Е^ ^ ^ ^ Г ф^ ^Р і^^^ і^ ааі^ і 5*; все 
РАД. |Щ за лю - бовь те-бѣ от - дамъ, те-бѣ от ^ і Г1. А I ^ ^ ? е ^ ы .2 
■9^ ^Я О 4 ^ш 


:Д|[ЩЩ 


4-- Ь\>- 9^* 3584 244 
$ і* т ^^ р р ':«Д. чиз 

19^ * ну, да, для не >і Ь, Д: Щ ы ^ ІД^Ш ГІ^ГІ^Г 
и^^# 

т ш ^ АИДА Р75" гГ\ * ^^ Щ Мол-чи о ^л ^ ^^ ^ 

—р-^ \ \ 


»д. і=* н честь сво - ю, честь сво -ю сгу - билъ. 

* Росо ріи ^=100 ^ ;= ? 1» ^ /Г\ 
^ а»ті? ^Р ^ 
іШШ 
141 ^^іІ^ к, —г % 


/Т^ . Д^^да-^ Р ^ ^ і 3584 РАД. 245 ней! Меняядетъбез-че - стье и; ш Меняядетъбез-че - стье и жить е - ще 
і ЙЕ^ -ч^ I Тешро. щ 


і іігіп^.а роео а роео ^ШШ Рад. ^± мнѣ? Сча - стьяме-ня лн-ши - ла, съА - и - дойразлу- 

ипітіті/о г/ г/ роео $ кк т 36 
^м о^ э^ Ъоі щ ^^ "— ^ $ кк=^ ^ «ГТд ^ ^і п т Рад. МО - жетъ быть у - бн - л а чи - ла, Рад хочешьпоДаритыушѣ жизнь! Я не винов-навъэ - томъ. нѣтъ, жива А й ш 


± ш т^і^і. * і* РЙ І^ Р І^Д ' 


5Ш #-1» ^^ щ ^:7 з^ -Т 3584 24 в Рій то88о ^=120 П^ ;і'7' > -^ й Щг^^п^-і^. Ж^-^^^ и - да... Но пал-ьвъборьбѣ о - тецъ е-я, ко А^- \ >\}' ѵ-^--^ ^^з Рад. 
а>гіі»}агі(іо ип росо 
|#?"^ ^^=І А. Щ^^ Г7~~1 * Й5 У - меръ. 
РАД. Скрылась, Г 
но ^^ у !:4 ^ І^ А - и - да? Фи^^ , ра^д 
і!г 
Ѵ*'^Ь0 
т А ^ ^Агггг'ГГ^ ^ т ^ё^т ш^ 


І ^ шш 8584 247 А. Рад ЙЗЙ т ігі: гдѣ? ни-ктоне зна-етт.. &І ^ ^^ ?^ ^шм ш Ш ^ т Бо ги. 
Жл^^А-^мя^ т ^^^ -з^ р і-^ ^и і^ ^ $і- ш т ІІОІСІ' ш^ -^І^-^ ш 


Й2: і^ Рад. ВЫ по-ща - ди - ли, спас - лн А Н г=Я ут~і: ^ Р ^ ду; Дай- те ей Ц^:М^ ^^^^^^^ йг ^^™=^ ^ ^" і і 


р ^ёі-і Ыоісе т } Ші м 1 1 ^^^ ^-^ Г' І^ 1 Ыг^^± ІоВ Рад. : АМНЕРИСЪ Кі-сіУіі/о "ЕЗЕ^ рщЕЩЩЕт Мо-гу спасти те-бя. Ш^^^ШШівіііІ сча-стье, дан - те по 


ІГ ^^ Г кои, а я у - мру 
^ 

-:§:^=-'-- РРР 

АНе^го. 

РРР -'^~' аг.^ і 248 А. Рад. і Г" Р Г" р I г. ( Щ ^г ^ - П^я Р толь- кокля-тву дай ее не-ви . дѣть... ты от-кажись отъ не $ щ^т Невъси,- лахъ! 
Рад 
І' Г Р 

будь А і і ІЕЗ ІЕ^ * * А -.и-ду! такъ ты ум-решь, бе - зу-мецъ! і ^и^ ^г^ =|=у Рад. -Г Напрасно! Я у - ме - 
8584 АИе^го а^ііаіо. ДМНЕРИСЪ 24'.' Рад 


Л. т т ЩШІІ^Е^Р^Е:^ЩЙІІЕ^ЩЩ:Е| ^ ±-±^ ня. Мщс - яыо ты Но - ѵіиіъ ііод-ье}»гсл, о - том - 
э^з^^і^ шш ^Ш^^^^І РР 
350 іг=Ь ^і Г (?г І стятъ о -ни те - бѣ: > » мще - нью ты Бо - говъ под - ^'-1. ^-../^^^4^ шшшш 


т ЛАЩ—ЖЩЖ і ш ^^і^^^»^^>^^^^ іЦ ^ •■ # » і »^^ # т *^ Г^ гггпігП? ЩГІПУЩІ I А. ^Й !?, 


щ=^ вер - гея, о - том - стятъ о - 
іи^^ѵит ~9 

5^ А- І7Ѵ І^ П ^ Росо ріи 808Іепиіо, Р 4= ни те-бѣ за все. 

РАД. . т ^ ш іі^- ^ і г р ^ ^ Въѳ - той смер - ти лишь бла ЫІ й эз л т Ш ^^ т А. 1* Г ІГ Г Г^^=^^ Щ ш у -^ рр , 

Росо рііі 808Іетіі,о. ё Щ ЛХІІ^ } ч щ йШ Т"Г I 120. ^^ 851 » д Д Г Р Р ІГ Р V Не спасешь- ся ты! і^ г"р -> ^Г ^^^^^^т Рад. ш жен-ство, за не - е я у-мн-ра - ю, но за ?* і^ ^^^ ' ^ д* г^ •Ё -^ -^ ^ -1* 1»: 5^» у » - г е ТиТІ 4' 


/ ііепіиіо ^^^кг'у ^ ^ ГЙ 
і?р ш^ ІЛШ ^т у і Рад, 
І АМН. „^^ ^ ^ Р д » Мще-нью ты Бо - говъ под - вер - гея, о - том ^^ п-г — ^ Рад. бовь. 
♦ I Тешро Смер - ти же ш ^ РШ 
шш 


щг 8584 \ѵіН. ^■лл. И 
іТѵіТіТг \міі, ■пд. р,^=й т і^ ?2: і ^ -^ПІГ ^р=^ ІЁ ^^ все. ЙЕ ^ Мще - нье, мщенье, -Щ=^ т мще - нье, мще - нье. р — Р- ^ смерть;гнѣвълюд-скойужъмнѣне страшенъдю страш-намоль-ба тво - я. ЙШі -& 
■? :?::і:і«г5с ?^ к =5 Ш У "ігѵ— й — т ТТ - ^р?^ Тешро (іурріо 1о 8Іе88о ][ііоѵішеп1о Ь т^ 1>15^ і і*і р е ^ ^^^ ^і Р=Н І^ 4- ^ш \,хн. •ад. Г Ек= ЕЙ Е^ЕЕ^ Пусть о-том-стнтъ те - 5: "гТ77ТПГ^ Гнѣвъ люд - скоиужъмнѣнестрашент4іострашнамоль- 
теШ щ 5І ЙЛШД ? 1 $:^ ^^ » «г- )^іРг=?=і *-=^ 


^^ (Амнерисъ въотчаяныі закрываетъ .іііии руками.) 253 Ам. Р:и ±й: 6ѣ судь-^а ш (Стража уводитъ Радамеса] ^ ^^ ± Г 6а тво-я * іі /^ѵ 


і ^^Е^ ^^да^ >/7Ѵ ѴЧІ'і.і8і - &Ш і^ ^ і:' Р~ т і^ 


^ р р і^к- ^^ ^г^ 
^^ ^=«:^ ^^^^ Ш^^^ т ^ ^ і ДіІ і і? -•-&♦- 


^ і 1* Шнёі 

і & ^* -I»-! ? -* -9—^, ^^^^^^^^м К»» г~тг і ^^" Ш> й \>ІІ 


і ^І#?і* Ш^ ІІІ » — &♦ В .і?# іЩ ^ мт т 9-^»^ ^К -1 г щг ; » ^ 4^^йіЙ 
й і І к^ ^л^ й I ^ ІШ ^ ■:=« іІШ !Г •=?»= & ^ 


^ 


і^ & ф^ т» 8581 254 АМНЕРИСЪ $ ь» к? 14. Сцена Амнерисы. 

Аидаіііе товво. ^^84 ^Е ^ ^-ііЦ ^•і^і і # и У- вы, я у-мн. ^ ріе^и/о ^ ^ • і ^ ^ ^^ ^= ^^ р іі/і ^: ■ ^ 
Ам. Кто дастъспасенье? і* ^ }і}іДіІЯ'^''^^і ^' і'^ѵ'і'Ц ^ " I " Г" ^ Ам. Палачам-ьна мучень-е предамъ я е- го... О) прокли. 43* э і 
^ ^:і щ ыт ^^ РН рѵру ^^ ^ т^1=р _р^, •/''а" М І^ У ^^ ^^Щ ^і VI к у» ^^ ^ ёІ на - ю.прокли-на - ю ревность! о-насгѵ- <5и-ла то-го.кто Ал. 0-насгу- би-ла ^ т^ ^=п ^ у г ру щ ^ # і=^ ^^ Й 


р 
(і^* ^ М ^ у > 5^ т ^ 8585 255 А«*. ^,^/ ЬѴі іи- ііі^^^і^ ^ ш ^^ г ", търс сердцу былъвсе^го до-ро-же. Вотъро-ко-вы ^^ )7 ^7 І^ ^г^ ^ - И щ=^ Щ Г ^^ у:?/-] ЛТ] Ы Ш^ ^^Ж^ ^Щ РГ Г" Р7Р7 у,) - -^=1 ? ^ ^ і ] і) /і і і іін г і;іі Ля. 


^ лю - ди безъсерд-ца не-сутъмнѣвѣстьсмерти. Ш О, какъ у Щ уіт Щ Ші Г • ш гт -схі ^ 5^ ^^ К: [) Ч^^^ ^ ^^'Му Ѵ^^7 к^""^^^ р :5Ь=|:^ ^ :^ 


к: &І5 Ам. п — г #мГ 0,зачѣмъя рѣ зкас-ны,точ-ноііри-ви-дѣнья... >и/^' ^ ^^ | Г'ССГГ Г^Ш].п 
^ ^> ^ р -^-^ ^#1 й Ам. р ш т ^^^—Ф Е ши-лась г 9 

е-говъихъвластьпредать; поч^ибнетъ... о Бо-гн, ^^Щ Ц" ^И а:"т^ 
зс 17^ 32: ^ 8585 25в Ам. 
^ЕК^ «^З^ =:& '\ І к е Г" к ^-^=^ ^ЬІЬіВ: ЕЕ5І 


43^^-_і4- -М 1 я са-ма,.. я е - го на му-че. ньяпре-да-ла са - ма! 
-с*^ -»• Ьо 8Іе88о шоѵішепіо 
РАМФИСЪ т^I^^~п ~1^щ^^^ ігі^^-у^^ т л ^I^ -^ — о дух'ь Бо-говт., сой-дик'ьнамъми-ло-серд - ныи, шщшттт^^^шт. о 
с 

А 
О. 

С Гг --«-_■■ ^ О духъ Ьо-гов'ь, сон-діі кън;«<11-|.>111 - ло . <:ерд р^=шш=ш^^=р ^ і ^— * — ^ * >і щ*г «ЯЙІ: 3 ^^а р^-^^^-НН^-Н-'^ ^ • р • • і ^=р Р:іѵ. ш-і ид насъ свѣтомъ прав - ды о - заг- ри, все-силь :^ НЫИ; ^^^^^^^^^ ^-^Гі^гір:^ ^^^^^^ - »—(«- * • [> - ^ насъ сьЬ-ти.чъ прав - ды о -аа-ри, вс«-сіі.іь ш мд і;: ^,,4 ^^ ^^Ф=^ш^ш^^т шшт -'Л зіт± т звяг л ^ >* 

т АМН. АИе^го. 257 ■Ш^^ч^^ О Бо-ги,сжальтесь Рам ^ -^т^ИЧ^ глзі ^шЗ± 


Г/ -г- й ты правосудье возвес-тн череаъ насъ здѣсь. ^^ фШ^ ^ ^^Ш^ ^^^^^^^^ щ =5=(^=^ ті.і пра-во-еу-дье воз-вѣстіі ч»;-резъ насъ 

V ЯД+іСЬ. ^^І^^ШЁІ^ -Л__!І_ 1^=^^^ЕЁ^^^^Ш^^^^ іяс&і?-. т 1^^^^^ I 

АИе^го. ^ = 1го 
ШШт^^ ш е^Феіе^ щ \^ Ш\ ^ ±1:^ &: :^І==:=- ізгіг*: -^'-'■. -■ надъ і)аз - би - тымъ серд - цемъ, е-му спа - се-ньедай-те,і>асъ мо Чй' ^-. ім^^ ^^^ ;^ 


ш^ Ц—І^ ~иІ,^"1-і-Г^ Р- Г2; .к ^^ ^ г^ •т^ — &- Ам. ^І^==щ^^^щ^^,|і^іГё= і 


лю я, ястра - да - го у-жас-яо, скорбь ду-ши мо - ^ п. Ррі '■'ГЛ *ій-яг:;^я?^+^:'^'-~д^;^-2~5^ ~і*І '^ <>"" . 1> -^ I Я^ІЕІ^Й т^ \Лк^^т г 35Ь- •<гг>н I V V V V V АМН. $ ^^^^^^Щ і? ^Ш гпогепЫп. ^Ш ^-^-# 
Кто дас'гь с»іа - се . нье? лишаюсь я сил'ь, у-ьы, у. вы, лишаюсь я силъ ГГ V 
^^4 

<■ 
/^РРР -^ і^ =і ♦ = ^Щ- -О-і 2* =^^ тт'епЫо. 
со/ с»пО> РАМ. V V іотіп/е <» ѲЕ^ ^ЕЗ^ ^ 19 ^ І <9 ^ і=г:^=^Г Ра-да - мест., Ра.да _ ліесъ, Ра-да . ліесь! \Ѣ -= » е^^ 33= I. •«у ^_ -^. — »- л - 4- л ^ 

5 5 ^ 3.-.8.% 5еиг)Г тчиГи ЖШіІЖ 3 ^ 


іг-ии^^4-4 й р р ш Р.ІМ, ^ ^ Ты посмѣлъоткрытьтаннытво-ей от.чиз.ны чу.же.зем і цаѵіъ. от Г ^ і АМН. АПейго. т= ^ :^ Г Бо - ги а Тешро. тт^ ~Т1^-^' т ^ еоп ііпрі'(<і т=^ 


ш. Рам. Ц^ » г г і}ѣтъна.мъдан! Ш Он'ьбезмол.ценъ! ІЬ.мѣ-ннлъ! і^ ^ ОГ- иѣтъиамъдии! ^^Р ЙЕЙ Иа.мѣ - ни. п.! ^^ 1?{і. Аіі?(;п2о) I ЬцІ ->»7Г7-> -г7>4 


ш рр 


^г гѵс7р-^]^^^5ЗД#ад:д^д4Ш І' Л.ЧН. сжа.іьтесь/»нъиѣдь не-чиненъ, мо _ лю я ч>- васт> спасти с - . го. 


Ш^?й ^5 У- ..р — — 

ШІІ ^ ^ 


3 3 3 3 ^- л 
г--=^==р -о- .'І.ІЯ.^ 2вО РАМ. \^к-ѣ-^>4 ^^^^^^ -Л-^^н-^-^ г=ь=е= -^ ^ Ѣ >4и т- Ра-да - мес-ь, Ра-да - ліесъ, Ра-да . месъ. і *г-^ ^^ 
^^ > > з^ 


:*Ьк ^ й^^ )СТ Я >сг 


^ІШ ^ і> ^^ і 1*ан Ёе8 ^^ :3=-г ѵ— / Г-— ^*^ Г 
тьіі р.мѣль о-счц риті» лд-герь въдень ие^рѳдъ сра,ж© . нъемъ. т АМН. ІШ г Бо-ги ^^Ш 


^^^^^^^^ ираидаисеоя. э^ '-- ^=^1 


ш^бѳзіушл , венъ! Из-ліѣ.нилъ! ^ к г О- прао-даіи^еб:!. ^ ^Ш * >!' ШіІ^^іШ 
і 


^ "3? і»/>і» ^ г-^. ^: ^ I ^4- Г^ ■&■ -Ѳ- 

3585 261 гТ^гѴ'й7^[>і^м ^ й ^ік^" ^і ^ зос сжальтескдак-теспа-се-нье, мо- лю н, иасъ хо - лю я иасъ. 
РАМ. ш * а # А . Г? #^ :ё * ^~~'' I I Ра-да _ месь, Ра.да - ліесъ, Ра-да _ месъ. І I Ч- і=<: -ѳ- 


3 


1СУ -ііг— > ^ЗЕ^ -»- ж •» $^лг« іпііипе 1 І^ К I К К іг ш р^ ты,за_бывши че-стидолг'ь, ира^гу хо_тѣлъпре-да _ ться; оирав- і ш АМН. Т=??^ 4 ^ Е=І ^ ^?=НЩі соп ітреіо Ьо.ГИ^ І Р. дай се.бя. оправ-даи ее . бя онъбезхѴіол-венъ! Пз-мѣ-нилъ! Из- м'Ь - нилъ! 
* ^^-3 ^ ^/у? 


^ 358.1 і гв'і ^:^Ы Т(^^ і:^ ^, §^ѢЫЛ^^Ш^\ ,,.. I сжальтесь,дай-те сна -селье, ліо . лю я васъ е . го сна . сти. Ш 


ш Ра-да 
/ ^ т ^ Ра. да. 
/ 
Роса гИепиІо. 3 ^-Н^- ^г^» , *і ^Р -^1 ЁЕ^ 


'' — 1*-. г=^ъ г-^р г т г масъ, иот'ьсудьба какъ рѣ . ши ла:смертьбез _ чест- нымъдотънаштіприго- 
меаъ, вотіісудь.ба какі. |>і^ _ шіі _ ла: смерть без . чеет . ным'цвогъиашь ііріі-го. 
Иосо гі/епіі/о. ш X *** ?5^ 


Г ^ 3585 •403 


^ Ж=€ і І^- і^^ ш ш р. -р — <^ воръ надъ жи - вымъ мы за.кро.емълю . гн _ 
Еа; 


^Е ^ 


^ * г«- Іі ^ І :::^ ♦ТГ * т— у.- ^ і^ р. ^ <^ ^и:^^. вымъ мы за . кро - емъмо - ги_лу,гдѣ Но _ гонъ О-скорбленный ал.тарь ш й^ -^ ^-—р- =ш 1* . ^ вымъ Ж.І за - к|іо - «мъ мо - ги.лу, гдЬ Ьо . говъ п-скп|>5..і(;н.ні.іи а.і _ тарь. ш і?=т-1^^^; т^ .^ І«= н^ — -*^ — Г^, I » .- " д у ;І :Ь^ *&•** Е і)" 3 Л'м і«о ^^гіп^егиіо. 'і?:^?" ^і? ^'^ ^ 
гь^^і^Л^рІ^ гы АМН 
^1=м-і=м т^щ^^^^щ кро-ви 0-дин'ь ихъ за - конъ; смѣ.ютъ звать-ся слу.га _ мн не. || з:Ді:.-а ■^ТТІ ^ о ІІ \ш Со,, рг те ипти. (Жрецьі выходятъ ияъ подземелья) 
35 ЧГ, •І65 І АМН. тоі/о асеепіиЫ. Ш^ ^ н^н-^^-^в^т -^ ^-^н^^ ■• — #- Пре-сту-пле . нье,жре-ць;,высиер- шн _ ли, то . чно ти.гры вы ьсѣ 1:ро_во. 1 Т НИЛ7,; 1 Ш т Ьо яіеняо пюѵішепіо. ыы-ы ѣ ^^ /" соі счп(о ш Ші -^ — ^ //? /у^ МП іірн.вын за.кон'ь о-скорб Йг 
ібв (Рамшсѵ) То'гъ ге - рои, ко-го ты у. би . ;:?5і:* лент.. РАМ. ^^=^^=^ 3 я р ^ і ±: » ц - 2= ЗХ 
Г 7 І&Г Х2 I г:=гс=?==^ ^^ ОНЪЯЗ-МѢ-НИЛЬ, |г-^ г р к' ^ Ш^^Ш^^ мретъі »1Г' п~ Онъ иа.мЬ _ іііілъ, у мретъ - — \>т ^ л ■ і ;^ -Л „ ^Т; - 


\і\і\ I ^№М^- 4 — « Т=* ^гн ^^ п % ^ у ^^^ ^з і ^^ ^5 л. ^^^щщ^^р^^^^ і=г: ^ иа _ ешь^былъ лю-бимъмной и ты э.то зиа .ешь. Пусть раз .би. та - го 
Ь Ч' V V V V м^ ррр гг 
55»5 ;л>7 і А.: ГЛ^ т г вмѣ-стѣ падутъ на те 
РАМ. ^ - оя Ш а — >- І -2Д I! ^^ :5±=^ §І Он-ьиз-мѣ - ннлъ! _1г :Ѵ г«2 

о ш Онъ и».>1Ь - ііікіъ! Ші і т^^"^ ^ 1^^' # ^ ^ * :е -^?— 1 ^ ^ ^^г^4г ^гЕ? ^І і ^ ГІг ш ш - ^ 3* 8()8ІетіІо. У'""''' ^"'^^"■ І * т Ф 
»р І^^і-а-Ц:і^# ^ Ё^^ - Н— ^ Беат, ви . ны вы же _ сто.ко о . су - дн и » "Г , і иретъ! ';: І! Т >-^ Ш мретъ: V' <^ К V і Ш- — -»^ 


Д А 
8о8ІеітІо. -^'■"^ ^'"■''""• зг.*<г. '46Н ^ѣіТГп ли, о - скоро -ЛЯ - я Бо - гов'ь ^ — ЕЛ^^ ми - ЛО - у Г-/^ - мретъ ^ ^=5=Е »|і«і"іі т ^ 1 г серд - ный за конъ О нѣтъ, о иѣт'ь, о нѣгъ, о м л; — • # І р .' ^ Р ■#г — » ^ — ;- Он'ь из _ - МѢ-НКЛЬ у -^ ліретъ У- мретъ 
Онъ іі:ч . _ >г1._тыь у _ х |>«? іъ у _ м |>етъ ш 1«г— I»— I» ^: т ' Р 
аг>кг> 2ві» Р 
^ н Утті, . 3 -о не из - мѣ - нялъ, не из . .ѵіѣ _ нялъ ни . кі) . I рт^^т^щіщ ш І=Ш Онь из - .ѴіѢ - НИЛЪ, ОН'Ь из - .\г+. - нилъ, у 

Ѵа ^ - =► --^ 5 6-, ѣ ^ Щщш^^ * Онъ ИЗ - »ѣ - ніі.гъ, оііъ и:-! . мѣ , _ нилі». ^ ^ -5» 


|ьіі:іі|ф % I ^д 8^е>1^. У т^ 2ЕЕ 


^ й: із=^т ^ ^Е^^^ Г 'Г~5 А. і ^ 3±* ^^^ :±4-:гі'-|==Ь=ж=* іі-г^ ^ зй ш У=5 I да, о нѣть, о нѣтъ. т 

не мог'ь ИЗ- мѣ. нить, о нѣтъ. 3 ^ Ы—^гП (» нѣтт>. і=^^ :!е -'Р-Р" ліретт., онъ из - - мѣ нил'ь, у.мретъ, у - мретъ, онь из мѣ 


^.:ре =зп=В^Е^ ^ ^^Л >ціеть, онъ \\:л - _ мѣ . іііі.і-і., у_ мретъ, у 

Л' мре тъ, ОН1. иа м Ь . г=з ^=^1=3=1 Ы=^- і^ ) 
:іг.8г 270 'ѣі^^^^Ш±;^ьі.^^=м =1= угас не .уюг'ь из - ,М1> _ НИТЬ^.МО-ЛЮ я васъ е. го про-стнть- д^^^^-Г- й— » П=^ I Г і ^і=і нилъ^ у-мрет-ь^ у . л|рет'ь^ онъиз - . мѣ. нилт., у.мретъ, у_ ^ ттН--^ Г — -г р г ѵ- ^ш » » ^ ніілт., у-мретъ, у - .ѵір«тъ, оііъ и:і _ . мѣ . нн.гь, у.мри-п., у _ і^.. 1? Г г ^ 5:^!^ :і=::^ <^ ^- 1^ К- и ■ ^ . 
Л'м. ветрге :ГГГ-~7Т7 ш г Р г г г^ ^ ш ш э А. ^ мретъ; мретъ Из мѣ-ннль! Из . - мѣ . ни.іъ! 
858^ -* ;?і ^ш ^ ^ ^^ из і^ , ліѣ _ нилъ! гЭЕ іін . - >гЬ - ІІІІ.1 1>! ^ нз і VI ѣ 4ѵ-- -1 ХІ. 3 I 5^ 
АМН. ^=^ Р I чг~а, т.-Ш.—й Ш Па - ла « чи вы, прок.іи^иц_ю н нилъ: 3 ШіШ 
:$".!>.-> •ІТІ 
^' іі "і і* ''с»' 


ш р^Ф фЦДр І ^ і» >'• іи((і» У'огги щ у? г—^г- :^2± »~^^ 


ММ-^РШМ ^іа^Етю- I & ^^^іЕда^д^ ш ^і± ІХѵгя ^^^ ^і 5: «г- 
І«»: 


273 К?15. СЦЕНА И ДУЭТЪ-ПОСЛѢДНІИ ФИНАЛЪ 
Лида и Радамесъ— Амнернсъ и хоръ Ь*артина І^ Сцена раздѣлена на двѣ чаетіі: верхнян часть предотавляетъ хрямі. В>'.ікаиа; 
нижняя часть ііод;че.')і<'ЛЬ*'. Ьо 8(е880 шоѵішепіо • - 80 
•■'■П.-.іі^^ Ё &^т ^ ?г =•«= рр рр дзд:^^ и ^^ .^3 І*' і * * л р РАДАМЕСЪ госе* сц^и Закрылся ка-мень ро-ковон надо мио-ю, 

'ГЗ'^ і ІГ ■ І4- і Ч1ѴЛМ -Х>_ ^зу? 
^^ I & ВТ. г-^ ■і(ІО ^^^ Ш^ГР' г-н ^ и вотъ мо-я МО - ги - ла! 


1= і Дневнаго свѣ-таболь-ше не у -*■'- 6г ^ ^ 
і»/' ^Ш Ы^хз! ^ 


і і"»-. ^^' й тогеп€Іо 
'^т- :{Г.нс 274 Лоісіміто Г Г 7 іі і'- ^ І зз: ^ ^^^±{Л^ 5 ^*^ А- и - да, гдѣтыте- перь: о еслибъ тымоглажитьсча. ^^^ ш ІЗЭІ г=5 -ѳ- «$^^ рр зэ: ^ ^п ё:^ ^І^^ ^ ^^^^^^:^^ а^~"""^'^ 1В стливо и не узнать о томъчтосталосьсомнои. стонъслышуя. привн- ^-^^ТР^ ^=^^5 г а і .^ =іЬ га: І^ нѳ- гг 1 ^р^ ^ г?й ^ Й ЯР и:=ЖЖХ ^^- 
% ЩР^^ Нѣтъ, существо жн- ч I I 
-4-д-д^ *^»- дѣнье... нлиіѵіечта.... Кіщіи^ Г^ — ^— ^" ЧІ' — ^і-/-е_ 


-т-^ '^'^^^ё^^- •^^ ^^^«1: 
*^ 
"У'^^^-^г"^ 
1— д^ ;і?.8е I АИДА 275 ^Ш /ГУ о ми - лый! ^ (еъ отчаяніе.мъ) 

^2- м и -да ты... т ^^^ш і^ въэтонмо-ги - лѣ! ш ^т 


шщ ш ./Г\ ш ^п ^ ^^ т^ і Апдаіііе 

(грустно) 


^ ■ УК , Твою мнѣ участь серд-цеподска - за-ло и въту мо- ги-лу,чтотебя за Ѣ ѣ\- л л= э 1 І^ д. г: 2: ^ Й5 Ш С071 /)і(і!гопе -^Г 'Ѵ Р Р ^ 1^±=^ =^ крыла, проникнула я тан - но. Да, здѣсь да - ле - ко отълюдска-го * іПТтгГ і — щ *>: л 3 2; г: 

г: 2; 


Росо піеію ( ^ : 60 ) I взо-ра вмѣстѣсъто-бо-ю у- мереть же - ла - ла. 
ІАД, соп ^ліхзіопе 1 ^ І ^''ПІ^^Ч^Рѵ^ р р а ла У1Г~/Г ^ 
За чтожъ! тыневн- >^- Щ е$рге5ПѴО — *=»-^— рр 1 у 1 ^^ 8586 276 Ь* Ш \ф=і нов - на^ 1 — г-^ Е ? 7 7 ^ не - вин - на какъса-ми Бо - ги. * 1-^=^^ =!=^ * й Т _??/? УЧУ і^ѵ [П^^ ^ -1 «І^ I ё Т= ) у к 7 ^ ^м^т- 7 '' 7 ^ 7 к 7 * і/о/сгт. ^епгі) $ігіпЁ. -[ ^-р=н - ^^^)^^іір^р[]і-Ѵ'і^ /г ты у- мереть же - ла-ешьвоцвѣтѣлѣтъюнойкрасотыджизныірекра - 
сна! те- бяБоі"ъ создалъдлялюбви н счасть-я, а я вн- к^ 
Ж 3=1 ^Й 23©: і ^-=Я = И !. ^§ Н>-1 » , У Е=е^ 4^ ^' }А 1- ^ ^ к ^ Р^ вг ^ -іг— 7- ^ І^ ^ со;* ехргетопе кЁ ІІ ЛѴл. соя ^гкігі' ^о/гі^і, е Іе^аіо РЙ=^^^=Р^ I п.' 1(1 р^ г^рр ^ я иой,что смерть те<5я по - хи-тит'ь,нѣтъ^е умрешь тыугакъ любима и такъ прекра- 
3586 277 * & лидд Ыоісі^!. ^' ^ кі ]'Ѵ ГѵР7 і Г ^^ і* Вл - дишь,вотъ ангелъсмертитамъ 1 .^ ^ > ^ й: ^ сна! 


^. Аіійапііпо ^ : 80 кк ш^ ■^ мш ^ ^т 

рр ^"пгт о яТЖТ^ ^ 
піху^ ц і м ^^ ^ 5^ і'7 РтР ^ ^^==Р -^-^ ^ подходитъвесь сі - я- я; про - рочнтъ счастье, радость, ^ Ьщ^ ^. ігг- ѣ д& ы ^ и 0Г Ѵ'\і\^ 1 г 7 Т 7 
^^ ^ ^^ ^Э ^^ ^^ І^ Р^^ІРІ ^^7 ^^« - р -^ РІРГ Г Ш д й 


манитъ насъ къ небе - самъ . і»" ! ,"!. V у -і Ш^Ф й~~з.^ Ѣ Взгляни, они от - крыты., да, 

^І " й^— іГгЯг Ш^ ^ 
^^ ^ ^ ^ ^^^ ^^ 8 2=Б=Я ^ У^ ^Р РРР ^ Л'ш . ^ ^ Щ Ё^ ^^'^ Г 
НС - чезливсѣпе - ча - ли, ждетънась бла - женствобезъ конца. 
З.ЧЧ6 878 ш к^ ^^ 
т 


т ^^Ѣ А Й Еосторгълюбвисвятой, да,ждетънаеъ^детъв'ьнебе-сах'ь восторгълюб- 


7^, #гті^-^"=^ І ^ш ^ І </о/сііі. ^ ^щ 
^ ^іф=Ы ^^± '^^^Ш^^^ш Ьп 8Іе88о шоѵііпепіо • = 80 ^. віѵіюбви свя - той. 'ш ^ ЖРИЦЫ 
Соп. "/. &Й'\^Ѵ? Дг- ^ ^ Вс СИЛЬ - НЫИ В«-ЛИ - КІИ ^ Тен. ^§ ^ Е икх: ЖРЕЦЫ ^т Басъ ^ЕЙ^ - <• о «»= А- Ьо 8Іе88о июѵітеіііо ^ - 80 і. ш# /Гѵ ІИГ^ѵ ^ & ^^^^ Е ? =г^^ 5=^ * — тт ѵ> — Ь « Гш ф іФ « г* ^ ,. со/ сииіо Щ^?^=?^=^^ ♦ !♦ ^^^^^^Ш У е V е Р 'Р ? Т ? 7 'Т 7 3586 і 279 А. ^^^^^^^^^^вш ^Е^=^^^ Слышншьпѣнье . іюютънамъгимнъпогре 1 ккЛ^^ ІШ Э - то танец7> сь-ященный жрицъ * '. У0 и.- іт — ІЕ 53 ^ Фта, ЗЁЛеЕ^ Все лен #3- НОИ п^о-до - тво - ряаии 

^^^^^^ *Г <Ч«Д- [ о <а Р. ^ІІ іі^;^І^^ІЕІЕІ;#ІІШЕіі= «і|^Ё ^^ і бальный. 

(Ппоб.ѵя едвкиѵть к»»«нь) 
/;а - же рукой мо - е - ю 

ты ІНИЗОМ- 

5^=:^. гг-> Й^^іі' --^ -^ —й-уі,{ 1^ ^^ 1— ІѴ . А— 

.1 

РРР ^-:*- - І--Л І-К - 1- -К- 4-- -4-' -^- - 280 #Г^^^ ^ увы! Р. ^,^4 рр^^ винуть. 1^^^-:^* р 1^ ' Ш:^-^ ^4--^ ди къ намъ, | ^Ми| і^ 1^^ Э ?і т ди къ намъ, ско - ро все Ш РР ѵр (;ии ^^^^^ш^ ^'-Уй;^] і і зш йр ^ІІ^ІЗІІЁ -< ' V «1 '7 1. ^' 7 ^І ? ^т^ I ^ ф 1 * П -ф -ё іг -*- 


^ ЧІ^ А. I і* Ыгт. ^^^ кончится длянасъ на землѣ. ш Простизе- ^ Ь^Л:^^= Я ВД= Ф^ 4"=^ -г- ^Ч^ Дгцправда^ да, правда! ^Г ^ Щ^ Ш гт^ діь зон - ди. ^т дЕ ^ ди. ;іои - АН. 
іД^Д ^^ І^ Меііо 1П0880 {# = во) ^Шф^ ф. "ШМфШЕ^Ш^^^Ш -Щ-- 'і-'- ж ж ж .^ — Ч; -±- и^^-і^— ь- 

Ж Ж "^■- 


Р' 8586 281 /</.-. і ик '? . ^>: -? 


тогспііо щ^^ ^=щщ.± ^ЕЕЕ: і^^I^..^Ж=щ=^^^^V1^ Л\ мдя^ііростипріютть «сѣхъ страда -ніА; теперь пе-чаль и скорбь ужъ да - ле- 
%: л.л^іі^ т ѣ 1 к \ т^т^^= ^ ^^^^^^ 1^-2?:- ^4:^- :?г±: 
^ :^Э щ ^ ^ ^а і^ ^^ Ш.^- =?^=^й ^^=^ ко: отііерзто не - бо,такъ слад - ко^ ле г - ко , и напш 

^^ г ^#^Д-і^Ш ^^^^ ^^^^^ .А_ Г-- д у-ши страсти пол 
^ЕІ . к НЬ[ ле'і я г'ьту - да, гдѣ вѣчнын день ца і^ 7*Э^ =г ^^ШшшшШ 

7 І^УУ Г ^г::^ — ппгузг=::г: с^ои-ііі 
ёйЕіЕ^ /'/'і» ?-і^ ритъ. Ь:.^^:^еее^^^е] і^^^іі^^гг:^ 


на г.ѣк'Ыірос-тн тіл; гІ^^^Ш^ ^^^ ^ ІШ^ Прости зёмля,прос-тн лріютъ ссѣхі.сті-ада - нім; за. бы та ^ ткіа~--^=::ё=:^^._і-^- і:г. 


ІІ Іч^Р 'Г { ^ШіШ^Ші I' ^ш^- 7 — 


і..,^. Т :!ѵ^ ^' ^Ё^ сіг.не 882 Ш от-верз-то не-бо... Щ щ^^^Р ^Щ ■І,і. ь. ±=й Й скорбь, пе - чальнасъ не ш 
то- митт». ^ от-верз-то 
Т ^ ^й^ ^ ^ п — г ш й №г= ^ ту - да, ту - да, ^Цг Р Р т'^^ т^ г й=^5 г=? не - бстакъсерд - цу лег - ко и на . ши 

& 
^ г летятътуда, гдѣ вѣчныйденьца- ш^^ ^ ^ ^ р ^^ =5^»: души страсти пол вы летятъ ту - да, гдѣвѣчиынденьда- ^ ш ? «^ і>-^ ^ із ЕЕ ■^' *, 7~Г Яо8в 283 рнтъ. ^ ^^ і , рнтъ. ^Г^^^^ V .1^ і ,Г^'^- у И.^ ] ДГ;. | і>./^ !, , „ і:.^_^^_^ Все сыль-ный Фта, ты сни-эой - ДИ) те - бя ао р^кХ^О_^ ^-$ ^"'^^^• 'ц ^ щн^'^ТГ^Д Все - сііиь-ныи Фта, ты сни-зоіі ди, те - бч^ зо - ^і^|'I,V■^ 'ПТігц ІТ^ і "'^.Я1 ^л ] ГЯ К'Л1 і^л ^ іТі ^т^ ^^^а і;;!. .С1 т. е УСопіе ргііна ^Р 5 ^^ І# У.Л г^Ыгд ф-р- У^ І>Л ^^ 1»— # ■^ пЁ # г=Ё й ррр -&- гіггу: І ^ Ахъ № от - верз то І Ахъ ^^ юю ОТ - верз вемЪ) ^5^ ЗОИ - ди. 
* ил ^ ^ і -ігТр ^ ^ щ ^ 


І і^г -^І'^ авй - ди. 


^^^ ^^ 


-т -ш 3586 884 ІІІ ^т ЛУ^ \ 7 ^ іг- д— — Д не ^о намъ, Про с - ти зем Р АпгІКЕРИСЪ \ѣ-ъ тря.урной ид«;ждѣ въ храмъ и простирается на'д'ь камнкмъ закрываю- 

щим'ь подаем е^ье) 

. _, _ . ^ Р 
ЛЯ, те - бя на вѣкъпо-ки-да . - емт., те - перь пе ш ^ і^ і^і^;- ^' 5^ Ам Мо - люБоги - ню, 
:г,8б 28Б Ли. АУ'^Т^р РГ^ .^^^'р|^■рг ^^ф^^ отверз -то не-бо.такъсердцу лег - чаль и скорбь ужъ да - ле- ко^ $ ш ^ ^Т=і ^ \ш. е - мупошлиты І^щ-г^птщ ^^^^^^ чаль и скорбь ужъ да - ле - ко; 


отверз -ТО не- бо,так'ьсердцу лег 
ш Щ=^ ^и, ,Рр ы р ;'Р у \ р і' щ Ли. Ам. Г ко и наши ду-ши,страстью пол - - ны. Ж ^'У ' И'} > ^}' летятт. ту- ^ сво-е прощенье, пош - ли, Бо I ^^ РЕ. Г^Р Р К> ^) ^піг '^ ^ ^ -г 

летятъту- ко и наши ду-ши,страстьюпол - - ны, ■№Л і-^ Л.п іі?^іі 
3586 286 (ІОІСІМ. 
Гдѣ вѣчнын день всегда ца Щ Г і ѣ ^Ш Щ всёг - да ца - ^^=ѵк да, Гдѣ вѣчный день Р ^ ^ в: 


#; о — 
ли - кімФта, ~?» — ли - кій Фта- ш ^ ^ ^ і о Ве ли - кій Фта, ^ ^^=№ = 1 !п Ве - ли 5' - кій Фта- 

I.' ]' II г кЩ' р^^^р^^ѵу ^^ >у ■ - — д~ "^ Г 


3586 / ■' ^ '^ ^т (пада«тъ умирая въобъятія Радамееа) 287 Ди. Ам. Р. ш ритъ. апсоги /341 /лапо =^ V '' 1\ }' }. }) 1 -V ^^ ^^ е-му прощень-е пошли, Бо-ги-ня, Й^ ритъ.. '^^^ I ^ ^^ зца-к-^ ^ "т ^ 7 »- 221_а 7^ 
і2_ Ж сШ ^ ^ ІЕЕЕІ 
-©- І ш =^^^^^ ^^^^ Ам. іуінѣ ты кнемли, Бо - ги 
Доччс.иио іин;і.Ѵ|ігі., >1 гкк,. и:і \ юч :і 187.41 35КГ. 11. ч.міін II . |(1|.и II. . . I. >!■ . 1,4. /^,* " ' '■ А*. I і .м \ ■ I \ .